CRISTI DANILEŢ – judecător

11/04/2012

Admiterea directă în magistratură: modificări

Filed under: admitere — Cristi Danilet @ 11:06 AM

 Prin Hotărârea nr. 279 din 5 aprilie 2012 (pct.14 de pe ordiena de zi), Plenul CSM a aprobat un nou Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură.

 Acest Regulament urmează a fi publicat în câteva zile de către Monitorul Oficial. La data intrării sale în vigoare se abrogă Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152 din 1 martie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 230 din 14 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare (disponibil aici).

UPDATE: In Mof. 258/2010 s-a publicat noul regulament.

 Prezint mai jos noul Regulament, pentru a răspunde astfel numeroaselor întrebări care mi se pun pe acest subiect, cerându-mi scuze pentru inexistenţa unei comunicări instituţionale din partea CSM cu privire la acest aspect deosebit de important:

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură

Capitolul I  Dispoziţii generale

Art. 1– (1) Admiterea în magistratură se face prin concurs, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaţii, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii.

(2) Concursul se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile prezentului regulament.

Art. 2  – La concursul de admitere în magistratură pot participa foştii judecători şi procurori care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 303/2004, avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, personalul de probaţiune cu studii superioare juridice, ofiţerii de poliţie judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învăţământul juridic superior acreditat, precum şi magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, la data susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) şi, după caz, la art. 32 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Capitolul II  Organizarea concursului

 Art. 3– (1) Concursul de admitere în magistratură se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecătorii şi de la parchetele de pe lângă acestea.

(2) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare, taxa de înscriere, tematica si bibliografia de concurs, precum şi cererea de înscriere tipizată se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii sau a Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz.

(3) Numărul şi lista posturilor scoase la concurs se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei de resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Datele prevăzute la alin. (2) şi (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a şi pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru susţinerea primei probe din cadrul primei etape a concursului.

(5) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului, numărul de posturi scoase la concurs şi taxa de înscriere se aduc la cunoştinţă şi printr-un comunicat de presă care se publică în 3 cotidiene centrale.

(6) Cererile de înscriere tipizate, după aprobarea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, se înaintează tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea, odată cu tematica şi bibliografia concursului.

(7) La înscriere candidaţii primesc cererea tipizată, tematica şi bibliografia stabilite pentru concurs.

(8) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (2) şi (3) pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripţii domiciliază candidaţii.

(9) Candidatul va menţiona în cerere faptul că a primit un exemplar al prezentului regulament.

(10) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

a) certificatul de naştere;

b) actul de identitate;

c) diploma de licenţă;

d) chitanţa de plata a taxei de înscriere;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) certificatul de cazier fiscal;

g) declaraţia pe propria răspundere privind existenţa unor eventuale întreruperi în activitate;

h) curriculum vitae;

i) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate;

j) adeverinţa din care rezultă că persoana este aptă din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, eliberată de orice instituţie sau persoană autorizată;

k) actele necesare verificării condiţiei privind buna reputaţie, respectiv:

– curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare;

 – caracterizarea de la ultimul loc de muncă, care să cuprindă inclusiv referiri la eventualele sancţiuni disciplinare sau administrative aplicate;

– adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă;

– declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;

– orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.

Actele prevăzute la lit. a), b), c) şi i) se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat.

(11) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plăteşte la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea. Pentru încasarea taxei se va utiliza chitanţier separat de cel folosit pentru activitatea curentă. Chitanţele se întocmesc în 3 exemplare, dintre care originalul şi al doilea exemplar se vor înmâna candidatului. Sumele astfel obţinute se vor virala Consiliul Superioral Magistraturii prin ordin de plată.

(12) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)- d), a condiţiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. e), sau a condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum şi candidaţilor care se retrag din concurs anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depunela Direcţiaresurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcţia economică şi administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

(13) Preşedinţii tribunalelor şi, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea vor preda dosarele candidaţilor la comisia de admitere a concursului în cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (8).

Art. 4– (1) Consiliul Superior al Magistraturii numeşte comisia de admitere a concursului, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa declaraţii pe propria răspundere în acest sens. Aceeaşi persoană poate face parte dintr-o singură comisie.

(3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.

Art. 5 – (1) Comisia de admitere a concursului se constituie prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare şi a Institutului Naţional al Magistraturii, şi coordonează organizarea şi desfăşurarea concursului.

(2) Comisia de admitere a concursului se compune din:

– preşedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare, după caz;

 – vicepreşedinţi: secretarul general adjunct, directorii Institutului Naţional al Magistraturii şi/sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare, după caz;

– membri: directori, şefi de serviciu, judecători şi procurori detaşaţi în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau Institutului Naţional al Magistraturii, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii;

– reprezentanţii instituţiilor cu care Consiliul Superior al Magistraturii colaborează pentru organizarea şi desfăşurarea concursului.

 Art. 6 – (1) Comisia de admitere a concursului are în principal următoarele atribuţii:

1. transmite cererea tipizată de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs către tribunale şi parchetele de pe lângă acestea;

2. verifică îndeplinirea condiţiilor de înscriere, centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere, afişează lista finală a candidaţilor;

3. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;

4. asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise, la sediul comisiei şi în timpul transportului acestora;

5. asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs, care sunt numerotate;

6. instruieşte cu 24 – 48 de ore înaintea datei concursului persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs, responsabili de sală şi supraveghetori, numite prin hotărâre a preşedintelui comisiei de admitere;

7. preia de la preşedintele comisiilor de elaborare a subiectelor şi examinare, pe bază de delegaţie nominală, subiectele pentru probele scrise şi baremele de evaluare şi de notare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;

8. păstrează în condiţii de deplină siguranţă subiectele şi baremele de evaluare şi notare;

9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile conţinând necesarul de subiecte pentru fiecare sală;

10. distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;

11. repartizează candidaţii pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, dispune afişarea listelor respective cu cel puţin 24 de ore înainte de fiecare probă pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele;

12. afişează baremul de evaluare şi notare la centrele de concurs după încheierea fiecărei probe scrise şi asigură publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;

13. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea acestora;

14. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;

15. calculează mediile generale şi întocmeşte listele finale;

16. asigură respectarea procedurii de evaluare şi notare;

17. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;

18. informează de îndată conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;

19. asigură afişarea şi publicarea simultană pe paginile de internet, de către Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, a rezultatelor concursului şi asigură transmiterea rezultatelor către tribunale şi parchetele de pe lângă acestea;

20. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

(2) Comisia de admitere a concursului exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.

 Art. 7 – (1) Preşedintele comisiei de admitere a concursului ia toate măsurile necesare aducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 6.

(2) În acest scop, preşedintele comisiei de admitere a concursului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedinţii, membrii comisiei şi pentru supraveghetori, precum şi sarcinile ce revin tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea, în vederea bunei desfăşurări a concursului.

(3) Preşedinţii tribunalelor şi prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea răspund de aducerea la îndeplinire a acestor sarcini, sub coordonarea preşedintelui comisiei de admitere a concursului.

 Art. 8 – (1) Elaborarea subiectelor de concurs şi a baremelor de evaluare şi notare se realizează de comisia de elaborare a subiectelor, iar soluţionarea contestaţiilor la barem şi a contestaţiilor la punctaj de comisia de soluţionare a contestaţiilor. Evaluarea şi notarea lucrărilor la probele scrise eliminatorii se realizează prin procesare electronică.

(2) Comisiile indicate la alin. (1) sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi sunt conduse de câte un preşedinte. Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileşte timpul de concurs şi coordonează activitatea comisiei.

(3) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimţământului scris, exprimat anterior.

(4) Membrii comisiilor vor fi numiţi de regulă dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi a Consiliului Superior al Magistraturii şi care au urmat cursurile Institutului Naţional al Magistraturii privind metodele şi tehnicile de evaluare.

(5) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalităţile de plată şi respectarea atribuţiilor ce le revin potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.

(6) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii vor fi centralizate de comisia de admitere a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs.

(7) În comisiile prevăzute la alin. (1) vor fi numiţi şi membri supleanţi, care vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comisiilor de concurs.

 Art. 9 – (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice şi comisia de examinare.

(2) Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor va avea loc cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de desfăşurare a primei probe din cadrul primei etape a concursului.

(3) Propunerile Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii vor fi transmise cu cel puţin 10 zile anterior termenului prevăzut la alin. (2).

 Art. 10 – Comisiile de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice au în principal următoarele atribuţii:

1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli:

a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii;

b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;

d) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;

e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs;

 f) să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional;

g) subiectele nu pot conţine probleme controversate în doctrină sau în practică;

2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri sigilate.

 Art. 11 – Comisia de examinare are următoarele atribuţii:

a) elaborarea grilei de evaluare în baza căreia se face aprecierea interviului;

b) elaborarea subiectelor pe baza cărora vor fi examinaţi candidaţii;

c) intervievarea candidaţilor, în scopul identificării aptitudinilor, motivaţiilor şi elementelor de etică specifice profesiei.

 Art. 12 – (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, fiind compusă din comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice.

(2) Fiecare dintre aceste comisii este alcătuită din 4 membri care, în cazul comisiei de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, sunt specializaţi pe cele 4 discipline de concurs.

(3) Numirea membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor va avea loc odată cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor.

 (4) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi respectiv împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice au următoarele atribuţii:

a) soluţionarea contestaţiilor la barem la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, respectiv la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, motivarea soluţiei contestaţiilor la barem şi adoptarea baremului definitiv;

b) soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor obţinute la fiecare dintre cele două teste-grilă.

Art. 13 – (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) – d), a condiţiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. e) şi a condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de comisia de admitere a concursului.

(2) Verificările privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii se vor face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, Comisia de admitere a concursului solicită Inspectoratului General al Poliţiei Române comunicarea datelor rezultate din evidenţa operativă a organelor judiciare cu privire la candidaţi, Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuală eliminare a candidatului, în ultimii 5 ani, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, şi poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relaţii şi de la alte instituţii.

(4) Comisia de admitere a concursului verifică documentele prevăzute la alin. (3) şi la art. 3 alin. (10) lit. k) şi, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidaţi. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcţia de judecător sau procuror, vor constitui obiect al verificării privind buna reputaţie şi datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.

(5) Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din Codul penal, sancţiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal, precum şi faptele pentru care candidaţii au fost eliminaţi din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în ultimii 5 ani.

(6) La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau a procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a condamnării.

(7) Rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.

(8) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la afişarea listei la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea.

(9) Contestaţiile se depun la tribunale şi parchetele de pe lângă acestea şi se înaintează de îndată, prin fax, comisiei de admitere a concursului.

(10) Contestaţiile se soluţionează prin hotărâre definitivă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(11) Lista finală a candidaţilor se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

 

Capitolul III  Desfăşurarea concursului

Art. 14. – (1) Examinarea candidaţilor se face în două etape.

(2) Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

1. un test-grilă de verificare a raţionamentului logic;

2. un test-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, susţinut la următoarele discipline:

a) drept civil;

b) drept procesual civil;

c) drept penal;

d) drept procesual penal.

(3) La testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a raţionamentului logic.

(4) Nota obţinută la prima etapă este suma notelor obţinute la probele prevăzute de alin. (2), calculată în raport cu următoarea pondere: testul-grilă de verificare a raţionamentului logic 30 %, testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice 70%. Sunt declaraţi admişi în etapa a II-a candidaţii admişi la fiecare din cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă, în limita dublului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în limita triplului numărului de posturi scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100.

(5) Numărul candidaţilor admişi în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

(6) A doua etapă constă în susţinerea unui interviu.

Art. 15 – (1) Testul-grilă de verificare a raţionamentului logic din cadrul primei etape a concursului cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile şi 20 de întrebări supuse pretestării în condiţii de concurs. Întrebările suplimentare sunt prestabilite, nu sunt evidenţiate ca fiind supuse pretestării, iar răspunsurile la aceste întrebări nu se punctează. Baremul publicat nu include răspunsurile la întrebările suplimentare.

(2) Pentru întrebările al căror răspuns se punctează, fiecare răspuns corect valorează 0,1 puncte.

(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii.

(4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări dintre cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.

 Art. 16 – (1) Accesul candidaţilor în sălile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, până la ora stabilită de comisia de admitere, cel mai târziu până la momentul deschiderii plicului în care se află tezele de concurs.

(2) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace de comunicare. Încălcarea acestor dispoziţii constituie fraudă şi atrage eliminarea din concurs.

(3) În vederea elaborării lucrărilor scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.

(4) Candidaţii se aşează în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o teză de concurs tipizată, cu ştampila Consiliului Superior al Magistraturii, conţinând testul-grilă, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date. Colţul tezei de concurs va fi lipit şi ştampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.

(5) Din momentul deschiderii plicului în care se află tezele de concurs niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.

(6) Pe toată durata desfăşurării probei este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.

(7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea probei scrise.

 Art. 17 – (1) Pe parcursul desfăşurării probei membrii comisiei de admitere a concursului şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea testului şi nu pot aduce modificări acestuia şi baremului de evaluare şi notare. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de elaborare a subiectelor.

(2) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte teste tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează de 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.

(3) Fiecare candidat primeşte atâtea teste tipizate câte îi sunt necesare.

(4) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit potrivit art. 15 alin. (3). Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(5) Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora.

(6) Preşedintele comisiei de admitere a concursului preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori.

(7) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. Se consideră fraudă şi înscrierea numelui candidatului pe teza de concurs în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea „Fraudă”. Procesul-verbal se comunică comisiei de admitere şi candidatului respectiv.

(8) Sancţiunea prevăzută la alin. (7) se aplică şi pentru depăşirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 15 alin. (3).

 (9) Pentru fiecare sală de concurs se întocmeşte un proces-verbal.

 Art. 18 – (1) Baremul de evaluare şi notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic se afişează la centrele de concurs după încheierea probei şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. În termen de 24 de ore de la afişarea la centrele de concurs, candidaţii pot face contestaţii la barem, care se depunla Institutul Naţional al Magistraturii. Contestaţiile la barem se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

(2) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor.

(3) În ipoteza în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul şi se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.

(4) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul iniţial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.

(5) În cazul admiterii contestaţiei la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic care sunt răspunzători pentru această situaţie suportă consecinţele, care pot consta fie în reducerea drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată în cadrul comisiei, fie în interdicţia de a mai face parte din comisii similare, pe o perioadă de până la 3 ani.

(6) Măsurile prevăzute la alin. (5) pot fi aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii în urma unei analize a cauzelor care au determinat această situaţie.

Art. 19 – Rezultatele probei prevăzute la art. 15 se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de Internet ale Institutului Naţional al Magistraturii şi Consiliului Superior al Magistraturii.

 Art. 20 – (1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba prevăzută la art. 15. Contestaţia se depune, prin fax,la Institutul Naţional al Magistraturii, în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Institutului Naţional al Magistraturii şi Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) În vederea soluţionării contestaţiilor, colţul lucrării se va sigila din nou.

(3) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(4) Nota acordată de această comisie este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.

 Art. 21 – (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menţionate la art. 14 alin. (2) pct. 2 lit. a)-d).

(2) La testul-grilă fiecare răspuns corect primeşte 1 punct care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10.

(3) Dispoziţiile art. 15 alin. (3) şi ale art. 16-20 se aplică în mod corespunzător.

(4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.

 Art. 22 – (1) Candidaţii susţin un interviu în faţa comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecător, un procuror, un profesor universitar şi un pedagog, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Numărul comisiilor de interviu se stabileşte în funcţie de numărul candidaţilor declaraţi admişi după prima etapă eliminatorie.  Membrii care vor activa în comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, în ordinea aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs. În situaţia în care activează mai multe comisii, componenţa nominală a fiecăreia dintre ele va fi stabilită prin tragere la sorţi, în ziua desfăşurării probei.

(2)  Interviul constă în:

a) elaborarea în scris a unei analize, cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia;

b) analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei.

(3) Analiza prevăzută la alin. (2) lit. a se predă comisiei de examinare după susţinerea orală a acesteia şi va fi avută în vedere pentru aprecierea interviului.

(4) Aprecierea interviului se face, în baza grilei de evaluare elaborate de comisia de examinare, cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.

(5) Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului, elaborată de Institutul Naţional al Magistraturii, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, odată cu anunţul privind organizarea concursului.

(6) Nota obţinută la această probă reprezintă media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare. Nota astfel acordată este definitivă.

(7) Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut nota minimă 7.

(8) Rezultatele de la proba constând în interviul candidaţilor se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

 Art. 23 – (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea interviului, comisia de admitere a concursului întocmeşte lista alfabetică a candidaţilor, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte grupele de candidaţi, şi dispune publicarea listelor candidaţilor pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

(2) Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă.

(3) Înregistrarea probelor orale este obligatorie, cel puţin prin mijloacele tehnice audio.

(4) Înregistrările se păstrează timp de un an, după care se distrug.

 Art. 24 – Nota obţinută la concurs este suma notelor obţinute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere: nota de la prima etapă 75%, interviul 25%.

 Art. 25 – (1) Lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se transmite în vederea afişării la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea.

(2) Candidaţii sunt clasificaţi în ordinea descrescătoare a notelor şi formulează, în această ordine, opţiune pentru unul dintre posturile scoase la concurs, fiind posibilă o singură opţiune, care nu poate fi modificată.

(3) La note egale, departajarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la cele 3 probe de concurs, în următoarea ordine: testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, interviul. În situaţia în care există posturi vacante de judecători şi procurori, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate suplimenta numărul de posturi scoase la concurs, astfel încât să poată fi repartizaţi toţi candidaţii care au obţinut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis.

 Art. 26 – Candidaţii declaraţi admişi după cele două etape ale concursului vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală.

 Art. 27 – (1) Raportul  referitor la îndeplinirea condiţiilor de numire în funcţia de judecător sau procuror se înaintează secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) şi la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 de către candidaţii declaraţi admişi la concurs.

(3) Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei, din punct de vedere medical, sunt declaraţi respinşi.

Capitolul IV  Validarea concursului

Art. 28- Tabelul cu rezultatele finale se supune spre validare Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 29 – Dacă unul dintre candidaţi a fost respins în condiţiile art. 27, procedura prevăzută de art. 25 alin. (2) se reia pentru candidaţii admişi care ocupă poziţiile următoare acestui candidat în lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului. Candidaţii îşi pot menţine opţiunea iniţială sau pot formula o nouă opţiune, dar numai pentru postul pentru care optase candidatul respins sau, după ocuparea acestuia, pentru postul rămas astfel neocupat, după caz.

 Art. 30 – În termen de cel mult 30 de zile de la data validării concursului de admitere în magistratură, Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţia de judecător sau, după caz, de procuror a candidaţilor admişi, pe posturile pentru care au optat.

Art. 31 – (1) După numirea în funcţia de judecător sau de procuror, candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii. Cursul va cuprinde în mod obligatoriu şi elemente de drept comunitar.

(2) Evaluările obţinute la finalul cursului de formare profesională de 6 luni vor fi avute în vedere la prima evaluare profesională a judecătorilor şi procurorilor recrutaţi prin concurs de admitere în magistratură.

Capitolul V  Dispoziţii finale

Art. 32 – Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispoziţiilor art. 101 din Codul de procedură civilă.

 Art. 33 – (1) Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afişat la sediile instanţelor sau ale parchetelor, anunţul se va afişa de îndată la uşa de intrare a instanţei sau parchetului, iar procesul-verbal de afişare va fi înaintat de îndată comisiei de admitere.

(2) Preşedinţii tribunalelor sau, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea transmit documentele primului grefier ori grefierului însărcinat cu activitatea de registratură, pentru a fi afişate, indicând perioada pentru care vor fi afişate. În momentul afişării, precum şi al retragerii documentului grefierul va nota ora şi data afişării sau retragerii pe document, însoţite de semnătura sa. Grefierul transmite de îndată documentul retras preşedintelui tribunalului sau conducătorului parchetului.

Art. 34 – (1) Lucrările de concurs ale candidaţilor declaraţi admişi, inclusiv analiza prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. a),  se înaintează, în original, la mapele profesionale întocmite acestora, după numirea în funcţie, în condiţiile legii.

(2) Restul lucrărilor scrise, precum şi toate celelalte documente privind desfăşurarea concursului se arhivează şi se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare. Lucrările scrise anulate pentru fraudă se arhivează şi se păstrează separat.

(3) Originalele documentelor, în privinţa cărora prezentul regulament dispune că se înaintează prin fax Direcţiei resurse umane şi organizare, se transmit de către tribunale sau parchetele de pe lângă acestea, prin grija preşedinţilor tribunalelor şi a prim-procurorilor parchetelor de pe lângă acestea, după caz, în cel mai scurt timp şi se arhivează la mapele de concurs.

Reclame

141 comentarii »

 1. Va multmim

  Comentariu de Irina P. — 11/04/2012 @ 1:53 PM | Răspunde

 2. Dintre cei care pot participa la acest concurs sunt mentionati ofiterii de politie cu studii superioare. Subofiterii de politie cu studii superioare in domeniul juridic, licentiati in drept in anul 2007 si cu activitate de peste 10 ani in cercetarea penala pot participa la concurs???

  Comentariu de cozmuta romeo — 16/04/2012 @ 10:23 AM | Răspunde

  • Nu, caci legea nu prevede si categoria subofiterilor.

   Comentariu de Cristi — 17/04/2012 @ 8:39 PM | Răspunde

   • E O LEGE DISCRIMINATORIE SI CARE SE CONTRAZICE CU PREV. CODULUI DE PROCEDURA PENALA,PRIN CARE SE STIPULEAZA INTERDICTIA DE 5 ANI IMPUSA FOSTELOR CADRE DE POLITIE, DEVENITE AVOCATI DE A ACORDA ASISTENTA JURIDICA LA UNITATEA DIN CARE AU FACUT PARTE… ORICE OBLIGATIE NASTE SI UN DREPT CORELATIV! AICI E O DISCRIMINARE!!! CE VINA AU AGENTII DE POLITIE JUDICIARA LICENTIATI IN DREPT,SAU CHIAR DOCTORI IN DREPT SI CARE INSTRUMENTEAZA TOT DOSARUL PENAL CA NU POT DEVENI OFITERI PT. CA SUNT OCUPATE FUNCTIILE DE OFITERII SPECIALISTI CU FACULTATI DE CHIMIE, ZOOTEHNIE,TEOLOGIE?…..

    Comentariu de BARDITA — 06/06/2013 @ 9:00 PM | Răspunde

    • Este adevarat , dar se pare ca sindicatele din MAI sunt nepasatoare la aceasta problema….sunt o multime de agenti competenti carora le este interzisa participarea din pacate…iar daca avanseaza….trebuie sa mai astepte inca 5 ani…

     Comentariu de Robert Basaev — 06/10/2017 @ 5:55 PM | Răspunde

 3. Buna ziua! Am vazut ca se vorbeste despre numarul locurilor scoase la concurs in oct-nov, la admiterea cu 5 ani, cum ca ar fi 160 (80 jud, 80 proc).
  Este, in principiu, adevarat, se estimeaza aprobarea acestui numar de locuri sau sunt simple zvonuri?

  Va multumesc!

  Comentariu de george p. — 17/04/2012 @ 9:53 AM | Răspunde

  • Chiar conteaza? Oricum, variabilele sunt mai multe, principalele fiind cele ce tin de intrarea in vigoare a noilor coduri si de finantarea oferita de Guvern.

   Comentariu de Cristi — 17/04/2012 @ 8:45 PM | Răspunde

 4. Nu imi este foarte clar art.25 alin.2. Prin coroborare cu art.29 se intelege ca fiecare candidat opteaza pentru unul din locurile ramase neocupate de cei de dinaintea lui. Daca aceasta este interpretarea poate ar fi trebuit completat textul „posturile scoase la concurs …..”

  Comentariu de un nene — 17/04/2012 @ 1:36 PM | Răspunde

 5. Buna seara!
  In ceea ce priveste vechimea de 5 ani pt admiterea direct in magistratura, am observat ca noul regulament e mai explicit si ma refer aici la
  art. 3, alin. 10, lit g) „declaraţia pe propria răspundere privind existenţa unor eventuale întreruperi în activitate;”

  Sa inteleg ca vechimea se va calcula „zi cu zi”, astfel incat daca in ultimii 8 ani, perioadele cat am lucrat, care nu se suprapun ca timp si intre care exista intreruperi, fac adunate 5 ani, se considera conditia indeplinita?

  Comentariu de george — 17/04/2012 @ 9:53 PM | Răspunde

  • Da, important e sa ai 5 ani, chiar daca au fost intreruperi.

   Comentariu de Cristi — 18/04/2012 @ 6:41 AM | Răspunde

   • Multumesc!

    Mai am o intrebare, nu stiu daca e corect adresata aici..
    Aveti idee ce se intampla cu rezultatele pretestarii la rationamentul logic din martie, de ce intarzie afisarea acestora atat de mult? A trecut mai bine de o luna si jumatate…

    Comentariu de george — 18/04/2012 @ 6:47 AM | Răspunde

 6. referitor la declaraţia pe propria răspundere privind existenţa unor eventuale întreruperi în activitate, concediul medical se considera intrerupere ?

  Comentariu de dragos — 18/04/2012 @ 5:28 PM | Răspunde

 7. Buna ziua! Este considerat concediul de crestere a copilului o intrerupere a activitatii? Potrivit legii se considera vechime in munca….ideea e ca nu am 5 ani fara concediu. Va multumesc!

  Comentariu de ioana — 19/04/2012 @ 5:50 PM | Răspunde

 8. Sa inteleg ca si pentru cei cu vechime probele de concurs se vor baza doar pe teorie, fara a mai consta si in rezolvare de spete ca in anii trecuti?

  Comentariu de daniela danci — 23/04/2012 @ 9:17 AM | Răspunde

 9. Referitor la verificarea conditiei de buna reputatie : candidatul trebuie sa aduca – caracterizarea de la ultimul loc de muncă, care să cuprindă inclusiv referiri la eventualele sancţiuni disciplinare sau administrative aplicate- firma la care eu am lucrat este in insolventa , directorii , administratorii nu mai sunt aceeasi , de unde sa iau eu aceasta caracterizare ? Va multumesc !

  Comentariu de medeea meda — 24/04/2012 @ 9:07 AM | Răspunde

 10. Domnule Judecator este o mare prostie introducerea testului de rationament logic, vorbim despre oameni care invata si care ar putea sa pice acest test. Nu inseamna ca suntem niste idioti daca nu raspundem la niste intrebari stupide este ceva tipic ceva romanesc sa incercam sa complicam totul ca sa ne aratam corectitudinea sau valoarea pe care n-o avem.

  Comentariu de Radu Codrean — 25/04/2012 @ 5:01 PM | Răspunde

  • In strainatate numai interviu si rationament logic se tine, pt multe profesii.

   Comentariu de Cristi — 26/04/2012 @ 9:14 AM | Răspunde

  • Mie mi se pare o idee buna testarea rationamentului logic al candidatilor, cred ca sistemul are nevoie in primul rand de oameni care gandesc logic, nu de oameni cu memorie de elefant, in conditiile in care legislatia se poate consulta uneori, cand este nevoie, chiar si in timpul sedintei, nu vad nicio rusine in asta.
   Ceea ce ma ingrijoreaza, insa, este ponderea atat de mare a interviului, unde comisia isi poate face o impresie gresita asupra unor candidati si va fi subiectiva.
   Poate ma veti contrazice, domnule judecator, dar cum va explicati altfel ca au fost, de exemplu, cazuri de candidati la INM care au fost intervievati atat in sesiunea din ianuarie, cat si in cea din august, iar intre cele doua note au fost diferente de 50-60 sutimi sau chiar de peste un punct?
   Poate ca la nota finala asta inseamna si mai putin, dar vorbim despre examene la care fiecare sutime conteaza.

   Comentariu de C.Florea — 26/04/2012 @ 9:34 AM | Răspunde

 11. cat este taxa de examen?

  Comentariu de anne — 29/04/2012 @ 10:45 PM | Răspunde

  • O veti sti in momentul anuntarii concursului. E in jur d 300-400 lei.

   Comentariu de Cristi — 01/05/2012 @ 10:39 AM | Răspunde

 12. Buna ziua, domnule judecator!Multumesc pentru informatii si pentru ca existati.Cel putin mi-ati dat speranta ca se poate accede la intrarea in magistratura si prin munca, seriozitate, buna reputatie,gandire logica…Poate ca nu toate posturile aferente promovarii directe in magistratura sunt ocupate inaintea organizarii interviului…Cu deosebita stima

  Comentariu de sorescu chira — 08/05/2012 @ 5:55 PM | Răspunde

  • Eu sper ca niciun post nu e ocupat inainte de concurs. Daca aveti altfel de informatii, va rog sa anuntati CSM si/sau DNA. Fara nicio retinere. Daca nu, va invit sa nu faceti asemenea speculatii nici macar in gluma sau la suparare.

   Comentariu de Cristi — 09/05/2012 @ 1:17 AM | Răspunde

 13. Multumesc pentru raspuns.. inca o data sunt favorizati ofiterii, dar de ce leguitorul nu permite si subofiterilor sa participe la concursul de admitere in magistratura?? Aveti idee cati subofiteri competenti sunt in sistem??? Ca la noi la nimenea… PCR…

  Comentariu de cozmuta romeo — 09/05/2012 @ 10:44 PM | Răspunde

  • Nu va pot raspunde, tine de activitatea de legiferare.

   Comentariu de Cristi — 10/05/2012 @ 10:35 AM | Răspunde

   • Inca o data statul roman discrimineaza acesta categorie numita AGENTI DE POLITIE… mi-e sila si scarba de aceasta legislatie comunist-marxist-leninista… de ce un fost jurist de la o banca poate participa la concurs si un agent de politie care a lucrat efectiv in mai multe ramuri ale dreptului este oprit?? legiuitorul crede ca acel fost jurist este mai bine pregatit decat agentul care a lucrat practic, care s-a lovit de realitate??
    RUSINE LEGIUITORULUI PENTRU ACESTA GROSOLANA DISCRIMINARE…………..TOT IMPUTITII DE COMUNISTI NE CONDUC…

    Comentariu de cozmuta romeo — 26/06/2012 @ 4:52 PM | Răspunde

 14. Pentru ofiterii de politie care au terminat Academia de Politie „Al. I. Cuza” fara licenta in drept, dar cu diploma de licenta, perioada de studii de 3 ani, vechimea la care face referire art. 2 se calculeaza din momentul obtinerii avizului de politie judiciara sau din momentul obtinerii licentei in drept (avizul de politie judiciara fiind deja obtinut) ?

  Comentariu de Alina — 11/05/2012 @ 9:39 PM | Răspunde

  • De la momentul obtinerii licentei in drept, daca aceasta este ulterioara numirii in politia judiciara.

   Comentariu de Cristi — 12/05/2012 @ 11:52 PM | Răspunde

 15. tematica pt.examenul de admitere in magistratura la drept civil va fi, in principiu, asemanatoare celei deja enuntate pt.admiterea la INM sau vor fi diferente notabile? cu scuzele de rigoare, daca intrebarea se repeta as dori sa reiterati raspunsul sau sa faceti trimitere la el. va multumesc mult!

  Comentariu de liv — 23/05/2012 @ 6:05 PM | Răspunde

 16. Buna ziua! Domnule judecator, cu tot respectul, va rog sa fiti putin mai explicit cu privire la intrebarea adresata despre tematica pentru admiterea in magistratura. Din raspunsul dumneavoastra nu am inteles daca tematica va fi ca cea pentru INM sau daca vor fi diferente notabile. Cu speranta ca mai aveti rabdarea necesara pentru a raspunde, va multumesc si va doresc o zi senina.

  Comentariu de mihule — 30/05/2012 @ 10:14 AM | Răspunde

  • Singura diferenta va fi in legatura cu NCpciv sau VCpciv. Inca nu stiu.

   Comentariu de Cristi — 30/05/2012 @ 10:49 AM | Răspunde

 17. Daca am avut si perioade in care am lucrat cu un sfert de norma ca si consilier juduric (greutatile crizei), vechimea se va calcula proprortional? Multumesc anticipat.

  Comentariu de Cristina — 31/05/2012 @ 7:05 PM | Răspunde

  • Evident: vechimea are in vedere un program normal de 8 ore.

   Comentariu de Cristi — 31/05/2012 @ 9:21 PM | Răspunde

 18. BUNA ZIUA!
  VA ROG SA-MI SPUNETI DACA ACEST REGULAMENT SE APLICA SI CANDIDATILOR CU 5 ANI VECHIME . MA REFER IN SPECIAL LA PROBELE DE CONCURS, DEOARECE NU SE AFLA PRINTRE DISCPILINELE DE CONCURS
  CEDO SI LEGEA DE ORGANIZARE A MAGISTRATURII. VA MULTUMESC

  Comentariu de ION MINODORA — 04/06/2012 @ 10:31 AM | Răspunde

 19. SA INTELEGEM CA CEI CU 5 ANI VECHIME SUSTIN SI EI PROBA ELIMINATORIE DE RATIONAMENT LOGIC SI CA NU MAI SUNT GRILE LA CEDO SI LEGEA DE ORGANIZARE A MAGISTRATURII? VA MULTUMESC! VA DORESC O SAPTAMANA USOARA!

  Comentariu de ION MINODORA — 04/06/2012 @ 10:37 AM | Răspunde

 20. buna ziua d le judecator.am si eu o intrebare..daca am terminat facultatea acum 3 ani….pot depune la dosar in loc de copie legalizata dupa diploma de licenta …adeverinta de la facultate? multumesc

  Comentariu de alina — 04/06/2012 @ 6:35 PM | Răspunde

 21. Pentru cei care vom sustine licenta in drept anul acesta exista o problema cu intervalul de timp foarte scurt pe care il avem la dispozitie pentru a ne inscrie la concurs. Exemplific in acest sens faptul ca voi sustine licenta pe data de 7, respectiv 9 iulie iar din cutuma organizarii concursului de admitere in INM, inscrierile se pot face pana pe data de 15 iulie iar anul acesta presupun ca va fi pana pe 14 iulie intrucat va fi o zi de vineri .Intrebarea mea este urmatorea : in ce consta mai exact adeverinta provizorie ?Trebuie sa ateste doar faptul ca am sustinut examenul de licenta in drept sau trebuie sa indice faptul ca am promovat examenul intrucat in cea din urma ipoteza este putin probabil in cazul meu ca lucrarile de licenta se vor corecta intr-un interval atat de scut incat sa-mi permita sa ma inscriu la concurs. Mentionez ca in aceeasi situatie se afla mai multi colegi ai mei chiar din cadrul mai multor universitati care doresc sa se inscrie la concurs.
  Multumesc!

  Comentariu prin vlad — 09/06/2012 @ 12:04 AM | Răspunde

  Multumesc de informare, voi anunta colegii din CSM. Avem nevoie de adeverinta data de Secretariat dupa ce sunt corectate lucrarile, sa ne spuna ca ati luat licenta.

  Va rog frumos sa ne aveti in vedere pentru ca suntem foarte multi in situatia asta !!

  Comentariu de vlad — 10/06/2012 @ 12:44 AM | Răspunde

 22. deci agentii de politie cu studii superioare si diploma de licenta nu pot participa la concurs?

  Comentariu de adi — 24/06/2012 @ 4:51 PM | Răspunde

 23. Pe site-ul INM, la concursurile anterioare anii 2005-2006, candidatii, au fost primiti in concurs avand asupra lor legislatia aprobata. Se mai practica acest lucru?

  Comentariu de Ene Manuela — 25/06/2012 @ 7:10 PM | Răspunde

 24. Sunt agent de politie cu vechime de 20 ani de politie judiciara si student in anul III la Drept. Pentru anul 2013 cand voi absolvi exemenul de licenta, doar pe baza adverintei de la secretariatul facultatii ma pot inscrie pentru a participa la examenul de admitere in magistratura?
  Precizez ca nu este vorba de admiterea direct in magistratura ci de admiterea pe cale normala. Cu respect.

  Comentariu de marius — 28/06/2012 @ 1:52 PM | Răspunde

  • Pt INM va puteti inscrie imediat ce ati obtinut licenta, chiar daca nu aveti inca diploma.

   Comentariu de Cristi — 29/06/2012 @ 1:58 AM | Răspunde

 25. În anul 2012 concursul de admitere în magistratură pentru cei cu vechime în specialitate de peste 5 ani, se va face în perioada în care se susţine şi examenul pentru cei de la admitere la INM adică fără vechime, nu în perioada octombrie – noiembrie 2012 cum a fost şi până acum.
  Vă mulţumesc.

  Comentariu de Eugenia Marian — 05/07/2012 @ 10:28 AM | Răspunde

  • Pt cei cu 5 ani vor fi doua concursruri, unul in august si unul in octombrie.

   Comentariu de Cristi — 05/07/2012 @ 7:43 PM | Răspunde

 26. sunt consilier juridic (stipulat prin statut) la o asociatie (organizaţie profesională de persoane fizice şi juridice, autonomă, non-guvernamentală şi cu personalitate juridica). pot participa la examenul de admitere in magistratura pentru cei cu vechime 5 ani ?

  Comentariu de gheorghelucian — 10/07/2012 @ 12:00 PM | Răspunde

  • Dar care ar fi problema?! Corespunde functia dvs cu Statutul consilierului juridic? Aveti contract? Aveti fisa postului?

   Comentariu de Cristi — 10/07/2012 @ 4:12 PM | Răspunde

   • nu am contract de munca deoarece sunt membru fondator al asociatiei. Exista fisa postului. Care ar fi raspunsul in acest context?

    Comentariu de gheorghelucian — 10/07/2012 @ 4:37 PM | Răspunde

    • Raspunsul meu e simplu: e evident ca incercati cumva sa eludati legea. Va sfatuiesc sa nu o faceti.

     Comentariu de Cristi — 10/07/2012 @ 8:48 PM | Răspunde

 27. Art. 14 din Hotararea Plenului CSM NR. 279/2012 prevede la alin 3) „La testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a raţionamentului logic”, ceea ce ar insemna ca testul de verificare al rationamentului logic trebuie sustinut initial, insa in anuntul pentru admiterea in magistratura publicat pe INM-LEX este precizat faptul ca testul pentru verificarea cunostintelor juridice are loc in data de 26 august 2012, iar testul de verificare a rationamentului logic are loc in data de 9 septembrie. Deci? A fost modificat art. 14?

  Comentariu de Anca Botez — 23/07/2012 @ 10:36 AM | Răspunde

 28. Intrebarea mea este: daca am 5 ani vechime in functia de consilier juridic, dar din acesti 5 ani, am efectuat 10 luni de concediu pentru cresterea copilului de pana la 2 ani, se considera ca indeplinesc conditia referitoare la vechimea in munca pentru a ma inscrie la concurs, sau perioada de 10 luni din acesti 5 ani este considerata intrerupere a activitatii?? Va multumesc!

  Comentariu de Anca Botez — 23/07/2012 @ 10:54 AM | Răspunde

  • A expirat perioada de inscriere.
   Am mai raspuns la aceasta intrebare: nu, nu este intrerupere, din pacate.

   Comentariu de Cristi — 23/07/2012 @ 11:34 AM | Răspunde

 29. Va rog sa-mi spuneti de la ce data se considera vechimea de 5 ani la ofiterii de politie judiciara in conditiile in care diploma de licenta e din august 2007 iar ofiter de politie am fost avansat in august 2008 ?

  Comentariu de Eugen Dumitriu — 27/07/2012 @ 9:21 PM | Răspunde

 30. Funcţia de „Referent de specialitate cu studii superioare juridice” îndeplineste condiţiile referitoare la vechime? Vă mulţumesc.

  Comentariu de Agnes Ciobanu — 01/08/2012 @ 2:44 PM | Răspunde

  • O gasiti printre functiile de la art. 33 din Legea 303/2004?!

   Comentariu de Cristi — 01/08/2012 @ 10:26 PM | Răspunde

 31. Sunt secretar al unei comune cu vechime de 10 ani, pot participa la examenul pentru magistratura? Va multumesc anticipat

  Comentariu de calin — 31/08/2012 @ 4:35 PM | Răspunde

 32. avand in vedere ca in codul de procedura penala sunt numite organe de cercetare penala ofiterii si subofiterii de politie judiciara fara a face vre-o distinctie intre atributiile acestora pe linie de procedura penala nu credeti ca este discriminatoriu faptul ca un ofiter care face aceiasi munca de cercetare penala ca si un subofiter sa poata sa se inscrie la examenul de admitere si subofiterul care are studii superioare si este organ de cercetare penala sa nu poata?
  va intreb daca este vre-o sansa sa pot sa se modifice termenul de ofiter in termenul de organ de cercetare penala al politiei judiciare care sa fie licentiat in dreptsi sa aiba vechime in munca de 5 ani pe aceasta linie de munca,daca da care ar fi pasi de urmat.mizez pe faptul ca in cpp ofiterul nu are atributii specifice in plus fata de subofiterul care are studii superioare,legea 303 fiind din 2003 cand subofiterii care terminau studiile superioare erau avansati in corpul ofiterilordar astazi nu se maiaplica .Care sunt pasi de urmat?
  multumesc

  Comentariu de cristian — 08/09/2012 @ 5:16 PM | Răspunde

  • Nu vreau sa fiu rautacios, dar…in primul rand un magistrat trebuie sa stapaneasca foarte bine limba romana, or cuvintele precum „vre-o” , „aceiasi”, „pasi de urmat” folosite de dvs ,.in contextul dat arata altceva.Ca sa fiu si „on topic” va raspund ca asa este facuta legea dar ca, in timp aceasta poate suferi unele modificari….

   Comentariu de EUGEN — 09/09/2012 @ 11:53 AM | Răspunde

 33. Buna seara…art. 33 din legea 303/2004 nu spune nimic legat de functia de jurist (sper ca era actualizata cea pe care m-am uitat). sa inteleg ca functia de jurist nu intra in cei 5 ani vechime necesari admiterii in magistratura? va intreb pt ca tocmai m-am angajat, iar pe contractul de munca scrie functia de jurist cod COR 261903 si nu as vrea sa treaca timpul fara a acumula experienta necesara unui viitor examen. sper sa nu fac vreo greseala si jurist=consilier juridic. multumesc

  Comentariu de GeoorgeT — 07/10/2012 @ 9:37 PM | Răspunde

  • Si nu putea sa scrie `consilier juridic`, sa nu fie probleme? In fine, daca din fisa postului sau contractul de munca rezulta ca faceti in fapt consiliere juridica, e ok.

   Comentariu de Cristi — 07/10/2012 @ 9:46 PM | Răspunde

   • e intr-un birou de executor judecatoresc. sper sa nu fie vreo problema….multumesc de raspuns

    Comentariu de GeoorgeT — 07/10/2012 @ 9:49 PM | Răspunde

 34. Buna seara domnule judecator. S-au facut referiri la dreptul ofiterilor de politie judiciara de a participa la concursul de admitere in magistratura, asa cum prevede legea. Desi agentii de politie (cu studii juridice) au aceleasi atributii in fisa postului ( de comanada in cazul sefilor de post), cui trebuie sa ne adresam pentru aceasta discriminare? Cu stima.

  Comentariu de gicu — 15/10/2012 @ 6:24 PM | Răspunde

  • Pai este o chestiune de legislatie. Asadar nu este nicio discriminare. Doar Parlamentul adopta si modifica legi.

   Comentariu de Cristi — 15/10/2012 @ 7:39 PM | Răspunde

 35. Expertul (functionar public)de la birourile de relatii publice din cadrul tribunalelor care are studii superioare juridice, i se recunoaste vechimea in specialitate juridica

  Comentariu de valeria — 26/10/2012 @ 12:04 PM | Răspunde

  • E o intrebare sau e o afirmatie? De fapt, ce va intereseaza?

   Comentariu de Cristi — 28/10/2012 @ 5:04 PM | Răspunde

 36. Este o intrebare si astept punctul d-voastra de vedere cu privire la acest aspect.

  Comentariu de valeria — 29/10/2012 @ 9:01 AM | Răspunde

 37. Detin licenta în drept din anul 2006, iar din anul 2007, luna decembrie, sunt ofiter de politie, insa incepand din luna august 2012 nu mai ocup o functie care sa necesite aviz de politie judiciara. Intrebarea este, daca in anul 2013 am dreptul sa sustin concurs de admitere in magistratura in categoria celor cu vechime de 5 ani?

  Comentariu de Gaby — 01/12/2012 @ 3:34 PM | Răspunde

  • Pai, aveti 5 ani in politia judiciara??

   Comentariu de Cristi — 01/12/2012 @ 10:48 PM | Răspunde

   • Dupa mine se pare ca am 5 ani de politie judiciara.
    Dar mai intreb, de unde obțin dovada din care rezulta ca am 5 ani?

    Comentariu de Gaby — 06/12/2012 @ 12:50 AM | Răspunde

 38. Buna ziua domnul judecator, din 01.02.2008 sunt angajata pe functia consilier si consultant juridic , cu jumatate de norma, din 08.09.2011 contractul de munca a fost suspendat pentru concediu crestere copil pana in 27.07.2013, cand pot eu sa dau concurs pe post ?din 28.07.2013 voi relua contractul cu norma intreaga.astept raspuns, va multumesc.

  Comentariu de PASCARIU ELENA MIHAELA — 04/12/2012 @ 11:13 AM | Răspunde

  • tr sa aveti 5 ani norma intreaga, inclusiv concediu copil.

   Comentariu de Cristi — 04/12/2012 @ 1:10 PM | Răspunde

 39. Buna seara. Am doar o mica nelamurire si sper ca intrebarea mea sa nu fie „off topic”. O colega de breasla, in prezent avocat, mi-a dat de inteles ca in urma unui doctorat se poate face o cerere pentru intrarea in magistratura, fara concursul de admitere. Un fel de acces prin usa din spate a sistemului. Este corecta afirmatia ei? Sau macar, a existat vreodata posibilitatea aceasta?

  Comentariu de angedepeche — 14/05/2013 @ 8:36 PM | Răspunde

 40. Buna seara domnule judecator, sunt incadrat, in calitate de ofiter in politie din august 2007 (un an am fost in tutela), iar din septembrie 2008 a primit calitatea de ofiter de politie judiciara, intrebararile sunt > – daca tutela se considera vechime?
  – daca mai am 2 ani vechime consilier juridic plus vechimea de 4 ani ofiter de politie judiciara (intre cele doua existand o intrerupere de 1 an, cat am fost in tutela) am dreptul sa sustin concurs de admitere in magistratura in categoria celor cu vechime de 5 ani?

  Comentariu de Sabau Traian — 31/05/2013 @ 9:15 PM | Răspunde

 41. Buna seara! As dori sa va intreb daca pentru cadrele didactice este suficient sa fi fost asistent universitar 5 ani sau daca este nevoie de un grad mai avansat? Multumesc anticipat!

  Comentariu de Madalina — 05/08/2013 @ 10:01 PM | Răspunde

  • Ca sa ce?

   Comentariu de Cristi D — 06/08/2013 @ 11:40 AM | Răspunde

   • Ca sa poata participa la concursul de admitere directa in magistratura.

    Comentariu de Madalina — 06/08/2013 @ 1:08 PM | Răspunde

    • Dupa care lege, Madalina? Ca nu exista asa ceva!

     Comentariu de Cristi D — 06/08/2013 @ 3:33 PM | Răspunde

     • La art. 2 din regulamentul postat de dvs. mai sus sunt enumerate si ,,cadrele didactice din invatamantul juridic superior acreditat”. Se aplica asistentilor universitari din facultatile de drept?

      Comentariu de Madalina — 06/08/2013 @ 4:55 PM | Răspunde

 42. Buna sera.Sunt agent de politie iar din anul 2007 sunt organ de cercetare al politiei judiciare.In anul 2008 am obtinut diploma de licenta in drept iar ulterior am sustinut un examen, in urma caruia am fost declarat admis in Baroul Galati, dobandind totodata calitatea de avocat.Intrucat cele doua meserii sunt incompatibile am practicat in continuare meseria de baza, cea de politist, iar ca si avocat, la cererea mea Baroul Galati, m-a suspendat .In aceste conditii as putea participa vreodata la admiterea directa in magistratura?Va multumesc anticipat.

  Comentariu de Gadei Cornel — 03/09/2013 @ 11:17 PM | Răspunde

  • 1. nu sunt meserii, sunt profesii.
   2. deci dvs sunteti agent de politie, nu avocat. Legea nu permite decat ofiterilor de politie sa candideze la magistratura.
   3. Puteti da insa la INM.

   Comentariu de Cristi D — 04/09/2013 @ 8:14 AM | Răspunde

 43. buna ziua! am terminat academia de politie in iulie 2010, fiind numita pe o functie in cadrul unui birou cu atributii de politie judiciara. am primit avizul de politie judiciara in septembrie 2011. De cand se considera impliniti cei 5 ani de politie judiciara: din anul 2011 sau din anul 2010? va multumesc!

  Comentariu de lavinia — 12/11/2013 @ 3:56 PM | Răspunde

 44. Buna ziua, cei care vin din alte domenii, dar sunt absolventi ai Facultatii de drept pot sustine examenul? si daca da in ce conditii?

  Comentariu de Mihaela S — 16/11/2013 @ 7:23 PM | Răspunde

  • daca sunteti absolvent de Drept, puteti sustine examenul de admitere la INM.

   Comentariu de Cristi D — 18/11/2013 @ 10:52 AM | Răspunde

 45. pentru concursul de magistrat asistent poate participa si consilierul juridic ?

  Comentariu de cristea — 03/12/2013 @ 2:14 PM | Răspunde

  • Ati citit legea sau ma intrebati asa, ca sa o fac eu in locul dvs?

   Comentariu de Cristi D — 04/12/2013 @ 12:42 AM | Răspunde

   • conform art.67 pct 4 pot fi numiti prin concurs si dintre avocati, notari precum si grefieri cu studii superioare juridice, intreb pentru ca era stipulat in lege si personal de specialitate juridică candva.

    Comentariu de cristea — 04/12/2013 @ 8:24 AM | Răspunde

    • Pai…eu spun sa aplicam legea in vigoare. Ce credeti dvs ca jurist cu pretentii de la lucra la curtea suprema??

     Comentariu de Cristi D — 04/12/2013 @ 11:48 AM | Răspunde

 46. 46. Buna ziua! In vederea indeplinirii cerintei de vechime in specialitate de minim 5 ani as dori sa supun atentiei dumneavoastra urmatoarea situatie.
  In perioada 03.09.2007 – 03.08.2009 am lucrat in temeiul unui CIM cu norma intreaga la o societate pe postul de „juristconsult”. Conform fisei postului sarcinile incredintate erau cele specifice activitatii de consiliere juridica. In perioada 03.08.2009 – prezent am lucrat in temeiul unor contracte de munca ca si „consilier juridic”.

  Perioada in care am lucrat ca si „juristconsult” se considera vechime in specialitate juridica? Precizez ca am exercitat aceasta activitate in temeiul unei diplome de licenta, emisa de o facultate de drept, specializarea stiinte administrative. In iunie 2009 ca urmare a finalizarii „completarii de studii”, am obtinut de la aceeasi facultate, diploma de licenta cu specializarea „drept” de aceasta data.
  Avand in vedere ca pe parcursul anului 2013 am desfasurat activitati specifice postului de consilier juridic pentru 2 societati (norma intreaga – 8 ore, respectiv fractiune de norma – 2 ore) sa inteleg ca pentru a calcula vechimea se va considera ca pe parcursul anului 2013 am lucrat 10 ore si deci am acumulat mai multa vechime?

  Comentariu de Aurora — 29/01/2014 @ 1:10 PM | Răspunde

  • Pt prima interbare, raspunsul e afirmativ. Pentru a doua interbare, imi suna a smecherie. Vreti sa intrati in magistratura in conditiile astea?!

   Comentariu de Cristi D — 29/01/2014 @ 2:53 PM | Răspunde

 47. Nici vorba de smecherie! Sunt un profesionist desavarsit si imi respect enorm meseria. Acesta este adevarul……lucrez de un an pentru doua societati si chiar daca nu este tocmai usor, o fac cu mare drag si implicatie. Intrebam in ideea in care citisem ca pentru a fi considerat „an vechime”, anul lucrat trebuie sa se raporteze la un contract de munca cu norma intreaga ceea ce m-a facut sa intreb ce se intampla cu experienta acumulata peste cele 8 ore?
  Din punctul meu de vedere atata vreme cat se considera „vechime” concediul de maternitate, de ce nu s-ar considera „vechime” si activitatea prestata in temeiul unui contract de munca cu fractiune de norma.

  Imi doresc foarte mult sa devin magistrat si de aceea vroiam sa ma asigur ca ma pot prezenta la concursul din acest an. Daca spuneti ca vechimea ca si „juristconsult” va fi luata in considerare ca si vechime in specialitate, atunci inseamna ca din septembrie 2007 si pana in prezent am acumulat vechimea necesara de minim 5 ani.

  Comentariu de Aurora — 29/01/2014 @ 7:39 PM | Răspunde

  • Eu va urez succes.
   Dar in situatia in care va veni un candidat cu 3 contracte de munca a cate 8 ore pe zi, voi vota impotriva :)

   Comentariu de Cristi D — 29/01/2014 @ 8:37 PM | Răspunde

   • In acest caz „smecheria” este evidenta…..si eu as vota impotriva daca as fi in postura dumneavoastra.
    Si totusi,…..cum se calculeaza aceasta vechime? Sincer…eu nu inteleg. Daca vreme de 5 ani sa zicem ai prestat activitati de consiliere juridica in temeiul unui CIM cu fractiune de norma, se considera cerinta indeplinita?

    Comentariu de Aurora — 30/01/2014 @ 12:19 PM | Răspunde

    • Daca vreme de 5 ani ai munci 4 ore, inseamna ca pt noi ai vechime de 2 ani 6 luni.

     Comentariu de Cristi D — 30/01/2014 @ 12:40 PM | Răspunde

     • dar daca esti in concediu de crestere a copilului, perioada de 2 ani de concediu se considera vechime in munca?

      Comentariu de Lavinia Gheorghe — 30/01/2014 @ 3:33 PM | Răspunde

 48. DE CE PERMITETI DISCRIMINARE FLAGRANTA ?
  Art. 2 – La concursul de admitere în magistratură pot participa foştii judecători şi procurori care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 303/2004, avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, personalul de probaţiune cu studii superioare juridice, ofiţerii de poliţie judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învăţământul juridic superior acreditat, precum şi magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, la data susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) şi, după caz, la art. 32 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.””

  Doar ofiţerii de poliţie judiciară cu studii superioare juridice pot participa ? de ce nu si subofiterii de politie judiciara cu studii superioare juridice ????? Adica ? Sa intelegem ca sunt generalizati si aruncam „”anatema”” bancurilor asupra lor ? cunosc subofiteri (agenti) in politia judiciara mult mai buni decat multi ofiteri . Sau in alta ordine de idei, acesti grefieri cu studii superioare nu sunt cumva egali cu cei discriminati ??? Cum ar suna o reclamatie la CNCD …. in acest sens pe plan european ????

  Comentariu de Ady C. — 09/02/2014 @ 1:15 PM | Răspunde

 49. Buna ziua domnule judecator, as vrea sa stiu daca ma pot inscrie la examenul de admitere in magistratura avand in vedere ca indeplinesc cumulativ conditiile impuse de regulament, insa am dubi in urmatoarea privinta::
  Incepand cu anul 2006 detin functia de consilier in cadrul Corpului de Control al Guvernului, in aceasta perioada am desfasurat exclusiv activitati de natura juridica ce au constat in verificarea respectarii dispozitiilor legale in vigoare de catre entitatile publice controlate, in fuctie de domeniul fiecareia de activitate, precum si sesizarea organelor de urmarire penala competente, in cazul existentei unor aspecte ce ar putea intruni elementele constitutive ale unei/unor infractiuni.
  Subliniez faptul ca functia pe care o detin este de consilier si nu consilier juridic, insa asa cum am aratat, activitatea mea a fost una exclusiv de natura juridica, atributiile din fisa postului fiind specifice activitatii jurdice.
  Astept cu mare interes raspunsul dumneavoastra!
  Va multumesc anticipat domnule judecator,

  Comentariu de Alexandru — 30/04/2014 @ 11:10 AM | Răspunde

 50. Apreciez raspunsul dumneavoastra foarte prompt in ceea ce priveste situatia mea, insa nu pot sa nu remarc un aspect contradictoriu in raspunsurile date de dumneavoastra la intrebarile initiale, si anume:
  o doamna Aurora, afirma ca a lucrat cu norma intreaga la un S.R.L./S.A. pe postul de “juristconsult” iar, in conformitate cu cele consemnate in fisa postului ,,sarcinile incredintate erau cele specifice activitatii de consiliere juridica„, intrebarea acestei doamne era daca acea perioada se poate considera vechime in specialitate juridica.
  In primul rand, daca admitem ca functia de „juristconsult” este una si aceeasi cu functia de „consilier juridic” atunci nu mai au sens precizarile cu privire la atributiile fisei postului, intrucat potrivit dispozitiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ,,Lege”, consilierii juridici pot fi numiti in magistratura daca au o vechime in specialitate de cel putin 5 ani, mentiunile cu privire la specialitatea juridica sunt aplicabile exclusiv personalului incadrat la una din entitatile enumerate in continutul aceluiasi articol, insa, aceasta functie/ocupatie, respectiv “juristconsult”, nu se regaseste in COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania). Prin urmare, domnule judecator, nici un Inspectorat Teritorial de Munca nu va inregistra un CIM cu aceasta ocupatie.
  In aceste conditii, dumneavoastra ati afirmat ca perioada in care doamna Aurora si-a desfasurat activitatea in functia de “juristconsult”, se considera vechime in specialitate juridica.
  Avand in vedere cele de mai sus, daca o persoana incadrata la o societate cu raspundere limitata, intr-o functie ce nu se regaseste in COR, indeplineste vechimea de 5 ani in specialitate juridica, atunci, domnule judecator, de ce in opinia dumneavoastra, o persoana care si-a desfasurat activitatea in ultimii 8 ani la o institutie din cele mentionate la art. 33 alin. (1) din Lege, respectiv Guvernul Romaniaei, persona ce poate proba natura activitatii pe care a desfasurato in acea perioada prin documente precum fisa postului, rapoarte de activitate nominale, inclusiv actele elaborate in urma actiunilor de control (documente cu caracter public), nu indeplineste conditia?
  De altfel, intentia legiuitorului este in mod evident aceea de a da posibilitatea participarii la concursul de admitere in magistratura a persoanelor cu experienta in acest domeniu de activitate, experienta acumulata prin natura activitatii intreprinse si nu prin denumirea functiei pe care a ocupato.
  Imi pare rau ca trebuie sa o spun din nou, dar niciodata nu vom face progrese daca nu actionam in spiritul legii.
  Domnule judecator, trebuie sa facem ,,jmecherii” ca sa putem participa la concursul de admitere in magistratura?
  Inteleg ca solutia ar fi sa ma angajez fictiv la buticul din spatele blocului in functia de ,,consilier juridic” si sa platesc contributiile la stat timp de 5 pentru a indeplini conditia de participare?
  Domnule judecator, astept raspunsul dumneavoastra si sper sa nu va limitati in a-mi spune ca asa e legea, fiindca ma voi simtii nevoit sa va contrazic, intrucat articolul invocat se refara la activitatea personalului si nu la denumirea functiei pe care o ocupa.
  Cu deosebita consideratie,

  Comentariu de Alexandru — 30/04/2014 @ 2:08 PM | Răspunde

  • Inteleg ca ce va nemultumeste nu este faptul ca dvs nu va incadrati in dispozitiile legale, ci ca altii se pot incadra.
   Pai haideti sa lamurim: daca un secretar de comuna are si atributii juridice, daca un director de spital incheie contracte (fara indoiala e o atributie juridica), daca un agent de politie efectueaza cercetari penale su daca cineva este asistent al unui parlamentar – se incadreaza acestia in textul de lege expres si militativ, si anume art. 33 din Legea 303/2004?
   Daca raspunsul dat de mine pt Aurora era clar si pt dvs, de ce mi-ati pus intrebarea?!
   Dvs credeti ca eu nu pot face distinctia intre `consilier` cum ar fi al premierului, al ministrului, al directorului si `consilier juridic`?! Ei bine, aflati ca va inselati. Pt alte amanunte, vedeti https://cristidanilet.wordpress.com/2013/06/11/ghid-practic-2013/ unde se afla zeci de exemple cu profesii care nu se incadreaza pe textul de lege, rezultate din intrebari puse se persoane ca si dvs, care nu stiu sau nu inteleg un text simplu, care vor sa se interpreteze legea in favoarea lor si care au pretentia ca pot fi magistrati impartiali, buni cunoscatori ai legii (argumentul cu `intentia legiuitorului` m-a dat gata si pot sa jur ca nu ati citit nici expunerea de motive, nici stenogramele dezbaterilor parlamentare ca sa va dati cu parerea despre intentia legiuitorului mai ales ca vorbiti cu un om care a lucrat la acea lege…, iar afirmatia cu `progresul prin spiritul legii` m-a aruncat de-a dreptul in meandrele concretului).
   Cu deosebit zambet amar.
   PS. Inca ceva: daca faceti `jmecherii` si va descoperim, va prindem la `buna reputatie`.
   PPS Si iar inca ceva: daca sunteti bun, haideti la INM. Acolo nu va trebuie nici vechime, nici `jmecherii`.

   Comentariu de Cristi D — 30/04/2014 @ 2:54 PM | Răspunde

   • Domnule judecator, nu stiu daca postarea mea anterioara dintr-o eroare a fost stearsa sau ati sterso dumneavoastra insa va rog totusi sa ma lamuriti ce legatura au exemplele date de dumneavoastra cu textul art. 33 din Legea nr. 303/2004?
    Potrivit prevederilor articoului anterior mentionat, pot fi numite in magistratura persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învăţământul juridic superior acreditat, precum şi magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, deci va intreb din nou, in cadrul carui aparat/entitate mentionata in textul de lege se regaseste directorul de spital ori secretarul de comuna, mentionat de dvs.?
    In continuarea raspunsului dumneavoastra afirmati ca faceti foarte bine distinctia intre un conilier al premierului, al unui ministru, al directorului etc. si un consilier juridic, insa eu nu vorbesc aici de un consilier personal al unui ministru sau al unui director, este vorba de un consilier in cadrul unei structuri de control. Inteleg ca desi atributiile unui consilier in cadrul structurii de control indicata le includ si pe cele ale unui consilier juridic, dar nu se imiteaza numai la acelea, lipsa cuvantului ,,juridic„ face pentru dumneavoastra diferenta intre un canditat eligibil si unul neeligibil.
    Domnule judecator, functia pe care o detineti nu va da dreptul sa subestimati pe nimeni pana nu cunoasteti cu adevarat acea persoana si, pana sa va lansati in afirmatii de genul ,,persoane ca dv care nu stiu sau nu inteleg dar au pretentia” ori ,,argumentul cu intentia ma dat gata sau m-a aruncat in meandrele concretului„ , aflati domnule judecator ca daca eu am reusit sa va dau gata, dumneavoastra, care afirmati ca ati lucrat la lege, ati dat gata zeci de mii de absolventi de drept cu art. 33 din actul normativ mai sus mentionat. In confirmarea acestei afirmatii stau zecile de mii de postari pe internet a unor persoane, care nu inteleg acelasi articol de lege.
    Despre faptul ca acel text de lege e de natura a discrimina anumite categorii de personal care in fapt indeplinesc aceleasi atributii cu cei ,,eligibili” au mai vorbit si alte persoane inaintea mea.

    In ceea ce priveste cele doua PS,
    1. Inca mai sper ca pot fi tratat egal si fara sa apelez la jmecherii, dar va asigur ca aveti deja multi colegi ,,smecheri”.
    2. Dumneavoastra va puteti intretine familia cu 1.300 lei pe luna (bursa la INM), faceti un exercitiu!

    Comentariu de Alexandru — 30/04/2014 @ 10:58 PM | Răspunde

    • Consider v-am acordat deja prea multa atentie. Are si rabdarea mea unele limite. Va spun insa ca aveti carente mari de tot la capitolul cunoasterea si interpretarea legii si inca ceva probleme la logica. Nu insa si la tupeu.

     Comentariu de Cristi D — 01/05/2014 @ 11:07 AM | Răspunde

  • Intervin doar pentru a face urmatoarea precizare: in anul 2007 exista in COR functia de „juristconsult” si acest lucru este sustinut de inscrierea ca atare din cartea mea de munca.

   Comentariu de Aurora — 30/04/2014 @ 3:45 PM | Răspunde

 51. Domnule judecator, daca in opinia dumneavoastra este atat de clar si simplu de inteles acest text de lege la care afirmati ca ati lucrat personal, de ce nu va puneti intrebarea, cum de primiti atat de multe intrebari pe marginea lui? Am decis sa va intreb personal fiindca sunt zeci de forumuri cu zeci de mii de intrebari, tocmai pe marginea acestui articol.
  Si pentru a va raspunde la PPS…Daca se putea traii cu 1.300 lei lunar, stimabile domn judecator, ma inscriam la INM

  Comentariu de Alexandru — 30/04/2014 @ 3:28 PM | Răspunde

  • SUnteti fantastic: pana si ce scriu eu interpretati, desi nu am folosit nimic dubitabil. EU nu am spus ca am lucrat la acel text, ci ca am lucrat la lege, si cunosc astfel intentia legiuitorului, care ea nu poate fi dedusa din textul de lege, ci din expunerile de motive si dezbaterile care au loc anterior adoptarii o lege (revedeti teoria interpretarii, anul I, Drept). Primesc multe intrebari de la oameni ca dvs, care se chinuie sa interpreteze legea in favoarea lor, precum si de cei care nu vor sa cumpere cartea pe care o scot de doi ani de zile pe acest subiect, sau de cei care nu citesc raspunsurile anterioare pe care le dau pe blogul meu de trei ani de zile.
   Iar va contrazic: stiu 200 oameni care in fiecare an pot trai cu 1300 lei. Care dupa doi ani vor castiga 3000 lei.

   Comentariu de Cristi D — 01/05/2014 @ 11:01 AM | Răspunde

 52. Buna seara domnule judecator! As dori sa supun atentiei dvs. urmatorul aspect> Sunt ofiter de politie judiciara din anul 2006, dar facultatea de drept am absolvit-o anul acesta ( a doua facultate). In aceste conditii se poate considera ca fiind indeplinite cerintele obligatorii pentru accesul la concursul de admitere directa in magistratura? Va multumesc pentru timpul acordat.

  Comentariu de Florin C — 15/10/2014 @ 6:27 PM | Răspunde

 53. Daca am doctorat in drept penal ,concursul se sustine in aceeleasi conditii?…….nu exista nici o facilitate din acest punct de vedere?

  Comentariu de giamnina — 11/11/2014 @ 11:15 PM | Răspunde

  • Nu. Dar avand doctoratul in penal, mi se pare ca nu veti avea probleme sa sustineti acest concurs.

   Comentariu de Cristi D — 12/11/2014 @ 10:16 AM | Răspunde

 54. Dovada de vechime in activitate juridica, respectiv consilier juridic se face cu adeverinta de la locul de munca sau este necesara si dovada de activare in Colegiul Consilierilor Juridici?

  Comentariu de octavian — 03/01/2015 @ 11:40 PM | Răspunde

 55. Buna ziua. Referitor la examenul de admitere in magistratura, textul de lege spune in ”REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură”….vechimea în specialitatea candidatului trebuie sa fie de cel puţin 5 ani, la data susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, „…insa fara a face referire sau mentiune cu privire la norma de lucru efectuata ( intreaga sau partiala). Daca textul de lege nu face aceasta deosebire, de ce ar face-o sau ar solicita-o un magistrat ? Anume ca perioada de 5 ani sa fie efectiv lucrata cu norma intreaga, desi textul de lege nu face referire la acest aspect, insa la depunerea actelor in vederea sustinerii examenului esti refuzat pentru motivul ca acesti 5 ani nu au fost efectuati cu norma intreaga. Acest fapt este asemanator ….”abuzului in serviciu”? Deoarece se solicita/se pretinde ceva ce textul de lege NU solicita/NU pretinde.

  Cu respect,
  Multumesc

  Comentariu de Cristian — 29/03/2015 @ 3:46 PM | Răspunde

  • In niciun caz nu pot sa imi inchipui ca vreti sa deveniti magistrat print-o smecherie.

   Comentariu de Cristi D — 29/03/2015 @ 4:59 PM | Răspunde

 56. Bună dimineața. Îmi doresc sa sustin examenul pentru admitere in magistratura si ma confrunt cu o problema.
  In iulie 2004, după absolvirea Academiei de Poliție „A.I.Cuza”, Facultatea de Drept, am fost desemnat, prin ordin al ministrului, ca lucrator in cadrul Biroului de Combatere a Infractionalitatii Transfrontaliere in cadrul unui inspectorat judetean al poliției de frontiera. Dupa cum bine stiti conform O.M.A.I. 617/29.12.2003 acest birou era incadrat ca facand parte din structurile in cadrul carora lucratorii erau organe de cercetare penala a politiei judiciare.
  In perioada iulie 2004-2007 am avut aceeasi functie, in cadrul aceluiasi birou.
  In anul 2007 am fost transferat in cadrul Biroului Cercetari Penale, cu procedura ceruta de L364/15.09.2004, privind numirea mea prin ordin al ministrului de interne si avizarea mea de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, indeplinita.
  Datorita faptului ca numirea mea in iulie 2004 a fost facuta cu respectarea prevederilor legale existente la acea data, nu mi-am schimbat functia sau biroul, deci nu a existat un nou ordin de numire intr-o alta functie sau birou care sa faca posibila solicitarea avizului, mi se va considera vechime perioada iulie 2004 – 2007?
  Precizez ca in anul 2009 sau 2010 un fost coleg de promotie care se confrunta cu o speta similara a fost acceptat pentru a sustine examenul de admitere in magistratura.

  Cu stima,
  Marius S

  Comentariu de Marius S — 24/06/2015 @ 1:27 AM | Răspunde

  • Daca stiti ca deja exista pecedent pe asa ceva, nu cred ca mai e nevoie sa intrebati

   Comentariu de Cristi D — 02/07/2015 @ 11:58 AM | Răspunde

 57. Domnule judecator, am o intrebare, va rog mult! Doresc sa particip la concursul de recrutare pentru postul de secretar de primarie, iar angajata de la resurse umane de la firma la care am lucrat nu stie cum sa mi completeze adeverinta de vechime avand in vedere ca am fost incadrata la acea firma de la data de 08.03.2011 pana la 25.05.2015, functia de consilier juridic, iar in aceasta perioada, respectiv 04.03.2013-14.04.2015 am fost in concediu de maternitate si concediu crestere copil. Intrebarea este: vechimea mea in munca si specialitate este de la data 08.03.2011 pana la 25.05.2015 sau doar perioada efectiv lucrata?
  Multumesc.

  Comentariu de milena — 04/08/2015 @ 3:43 PM | Răspunde

  • [1] Din 1 ianuarie 2012 a intrat în vigoare O.U.G. nr. 124/2011. Prin art. III pct. 17 din aceasta ordonanță de urgentă se modifică articolul 18 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (care privește persoanele ai căror copii s-au născut până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv): „Perioada concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea”.

   Comentariu de Cristi D — 05/08/2015 @ 1:21 PM | Răspunde

 58. Buna ziua! Am vazut ca in lege nu sunt menționați executorii judecătorești cu vechime. Totuși, consider ca si ei intra in categoria celor care pot da admitere la magistratura , dacă au vechime de minim 5 ani, fără a mai fi nevoie de INM 2 ani.

  Comentariu de M E — 13/08/2016 @ 1:00 PM | Răspunde

 59. Buna ziua. daca am 3 ani vechime consilier juridic, o perioada de o luna concediu fara plata urmat de 3 ani vechime consilier juridic, pot sustine examenul de admitere in magistratura? multumesc!

  Comentariu de Emil — 26/03/2017 @ 9:44 PM | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: