CRISTI DANILEŢ – judecător

26/01/2012

Noile coduri, prioritate pt Romania

Filed under: CSM,NCC — Cristi Danilet @ 2:09 PM

Într-o perioadă de instabilitate socială şi economică prin care trece în această perioadă România, un rol esenţial revine autorităţii judecătoreşti, prin toate componentele ei: instanţe, parchete, CSM. Ne declarăm în favoarea intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, noului Cod de procedură penală şi noului Cod penal, ca o necesitate pentru asigurarea stabilităţii ei socio-economice, însă nu în condiţii de provizorat şi amatorism.

În contextul în care datele de intrare în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, noului Cod de procedură penală şi noului Cod penal au fost anunţate în mod public ca fiind certe, evenimente de o extremă importanţă pentru sistemului judiciar, arătăm că, în calitate de membri CSM, susţinem fără echivoc o pregătire reală a sistemului pentru aceste momente, însă fără a face compromisuri care ar duce la prăbuşirea a tot ceea ce s-a construit în ultimii ani.   

Aceasta însă trebuie să se facă pe baza unui calendar realist şi a unei finanţări corespunzătoare, asumate deopotrivă de autorităţile politice responsabile şi de sistemul de justiţie. Or, Proiectul planului de implementare a celor trei coduri publicat de curând de către Ministerul Justiţiei, este unul pripit, întocmit în baza unui calendar de intrare în vigoare a celor trei coduri modificat de mai multe ori de ministrul justiţiei şi care nu coincide cu indicaţiile Comisiei Europene cuprinse în raportul din iulie 2011. Mai mult, acest calendar nu a fost discutat cu instituţiile judiciare, nu a fost dezbătut cu societatea civilă şi nu a fost încă aprobat de Parlamentul României.   

Am constatat că acest proiect de plan este unul general şi abstract şi care nu respectă recomandările studiului de impact privind intrarea în vigoare codurilor, studiu care analizează necesarul de resurse umane, financiare şi de investiţii pentru următorii trei ani de la intrarea tuturor celor patru (!) coduri, odată, în vigoare. Astfel, nu se asumă deschis finanţarea implementării codurilor nici în ce priveşte resursele umane, nici cele investiţionale; de asemenea, nu se indică responsabilităţile concrete ale Guvernului, aruncând de fapt şi în mod nerealist greutatea tranziţiei către un nou sistem de drept, în întregime, pe umerii instanţelor judecătoreşti şi al judecătorilor. 

Codurile nu pot intra în vigoare fără legile de punere a lor în aplicare. Deocamdată, de abia la data de 25 ianuarie 2012 Guvernul a decis trimiterea în Parlament a legii de punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă, şi asta după ce noi, semnatarii, am adoptat o poziţie fermă cu privire la acest aspect. Dar, la fel ca şi în cazul Codului Civil, Parlamentul nu va avea timp suficient să dezbată proiectul de lege de implementare a codului de procedură civilă, mai ales că acesta conţine deja numeroase modificări ale Codului de procedură încă neintrat în vigoare; oricum, data de 1 iunie 2012 pentru intrarea codului în vigoare o apreciem ca nerealistă în raport cu situaţia din sistem. Mai mult, în mod inexplicabil rămân încă pe masa Guvernului celelalte două legi de implementare a noilor coduri. 

Constatăm o permanentă lipsă de predictibilitate a politicilor publice aparţinând Ministerului Justiţiei: studiile de impact s-au făcut după, şi nu înaintea adoptării unor legi capitale cum sunt cele patru coduri, dintre acestea două coduri au fost adoptate nu în urma unor dezbateri profesioniste în Parlament ci ca urmare a asumării răspunderii de către Guvern, legile de punere în aplicare a codurilor apar la peste doi ani de la publicarea lor, aceste legi de punere în aplicare modifică masiv conţinutul codurilor, bugetul României pe 2012 nu cuprinde fondurile necesare implementării vreunui cod în acest an, nu există nicio certitudine că următorul Guvern îşi va asuma încă din primul an de guvernare costurile necesare implementării codurilor. Mai mult, în aceeaşi perioadă de timp, ministrul Justiţiei a anunţat modificări importante la legile organizării judiciare, fără însă a indica textele de lege sau instituţiile juridice vizate, astfel că avem teama de politizarea justiţiei într-un an electoral, justificată de altfel prin politizarea modificărilor legislative legate de răspunderea disciplinară şi inspecţia judiciară, actele inspectorilor judiciari fiind de acum sub controlul ministrului justiţiei în cauzele pentru care acesta a formulat sesizarea împotriva unor judecători şi procurori.

În concluzie, cerem tuturor factorilor decizionali, executiv şi legislativ, să se alăture CSM, instanţelor judecătoreşti şi parchetelor în eforturile importante ce vor urma în vederea implementării noilor coduri. Este mai mult decât esenţial ca, pentru a reuşi pe deplin în realizarea acestui obiectiv, să existe o coordonare şi colaborare adecvată, toate astea în interesul cetăţenilor.

 

Membri aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii:

 Jud. Horaţius Dumbravă       Jud. Alexandru Şerban

Jud. Adrian Neacşu                      Jud. Cristi Danileţ

 

 

 

THE ENTRY INTO FORCE OF THE NEW CODES, A PRIORITY FOR ROMANIA

 26th of January, 2012

 In this time of social and economic instability, that Romaniafaces, an essential role is played by the judicial authority through all its components: the courts, the prosecutor’s offices, the Superior Council of Magistracy. We declare ourselves in favour of the entry into force of the New Civil Procedure Code, of the New Criminal Procedure Code and of the New Criminal Code, as a necessity for Romania’s modernisation and for ensuring its socio – economic stability.  

This must be carried out based on a realistic calendar and having the appropriate financing means, that must be assumed by the competent political authorities and by the justice system.  But, the Draft plan for the implementation of the three codes, that has been recently published by the Ministry of Justice is one that has been drawn up in a hurry, having as a basis a calendar of the entry into force of the three codes that has been modified several times by the Minister of Justice and that does not match the indications provided by the European Commission, as included in the July 2011 report. Moreover, this calendar has neither been discussed with the judicial institutions, nor debated with the civil society and it has not been approved by the Romanian Parliament yet.   

We have noticed that this draft plan is general and abstract and that it does not respect the recommendations of the impact study regarding the entry into force of the codes, study that analyses the needs related to the human resources, financial resources and regarding the investments for the next three years from the moment of the entry into force of the four (!) codes. Thus, the financing of the implementation of the codes is not openly assumed neither with regard to the human resources, nor relating to the investments; also the concrete responsibilities of the Government are not indicated, thus actually passing unrealistically and entirely the difficulty of the transition to a new system of law on the courts and on the judges. 

The codes cannot enter into force without their corresponding implementation laws.  The Government has decided to send to the Parliament the implementation law regarding the New Civil Procedure Code on the 25th of January 2012 and this happened only, after we, the undersigned, had adopted a firm attitude in this respect. But as in the case of the Civil Code, the Parliament will not have enough time to discuss the draft law for the implementation of the Civil Procedure Code, especially as this already comprises modifications of the Civil Procedure Code that is not yet into force; taking into account the situation within the justice system, we consider the date of 1st of June 2012 as unrealistic for the entry into force of the code. Moreover, unexplainably, there are still on the working table of the Government the other two laws for the implementation of the new codes. 

We notice a permanent lack of predictability of the public policies of the Ministry of Justice: the impact studies have been done after and not before adopting a capital law as the four codes are, out of these four codes, two have been adopted not following a professional debate in the Parliament, but as a result of the Government’s assuming responsibility, the implementation laws of the codes appear at more than two years from the moment they are published, these implementation laws modify to a great extent the content of the codes, Romania’s budget for 2012 does not contain the necessary funds for the implementation of any code this year, there is no certainty that the Government to follow will assume from the very first year of government the costs related to the implementation of the codes. Even more, within the same time, the Minister of Justice has announced important modifications regarding the laws for the judicial organisation, but without indicating the relevant legal texts or the judicial institutions envisaged, thus we fear of the politicizing of the justice in an electoral year, justified through the process of politicizing all the legislative modifications related to the disciplinary responsibility and the judicial inspection, the judicial inspectors’ acts being from now on under the control of the Minister of Justice in cases where he has initiated the disciplinary action against the concerned judges and prosecutors. 

In conclusion, we ask all the decision makers, the executive and the legislative to join the Superior Council of Magistracy, the courts of laws and the prosecutor’s offices in the important efforts that will follow in the process of implementation of the new codes. It is more than necessary that, for the fully achievement of this goal, to have an adequate coordination and collaboration, and all these in the citizens’ interest.    

 

Elected members of the Superior Council of Magistracy:

 Judge Horaţius Dumbravă       Judge Alexandru Şerban

Judge Adrian Neacşu               Judge Cristi Danileţ

Reclame

10 comentarii »

 1. H. Dumbrava: „Însă, trebuie să spun că situaţia noului cod civil nu este similară codului penal, codului de procedură penală şi codului de procedură civilă. Implementarea acestor trei coduri nu poate fi făcută fără conturarea necesităţilor materiale, financiare şi umane pentru sistemul de justiţie. Aşa încât, în raport cu aceste trei coduri, îmi menţin poziţia publică că ele nu ar trebui să intre în vigoare decât după o perioadă de timp după finalizarea studiilor de impact – undeva în vara anului 2012, tocmai pentru că e necesară pregătirea implementării acestor trei coduri, pregătire ce presupune reorganizări la nivelul instanţelor şi parchetelor, înfiinţarea de noi instanţe”.
  (Sursa Capital: http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/noile-coduri-isca-vrajba-intre-magistrati-si-ministerul-justitiei-147588.html)

  Comentariu de Presa — 26/01/2012 @ 4:01 PM | Răspunde

  • Comisia Europeana spunea acest lucru in raportul din iulie 2011, cum ca toate celelalte trei coduri vor intra in vigoare in 2012.

   Insusi ministrul Predoiu a afirmat pe 7 iulie 2010 ca Noul Cod Civil si noul Cod Penal vor intra in vigoare pe 1 octombrie 2011, ceea ce nu s-a dovedit valabil decat pentru primul cod. Pe 30 mart 2011 acelasi ministru spune ca cele patru coduri vor intra in vigoare simultan.

   Se pare ca nimeni nu a putut anticipa enormele cerinte care apar in studiile de impact, si pe care nimeni nu le poate satisface, dupa opinia mea umila, in urmatorii 5 ani de zile.

   Comentariu de Cristi — 27/01/2012 @ 2:06 AM | Răspunde

 2. Dar data de 1martie -iunie 2013 cea propusa pentru aplicarea noilor coduri (procedura penala si drept penal) vi se pare relista?

  Comentariu de Marius — 26/01/2012 @ 7:51 PM | Răspunde

  • toata lumea e de parere ca nu sunt oameni suficienti si schemele sunt subdimensionate…de ce nu se face ceva in acest sens? de ce in 2011 s-a organizat examen de admitere in magistratura pt cei cu 5 ani vechime doar o data si si atunci pt doar 20/20 locuri…de ce in 2012 desi INM-ul a propus organizarea a doua astfel de examene plenul CSM a votat doar unul in toamna? nu are nimic logica din ceea ce se intampla … de fapt totul se rezuma la bani …se prefera mentinerea actualelor scheme pt ca e mai ieftin, calitatea, celeritatea actului de justitie fiind astfel sacrificate … nu mai este posibila schimbarea acestei situatii in sensul organizarii unui examen pt cei cu vechime la sfarsitul lui aprilie 2012? … dat fiind ca pana la acea data rezultatele examenului de promovare la tribunale, decalat si el din mai tocmai datorita lipsei acute de personal, vor fi cunoscute … ar fi o solutie … va multumesc anticiat pt. eventualul raspuns, cu respect Lucian.

   Comentariu de lucian — 27/01/2012 @ 8:58 AM | Răspunde

   • Lucian, schema de personal este aprobat de Guvern. Noi, la CSM, ne ocupam doar de umplerea locurilor vacantate de executiv. CUm INM are prioritate si in fiecare an avem 200 absolventi, grija noastra este sa avem locuri pentru acestia, in urmatorii an. Ca urmare, nu putem da drumul la concursurile pt absolventii cu 5 ani vechime decat daca schemele se vor suplimenta, asa cum spun studiile de impact afisate pe site-ul MJ. Dar vad ca nimeni nu il ia la intrebari pe ministrul justitiei…

    Comentariu de Cristi — 30/01/2012 @ 7:54 AM | Răspunde

 3. mi se pare un circ.

  copii, cu s-au färä coduri, nu facetzi nimic. noi asteptäm dela voi cei tineri, sä inpingetzi acest monstru puturos justitzie.

  nu este admisibil, ca procesele, lui nästase, voicu,nicolescu,copos,dragnea,apostu,etc. sä le tärägänatzi.

  nu putetzi fii credibili, cu un NUP; PT: NÄSTASE:VOICU-CUINCRENGÄTURA LA MAGISTRATZI; ETC: este f. trist si nu vä mai credm

  Comentariu de theo- nona — 27/01/2012 @ 8:19 PM | Răspunde

 4. Am priceput! Magistraţii nu pot învăţa noile coduri pentru că nu există o suplimentare adecvată a bugetelor instanţelor cu „sporurile de cod” ce li s-ar cuveni. În schimb au învăţat alte legi, schimbate şi ele de nşpe ori http://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-11343806-seful-parchetului-judecatoriei-sectorului-4-bucuresti-arestat-preventiv-iccj-admis-recursul-dna.htm , şi s-au perfecţionat în munci specifice :-) :-) :-) , cum ar fi datul în gât al altor autorităţi, pen’că vă mai supraveghează.
  Am primit şi eu „motivarea” de la apel, în care domnii judecători au copiat conştiincioşi ce-a scris colegul lor de încredere de la fond. E o performanţă unică, căci au reuşit să reproducă identic toate greşelile gramaticale de la fond, inclusiv o lege scrisă cu acelaşi an greşit. Prin metoda „datului cu zarul”, s-a reuşit în extremis conversia în nulitate relativă, a unei nulităţi absolute din jurisprudenţa ICCJ (cu scopul nobil al stabilităţii actului juridic), Pntru asta merită recompense, căci s-a realizat prin „munca patriotică a magistratului” cale de 3 luni, fiind după ieşirea din sală. Gradul de complexitate a fost ridicat, că nu oricine avea dreptul să completeze legi, şi imediat să le şi aplice, Unde mai pui că s-a concluzionat că la nulităţile relative nu produc niciun fel de efecte, că de aia şi sunt ele relative.
  Văd că CSM-ul a lăsat-o mai moale cu interpretarea unitară a legii, şi cu predictibilitatea actului de justiţie, şi a reluat văicăreala despre Coduri. Bravo!

  Comentariu de Ion Roată — 29/01/2012 @ 1:29 AM | Răspunde

 5. de ce in mod inexplicabil legile de implementare a noilor coduri sint inca pe masa guvernului?…toata lumea vede ca nu se face nimic in justitie…ca nu se misca nimic..tergiversarea lucrurilor nu este o solutie….dar sint multi care au gresit si probabil ca nu le place noul cod…si guvernul mai bine nu face nimic…dar ia bani…de la noi..prostii de rind…si ce salarii au..!!!!!!!…eu una m.am saturat de codurile astea pina peste cap…ba intra in data de……ba intra anuì viitor..ba in vara..ba in toamna..!!!!!!!!! oameni buni…va bateti joc de noi????????…eu daca as avea o putere…v.as lua functiile pe care le aveti….pai va jucati cu noi??…avem rude care fac puscarie nevinovati!!..codul era o sansa pt ei sa vina acasa…luati in fiecare luna o spinare de bani..pentru ce???? nu aveti personal?..sint o gramada de tineri care au terminat facultatea ..numai ei stiu cum..si nu au unde sa lucreze…dar nu au bani de spaga sa prinda si ei un post ca vin nepotii si rudele…care inca nu au terminat scoala..si trebuiesc asteptati….in ce lume traiti voi?????? va bateti joc de oamenii care va platesc…sinteti platiti din munca noastra….nu vreau sa.mi raspundeti nimic..ca oricum mintiti de ingheata apele…va faceti treburile voastre comozi…nu va deranjeaza nimeni..sinteti voi sefii. rusine sa va fie !!!!!!!!!

  Comentariu de cristina voinea — 10/02/2012 @ 9:35 PM | Răspunde

 6. de 23 de ani ne hranesc cu promisiuni si cu gogosi mai vor niste mandate in parlament iar dupa 9 dec se uita ori nu mai sunt bani

  Comentariu de agachi marlena — 24/09/2012 @ 5:21 PM | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: