CRISTI DANILEŢ – judecător

12/12/2012

Legea medierii – informarea e obligatorie de la 1 febr.2013

Filed under: mediere — Cristi Danilet @ 3:07 PM

mediereMedierea are nevoie de un impuls substanţial pentru a putea funcţiona. Cred că obligarea părţilor de a urma o procedură de informare mai înainte e a se adresa instanţei judecătoreşti este o astfel de cale, cu scopul de a familiariza părţile cu avantajele medierii şi de a le convinge să rămână în mediere. De altfel, acestea este obiectul Legii 115/2012 care în iunie anul acesta a modificat Legii medierii.

Dar legea (care prezintă mai multe imperfecţiuni pe care le-am identificat într-o formulă interinstituţională iniţiată de mine având ca temei al acţiunilor pro-mediere mai multe reglementări în acest sens) a uitat ceva esenţial: să prevadă sancţiunea procedurală pentru nerespectarea procedurii de informare. Sesizând această lipsă, am propus CSM să iniţiem modificarea rapidă a legii, moivat de faptul că pe 9 ian 2013 ar fi trebuit să intre în vigoare acele modificări. Pe 24 nov am discutat această idee cu Consiliul de Mediere, iar pe 28 nov 2012 CSM a aprobat propunerea mea. Săptămâna trecută am fost, impreună cu domnul Ion Dedu de la CdM, la Ministerul Justiţiei pentru a face lobby pe acest proiect. Ne-a primit secretarul de stat Florin Moţiu, am discutat cu Directorul Directiei de legislaţie Alina Rădoi, ministrul Mona Pivniceru a fost de acord cu iniţiativa, iar secretarul de stat Maya Teodoriu a facilitat ajungerea proiectului de OUG în Guvern.

Azi, Guvernul României a aprobat o OUG care prevede că obligativitatea informării despre mediere se va aplica de la 1 febr 2013 când intră în vigoare Noul Cod de procedură civilă şi că, în caz de nerespectare a procedurii informării (urmată înainte de sesizarea instanţei sau până la termenul dat de judecător în acest sens), acţiunea se va respinge ca inadmisibilă.

OUG 90 din 12.12.2012, publicată în M.Of. din 21.12.2012 are următorul conţinut:

                              GUVERNUL ROMÂNIEI

               ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator 

            Prin Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator au fost aduse o serie de modificări şi completări  Legii nr.192/2006, cu efecte începând de la data de 1 octombrie 2012, respectiv, 9 ianuarie 2013. Intervenţia legislativă a avut în vedere ca aceasta să producă efecte după data intrării în vigoare a Legii nr.134/2010 privind noul Cod de procedură civilă, corelările fiind realizate în raport cu acest act normativ.

            Având în vedere, însă, că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă a fost prorogată până la data de 1 februarie 2013, şi că, totodată, noul Cod de procedură civilă, în urma republicării, a fost renumerotat, este necesară pe de o parte corelarea textelor de trimitere din Legea nr. 192/2006 cu norma la care se trimite conţinută în noul Cod de procedură civilă. Neadoptarea, în regim de urgenţă, a măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă poate genera dificultăţi sau chiar blocaje în aplicarea de către instanţe, a legii, cu consecinţe negative de ordin procedural în activitatea de judecată,

            Totodată, este necesară amânarea intrării în vigoare a art.601 din Legea nr.192/2006 – articol care conţine cea mai semnificativă modificare adusă prin Legea nr.115/2012, constând în introducerea obligativităţii în anumite cazuri şi condiţii, a unei etape de informare cu privire la beneficiile medierii – astfel încât acesta să intre în vigoare concomitent cu noul Cod de procedură civilă (1 februarie 2013).

            Apreciindu-se că scopul etapei de informare obligatorie nu se va realiza deplin doar prin stabilirea, ca sancţiune, a amenzii judiciare, Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat înlocuirea acestei sancţiuni cu aceea a inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată în cazul în care părţile implicate în litigiu nu au urmat, anterior introducerii acţiunii, etapa de informare cu privire la avantajele medierii. Textul legal care instituie obligaţia de informare trebuie să intre în vigoare odată cu cel care instituie sancţiunea în cazul nerespectării obligaţiei.

            Având în vedere că aspectele mai sus menţionate vizează satisfacerea unui interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

            în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

          Art. I –  Legea nr.192/2006privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

         1. Alineatului (1) al art. 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

       „Art.2 –  (1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege.

      (11) Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Dacă una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei prevăzute la art. 43 alin (1) ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul  instanţei.

        (12) Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile în materiile prevăzute de art.601 lit. a) – f).

2. Alineatul (2) al art.59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Părţile acordului de mediere se pot înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere, îndeplinind procedurile legale, să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor. Competenţa aparţine fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul oricare dintre părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în camera de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii. Dispoziţiile art.438 – 441 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.”

 

3. Alineatul (1) literele f) şi g) ale articolului 601 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„f)  în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la Registrul Comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1013-1024 sau la cea prevăzută la art. 1025-1032 din Codul de procedură civilă.

g) în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima îşi exprimă consimţământul  de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul; dacă victima refuză să participe împreună cu făptuitorul, şedinţa de informare se desfăşoară separat. 

4. Alineatul (2) al articolului 601 se abrogă. 

5. După art. 601  se include un articol nou, art. 602, cu următorul conţinut:

            „Art. 602 – (1) Procedura de informare, incluzând şi formalităţile pentru convocarea părţilor, nu poate depăşi 15 zile calendaristice. Prevederile art.2532 pct.7 din Codul civil sunt aplicabile în mod corespunzător.

            (2) Acceptarea participării sau participarea la şedinţa de informare nu constituie  o recunoaştere a dreptului ce ar face obiectul litigiului şi nu întrerupe cursul prescripţiei.” 

6. Alineatul (1) al art. 63  se modifică şi va avea următorul cuprins:

            (1) În cazul în care litigiul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, cu respectarea condiţiilor legale, o hotărâre, dispoziţiile art.438-441 din Codul de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. 

Art. II –  Termenul prevăzut la art. II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  462 din 9 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la intrarea în vigoare a dispoziţiilor art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 februarie 2013.”

Art. III – Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la sancţiunea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată se aplică numai proceselor începute după intrarea acesteia în vigoare.

 

PRIM MINISTRU

Victor Viorel PONTA

82 comentarii »

 1. […] via Legea medierii – informarea e obligatorie de la 1 febr.2013 « CRISTI DANILEŢ – judecător. […]

  Pingback de Legea medierii – informarea e obligatorie de la 1 febr.2013 « CRISTI DANILEŢ – judecător - Medierea Info — 12/12/2012 @ 4:01 PM | Răspunde

 2. Vă mulţumim pentru implicare şi înţelegere stimate domnule Cristi Danileţ.

  Comentariu de CĂTĂLIN GAMAN — 12/12/2012 @ 4:03 PM | Răspunde

 3. Multe aspecte se clarifică odată cu această ordonanță de urgență. Cadrul legislativ fiind completat în mod corect de acest document, mediatorii se pot concentra acum mai mult pe adevăratul scop al medierii, din fericire.
  Felicitări și mulțumiri pentru sprijin !

  Comentariu de Mediatorul — 12/12/2012 @ 4:23 PM | Răspunde

 4. Doar asa se vor rezolva multe probleme in ROMANIA.Mediatorul trebuie sa fie profesionist si nu cu „iz” de „bisnitar”Aici in Belgia exista si functioneaza MEDIEREA.Nu multi Romani stiu ce este acest cuvint MEDIATOR.60/100 din romani habar nu au.Nici aici nu este usor si Eu cu sotia am trecut prin astfel de procedura.Nimeni nu iti baga in nuzunar si informatiile sunt cum sunt si semnele grafice si codurile .Ehee romani trebuie sa cititi sa studiati sa va fie usor !Astfel o sa zscoateti din buzunare bani grei pentru rezolvarea unei cauze de orce fel!

  Comentariu de Ionel Puia — 12/12/2012 @ 4:44 PM | Răspunde

  • Mai, Ionel Puia, Belgia este una si Romania alta. Dupa ce esti batut sau violat, trebuie sa fi doctor in drept si sa ai si bani pentru ca ai fost batuta sau , …. , violata?

   Comentariu de Viorel MuhaViorel Muha — 02/02/2013 @ 5:51 PM | Răspunde

 5. Buna ziua, domnule judecator!Multumesc pentru tot ceea ce ati facut/faceti si pentru osteneala de-a ne comunica noutatile.Am incredre in instituitia medierii,am o specializare in acest domeniu, insa nu sunt mediator.Eu consider ca ar fi fost mai bine daca se mentineau prevederile normative care permiteau reclamantului sa-si recupereze taxele de timbru ,in cazul stinegerii litigiului prin incheierea acordului de mediere.Procedura medierii costa, nu este gratuita.Romanii o privesc cu neincrdere si ca pe o ingreunare a sarcinilor pecuniare suportate de cel care vrea sau este nevoit sa-si rezolve afacerile judiciare.Or,in conditiile -n care- actualmente- nu mai exista posibilitatea recuperarii taxei judiciare de timbru(pe care o remiteau destul de greu A.F.P-le, cam in sase luni de la data depunerii cererii si a hotararii legalizate!…) sunt sceptica si nu vad interesul justitiabililor romani pentru a primi medierea ca pe o alternativa in favoarea dumnealor.Medierea este o alternativa care ne este impusa de U.E., fara a se respecta principii fundamentale cum ar fi cel al subsidiaritatii , al proportionalitatii, etc.Justitiabilul roman nu beneficiaza de aceleasi facilitati ca justitiabilul francez, olandez, danez, german, englez, etc., deci nu poate fi considerat cu adevarat cetatean european, astfel ca nu vad beneficiile obligarii sale la mediere, nici cum l-ar putea ajuta efectiv sanctionarea sa,prin constatarea inadmisibilitatii/respingerea actiunii promovate, ca inadmisibila, de catre instanta.Probabil ca vom avea si mai multe situatii juridice ramase nelamurite,pentru ca un popor sarac /saracit peste masura nu-si poate permite luxul de-a ajunge la notar, la mediere, fiindu-le practic limitat accesul la instanta…Vom vedea ce ne rezerva viitorul, referitor la mediere!Pana atunci,sper sa va lumineze Bunul Dumnezeu sa gasiti/propuneti modificari legislative care sa degreveze romanii de plata taxelor impovaratoare sau de revenire la normele anterioare ce le permiteau recuperarea totala sau partiala a contravlorii taxelor judiciare in cazul stingerii litigiilor printr-o tranzactie sau prin depunerea la dosar a acordului de mediere.Cu deosebita stima si aleasa consideratie,sorescu chira

  Comentariu de sorescu chira — 12/12/2012 @ 5:42 PM | Răspunde

  • Cu stima ma adresez doamnei Sorescu Chira
   Am intalnit persoane sceptice in legatura cu procedura medierii dar si oameni deschisi la rezolvarea conflictelor prin cale amiabila neplatind taxe de timbru, taxa de barou etc
   Cat priveste prima categorie (ma refer la sceptici) am constatat ca doar motivul neinformarii sau a unei informari partiale sau partinitoare (din partea unor categorii profesionale sau indivizi ce nu doresc solutionarea pe cale amiabila) exista suspiciuni si/sau neincredere.
   Persoanele cu care am avut contact si m-au intrebat de mediere, au fost „dascalite” pana m-am asigurat ca au inteles insa medierea este voluntara, doar informarea este obligatorie si binenteles daca partile nu vor dori sa urmeze calea medierii se elibereaza un certificat de informare cu care veti putea continua sau deschide actiune in instanta…certificatul de informare nu este gratis.
   Avantajele medierii sunt confidentialitatea, poate avea loc in orice loc unde partile se simt confortabil si pot discuta, hotara, decide solutionarea conflictului.
   Mediatorul este impartial….atentie avocatul nu poate fi mediator in aceeasi cauza, avocatul este al unei parti.
   Medierea nu va limiteaza accesul in instanta dimpotriva vine cu o propunere de solutionare mai ieftina, economisind timpul si cheltuieli suplimentare inutile si binenteles cu stress mult diminuat fata de solutionarea in instanta.
   Mediere vine nu din UE ci de peste ocean ( chiar din timpuri mult mai indepartate) unde marea majoritate a cazurilor sunt rezolvate prin mediere- nu suntem cei care au inventat „apa calda” insa nu suntem, cu toata stima nici un popor sarac si nici stupid. Ma uit cu admiratie la cei care sunt purtatori de handicap si gasesc solutiii pentru a trai, ma uit cu respect la cei ce au suferit diverse traume si trec peste probleme gasindu-si o cale si dezvolta un anumit talent ridicandu-l la rangul de virtute.Nu suntem nici saraci si nici limitati, nu suntem decat un popor ce trebuie sa isi gaseasca solutiile sociale cu costuri minime insa cu eficienta buna pentru a pune in valoare si scoate in evidenta ca se poate, exact cum au facut si celelalte popoare, tari etc
   Se pot rezolva conflicte pe cale amiabila si asta deoarece s- a constatat ca prin instante chiar daca s-a definitivat procesul prin sentinta….conflictul nu a disparut, ranchiuna, tensiunea sociala sau din comunitate nu a disparut in plus STATUL ROMAN a cheltuit destul pentru solutionarea unui caz…
   IN CONCLUZIE MEDIEREA NU ESTE O LIMITARE A ACCESULUI LA INSTANTA CI SOLUTIONAREA CONFLICTELOR, DISPUTELOR, TENSIUNII SOCIALE, CU CHELTUIELI REDUSE, CONDUSA DE O TERTA PERSOANA CONFORM PRINCIPIULUI IMPARTIALIALITATII, CONFIDENTIALITATII, NEUTRALITATII SI AUTODETERMINARII PARTILOR, IN TIMP MAI SCURT SI CU MAI PUTINI NERVI SI STRESS

   CU respect si consideratie respectand punctul Dvs de vedere
   Ing. Corneliu ghinea, mediator

   Comentariu de ghinea corneliu — 14/02/2013 @ 5:59 PM | Răspunde

 6. Domnule judecator Cristi Danilet,
  Multumim pentru initiativa dumneavoastra si impulsul pe care , cu aceasta realizare, il dati medierii.

  Comentariu de Nicu Ban — 12/12/2012 @ 8:15 PM | Răspunde

 7. Acest act nomativ emis cu scopul unei asa zise degrevari a instantelor va cauza conflicte si dispute intre semnatarii acordului de mediere, cand vor constientiza consecintele unui asemenea act.
  Orice concesie presupune o pierdere.
  Problema pe care si-o va pune fiecare semnatar va fi cat mi-am asumat si ce a rezultat.
  Iar atunci sa vezi ce degrevate vor fi instantele…

  Comentariu de area — 12/12/2012 @ 8:38 PM | Răspunde

 8. pacat ca in Republica Moldova judecatorii nu isi fac bloguri , pare a fi ceva foarte util … si asa oamenii simpli nu au acces si nu prea inteleg dreptul

  Comentariu de valeriudragalin — 12/12/2012 @ 10:15 PM | Răspunde

 9. Multumim oentru ajutor! Aveam nevoie de acesta ordonanta ca de aer!

  Comentariu de Rodica Vlaicu — 12/12/2012 @ 11:20 PM | Răspunde

 10. cred ca informarea trebuia sa fie obligatorie de la bun inceput – din pacate unii ne trezim mai tarziu! Mult prea tarziu!

  Comentariu de avocat — 13/12/2012 @ 1:02 AM | Răspunde

 11. stimate dle danilet !
  nu cred ca un judecator ar trebui sa faca atita lobby unei proceduri sau alteia… fie ea si mediere.
  stiu ca aveti in urma o activitate bogata, dar eu personal ca si practicant in domeniul comercial, nu vad aceasta obligativitate a medierii ca si procedura prealabila decit ca o magarie, fara sens !
  este exact ca si procedura concilierii, care nu a dat niciun rezultat ! nada !
  singura finalitate a fost aceeia ca toti smecherii si hotomaii, teparii natiei, s-au prevalat de neindeplinirea procedurii, „scapind” astfel de rigorile unei judecati corecte.

  sinteti influentat de d-na macovei, si impartasiti aceleasi idei bizare ale dinsei. pacat!

  si nu mai reiterati timpenia, cum ca medierea functioneaza nu’s pe unde: tot ce am avut/vazut, ca si hotariri comerciale, intre societati (si va pot indica dosare cu nume sonore ale comerciantilor europeni, din germania, franta sau olanda), au fost hotariri pronuntate de instante judecatoresti. niciunul dintre acesti comercianti nu s-au adresat medierii… probabil or fi si europenii astia retardati ca nu folosesc avantajele medierii.

  va declarati un aparator al legii, dar cum interpretati faptul ca avem un cod de procedura civila, nascut asa cum e, bun, sau rau, chinuit sau nu, dar este un cod, inca neintrat in vigoare, care nu prevede, in materie comerciala (sau sa-i spun „profesionala”, „profesionista”) vreo procedura prealabila, dar care, deja, este ciuntit de fel de fel de legi, date de indivizi interesati, oug-uri etc. in concluzie, daca tot am nasit un cod, de ce este nevoie de adaugari la el? este corect?

  Comentariu de chisiu voicu, baroul bihor — 13/12/2012 @ 8:26 AM | Răspunde

  • Domnule avocat, imi pare rau pt dvs. Eu nu ma pot cobori la nivelul dvs sa va dau replica la ce ati spus. Doar va trimit la o psotare mai vechea a mea si, sincer, va sfatuiesc sa cititi mai inainte sa vorbiti.https://cristidanilet.wordpress.com/2010/02/28/medierea-sustinere-de-catre-profesionistii-dreptului/
   Succes in activitate!

   Comentariu de Cristi — 13/12/2012 @ 9:48 AM | Răspunde

   • numiti un „profesionist” al dreptului roman din acel material.

    sincer, daca baroul bihor, n-ar fi facut informarea cu privire la actul normativ si cu link-ul catre blog-ul dvs nu l-as fi citit niciodata. pentru ca nu am timp pentru astfel de „lecturi”, indiferent de cine sint scrise.

    ar fi bine sa coborit, un pic, sa abandonati emfaza, iar pentru mine, sincer, nu trebuie sa va para rau. ar trebui sa va para rau pentru dumneavoastra, pentru ca urcati, urcati, dar caderea va fi mai tragica, cu cit veti fi mai sus…

    sincer, chiar ma mir ca ati catadicsit sa raspundeti, de acolo „de sus” !probabil nota de dezaprobare, vehementa, din postarea mea, v-a determinat. probabil ar fi mai usor sa le multumiti aplaudacilor, sustinatori ferventi.

    stati linistit, nu mai e nevoie sa-i raspundeti unuia „de jos”, ramineti in sferele inalte, inaccsesibile unora marunti. nu voi mai intina blog-ul acesta atit de „inalt” nici prin postari, nici prin citit.

    Comentariu de chisiu voicu, baroul bihor — 13/12/2012 @ 12:40 PM | Răspunde

    • Când se termina argumentele actuale incep atacurile personale. Cu observatia ca dvs nici nu ati argumentat ceva.

     Comentariu de Cristi — 13/12/2012 @ 2:09 PM | Răspunde

 12. Nu vreau sa va multumesc din postura de mediator, ptr.implicarea dvs.stimate domnule judecator Cristi Danilet,in promovarea reala a medierii,si cand spun reala,ma refer la reusita de a modifica legea intr-un timp atata de scurt,in sensul dorit de orice persoana care doreste sa existe o alternativa,libertatea de a alege cum sa isi rezolve o disputa(aprecierea mea sincera va este deja cunoscuta),ci vreau sa va multumesc in numele justitiabililor din Romania.
  Ei, justiabilii,va sunt profund recunoscatori ca le-ati oferit oportunitatea de a alege,de a fi liberi sa decida asupra modalitatii de a obtine cat mai mult din interesele aflate in conflict si apoi de a da mana cu „adversarul”,gest implicit si natural a rezultatului solutiei de „win-win”, restaurand pe aceasta cale atat relatiile deteriorate dintre ei,cat si perceptia asupra conflictului.
  Justitiabilul,vede in mediere nu doar o simpla alternativa la judecata,ci calea eleganta de rezolvare a conflictului si sansa de a readuce respectul si bunul simt ce trebuie sa existe intre membrii comunitatii din care face parte.
  Justitiabilul va ajunge sa inteleaga in timp relativ scurt profunzimea cuvintelor spuse de Abraham Lincoln:
  „Always bear in mind that your own resolution to succeed,is more important than any other”.
  Cu alte cuvinte,va intelege ca solutia gasita de el, e de departe mai buna decat cea impusa de instanta.
  Laura Vilsan
  Mediator
  SIbiu

  Comentariu de Laura Vilsan — 13/12/2012 @ 9:24 AM | Răspunde

 13. Incepem sa ne aliniem la standardele civilizate si asta este bine.

  Comentariu de opel — 13/12/2012 @ 3:24 PM | Răspunde

 14. Domnule judecător, eu cred că în dorinţa dvs de a degreva instanţele, aţi pus problema in mod total gresit, si nu v-aţi aplecat şi asupra a ceea ce poate să iasă, şi ce nedreptăţi se pot naşte, în urma medierii de către neprofesionişti.
  Dacă privim medierea ca pe un serviciu, medierea ar putea fi unul bun, dar din păcate medierea românească, astfel cum este ea reglementată acum, este un produs deosebit de rău, chiar toxic pentru populaţie.
  Spuneţi că în alte ţări funcţionează cu succes, dar v-aţi întrebat de ce? Pentru că medierea este realizată de profesionişti !!!
  Si eu sunt de acord că medierea făcută de practicieni cu experienţă ai dreptului, ca de ex. judecători pensionari, sau foşti judecători, de avocaţi, notari, cu experienţă ar putea funcţiona foarte bine.
  De ce vă miraţi că medierea nu funcţionează, că lumea nu are încredere în mediere, atâta timp cât 80% dintre mediatori nu sunt jurişti, iar la cursul de mediere se predă doar probleme de comunicare? Cum să avem încredere în mediatori, atâta timp cât, acesta are mai puţine cunoştinţe juridice decât părţile?
  Dvs. personal, aţi accepta medierea făcută de un agronom? La ce v-ar servi?
  Ca o mediere să fie legală, şi să nu se producă haos în circuitul juridic civil, şi a nu se realiza zicerea din proverbul „un prost aruncă o piatră în apă, şi zece deştepţi nu pot să o scoată”, este imperios necesar ca mediatorul, din studiul dosarului şi discuţiile cu părţile, să determine care este rezolvarea legală a speţei, care este adevărul juridic, ce drepturi şi obligaţii concrete şi legale au părţile, iar ulterior, prin negociere, prin mediere, să se încerce aducerea părţilor pentru realizarea unei înţelegeri, spre rezolvarea legală a speţei.
  Dar atâta timp cât la mediator mă pot duce cu pârâtul să tranzacţionăm drepturi asupra cărora nu avem dreptul să o facem, iar mediatorul nu ştie cenzura ce drepturi avem, pentru că de ex. nu ştie să citească o carte funciară, să vadă măcar dacă avem dreptul să mediem sau nu, nu văd cum medierea va putea să aibă succes.
  În materie penală, cum va putea mediatorul să încheie un acord de mediere, atâta timp cât nu cunoaşte, să zicem, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, şi care înlătură şi răspunderea civilă, şi astfel, peste lege, peste starea de fapt, lămureşte făptuitorul să încheie acord de mediere, deşi poate el se afla în stare de legitimă apărare, de necesitate, eroare de fapt, etc.?
  Ceea ce s-a făcut prin această ordonanţă de urgenţă este exact ca pe timpul comunismului la magazinele săteşti, când la fiecare kg de carne, trebuia să cumperi 1 kg de bomboane, sau alte produse pe care nu le cumpăra nimeni.
  În loc să facem ca bomboanele care nu se vând, să fie bune şi să se vândă bine, iar lumea să le cumpere benevol, îi obligăm pe oameni să le cumpere.
  Prin urmare, mediatorul ar trebui să fie un superprofesionist în domeniul juridic şi cu studii aprofundate de psihologie şi comunicare, pentru că acordul de mediere poate produce consecinţe deosebit de grave pentru părţi, pe care în momentul încheierii nu le pot înţelege nici mediatorul cel încropit şi nepregătit, nici părţile.
  Dar atâta timp cât vom păstra filtrul instanţei, iar la pregătirea actuală a mediatorilor, nu văd cum ar putea fi eliminat, medierea nu este un produs bun şi atractiv, şi nu va fi cumpărat.
  Şi ar mai fi câteva probleme, la care prin acest OUG nu s-a răspuns:
  – de ce trebuie să mergem la şedinţă de informare asupra avantajelor medierii, şi nu asupra realităţii medierii, mediatorul trebuind să ne explice şi avantajele, dar şi dezavantajele.
  – dacă reclamantul este el însuşi mediator, judecător, procuror, notar, consilier juridic, avocat, sau o altă persoană informată, care cunoaşte avantajele medierii, dar şi dezavantajele acesteia, de ce să nu poată declara în cuprinsul acţiunii sale, că nu doreşte să meargă la mediator, ci doreşte ca justiţia să soluţioneze litigiul său? Eu, ca avocat, judecător, etc. nu doresc să mă duc la mediatorul agronom, economist, inginer, etc. să îmi povestească cât de bine îmi va fi dacă voi fi mediat. Şi atunci, nu mă pot adresa instanţei? Este aceasta constituţional?
  – o persoană netransportabilă, cum va putea participa la şedinţa de informare?
  – dacă un reclamant are mai multe cauze, unele chiar repetitive, de ce trebuie să meargă la şedinţa de informare în fiecare dosar?
  – o persoană juridică cu multe cauze, cum sunt asigurătorii, vor fi siliţi să îşi angajeze mediator, care să le prezinte avantajele medierii în fiecare dosar?
  – o societate multinaţională, cu administratori străini, cum vor putea participa la şedinţa de informare?
  Varianta iniţială, aceea că părţile pot merge la mediator este cea nu doar constituţională, dar şi de bun simţ.
  Nu credeţi că se crează, din nou prea multe obligaţii şi filtre pentru oameni? Nu seamănă cu epoca comunismului cînd totul era obligatoriu, nimic benevol? Nu seamănă cu vechile comisii de judecată, şi ele obligatorii dar şi total inutile pentru oameni?
  De ce nu lăsaţi justiţiabilii să aibă ei alegerea dacă să meargă sau nu la informare, mai ales cei care au acces la mijloacele de informare şi o pot face singuri şi apoi să aibă libera alegere? De ce le tot impuneţi oamenilor alte şi alte obligaţii fără să îi întrebaţi? Doar comuniştii făceau asta. Nu mai vrem. A fost destul. Ce mai rămîne din liberul acces la justiţie atît de clamat, dar căruia văd că i se pun tot felul de filtre şi obligaţii?
  Si profit de această ocazie, să vă mai spun, că ar trebui, cît mai urgent să se modifice legea taxelor de timbru, unde taxele la valoare sunt mult prea mari, iar taxele mici sunt mult prea mici. Cum să fie bani suficienţi pentru justiţie, când avem taxe de timbru de 4 lei, 10 lei, 19 lei, 39 lei, etc. care nu acoperă nici măcar citaţiile din dosar? De ce trebuie ca un divorţ să coste doar 39 de lei?Ce ar fi să vă preocupaţi mai mult de aceste probleme şi nu de lobby pentru mediatori? Justiţia nu are alte probleme mai importante care să vă preocupe?
  Taxele mici au rămas pur şi simplu derizorii, iar taxele mari, în special la partaj sunt exorbitante, şi chiar inchitabile. De ex.dacă un coproprietar are o cotă de 1%, să spunem, trebuie să timbreze cu 3 % din masa partajabilă, ceea ce nu este echitabil.

  Comentariu de johnwoo — 13/12/2012 @ 3:49 PM | Răspunde

  • 1. Medierea nu este avocatura. Daca ganditi ca este de esenta medierii ca mediatorul sa stie drept, atunci confundati profesiile. Medierea pune accent pe comunicare, nu pe consiliere juridica.
   2. De acord ca sunt drepturi care nu se pot tranzactiona. Tocmai de aceea intervine un notar sau un judecator pentru validare juridica. Daca unui mediator i se vor respinge pe banda rulanda acordurile de mediere, el va fi eliminat de pe piata. Ca urmare, ca sa nu ramana fara clineti, va fi fortat sa se autoperfectioneze.
   3. Ca medierea nu este un produs bun, aveti dreptate. De patru ani stagneaza. Din febr lucrurile se vor schimba radical.
   4. OUG nu si-a propus sa refaca legea 192, ci sa adauge doua lucruri care lipseau din Legea 115. Alte chestiuni trebuie rezolvate pe calea comuna, al legiferarii prin Parlament, nu pe calea urgenta pt care am militat intr-un scop limitat.
   5. Constitutionalitatea nu este implicata, am analizat atent: reclamantul tr sa mearga la mediator, atata tot. Daca informarea se face, se poate duce la instanta; daaca nu se face, se poate duce la instanta. Deci accesul la justitie nu e blocat cu nimic.
   6. Taxele de timbru se vor mari acusi, stati linistit.
   7. Ma priveste exlusiv unde si cum sa fac lobby. Aici nu accept lectii de la nimeni, cat timp am un fundament legal al actiunilor mele. Asa ca abtineti-va sa imi dati lectii de conduita profesionala.

   Comentariu de Cristi — 13/12/2012 @ 8:55 PM | Răspunde

   • Curat neconstitutional, nenicule!

    Este pentru prima dată în istoria dreptului românesc, după umila mea ştiinţă, când suntem obligaţi prin lege să ne informăm cu privire la ceva, în speţă la un drept, pentru ca funcţie de aceasta să avem sau nu acces la justiţie.
    Această obligaţie este instituită prin ultima OUG dată recent de guvern, prin care suntem obligaţi să ne informăm cu privire la mediere, prin care se modifică Legea nr. 192/2006, şi Legea nr. 115/2012, referitor la mediere. Prin această ordonanţă se instituie ca sancţiune pentru neurmarea procedurii prealabile de informare referitor la mediere, inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată.
    Sunt mai multe probleme de analizat. Vom analiza câteva dintre ele.
    Cităm din art. 21 al Constituţiei intitulat „Accesul liber la justiţie”, alin.2:„Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept” şi alin. 4 „Jurisdicţiile speciale şi administrative sunt facultative şi gratuite”.
    În octombrie 2012 Curtea Constituţională a Italiei a declarat neconstituţională obligativitatea procedurii medierii, tot pe motivul restricţionării liberului acces la justiţie.
    Este indiferent că se instituie obligaţia informării despre mediere sau a parcurgerii procedurii de mediere, norma juridică de obligare în sine este neconstituţională, pentru că, dacă această obligaţie nu este respectată, cererea de chemare în judecată este inadmisibilă, astfel că liberul acces la justiţie este încălcat. Este vorba de un principiu constituţional, acela că nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept, deci evident nu poate nici bloca acest drept.
    La data de 13 noiembrie 2012 Curtea Constituţională a României a emis o decizie, încă nemotivată, prin care se stabileşte că disp. art. 151 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, legea pensiilor „sunt constituţionale în măsura în care nesoluţionarea contestaţiilor şi necomunicarea în termenul legal a hotărârilor Comisiei Centrale de Contestaţii,…, nu împiedică accesul la justiţie”. Sunt multe alte decizii ale Curţii în acest sens. Nu le mai analizăm. După ştiinţa noastră Curtea Constituţională nu a abdicat încă de la acest principiu. Sper că nu o va face nici acum, pentru că este evident că acest act normativ va fi supus controlului ei, de către justiţiabili, deoarece Avocatul Poporului în mod cert nu o va face .
    Dacă această lege nu va fi declarată neconstituţională, în viitor se mai pot crea şi multe alte obligaţii bietului justiţiabil, tot pentru degrevarea instanţelor.
    Legea medierii în forma ei iniţială era şi constituţională şi de bun simţ, adică medierea era benevolă. Justiţiabilii aveau dreptul, nu şi obligaţia, de a parcurge această procedură.
    Obligarea la informare este nu doar insultătoare, dar este o şmecherie, în speranţa că astfel legea nu va fi declarată neconstituţională, ignorându-se că este vorba de un principiu, acela că se creează o obligaţie prealabilă introducerii unei cereri în justiţie, care dacă nu este îndeplinită, acţiunea de chemare în judecată este inadmisibilă, deci nu mai există acces la justiţie.
    Spiritul noului cod civil şi de procedură civilă este unul liberal. Ordonanţa analizată de noi este total contrarie acestuia. Introduce obligaţii acolo unde nu este nevoie, unde putem fi liberi, unde ar trebui să putem dispune liberi de drepturile noastre. Dar iată că ni se impun obligaţii, şi culmea de către un partid care se întitulează liberal.
    Zilele aceasta aniversăm revoluţia din 1989. Nu vreau să politizez acest articol, dar mă cutremur când îmi aduc aminte de ceea ce strigau tinerii atunci: „Vom muri şi vom fi liberi”. Voi aţi murit, dar noi tot nu suntem liberi, dragilor! Cei ce ne conduc acum erau prea tineri atunci şi nu ştiu cu adevărat cum se trăia. Unii din ei se revendică de la Che Ghevara, tocmai din acest motiv. Aveam doar obligaţii nu şi drepturi. Dacă Lenin, Stalin şi Hitler ar fi avut soarta lui Che Ghevara ar fi scutit omenirea de un secol de inimaginabile suferinţe. Şi noi cei care am trăit atunci, dar şi cei tineri trebuie să luptăm să fim liberi şi să nu lăsăm să fim mereu obligaţi, să nu cumva să reînvie trecutul.
    Noua obligaţie care ni s-a creat este de ordine publică, este cea mai dură, câtă vreme acţiunea devine inadmisibilă, funcţie de îndeplinirea ei, în timp ce competenţa instanţelor şi prescripţia, în cea mai mare parte, nu mai sunt de ordine publică. Iată că în concepţia noului legiuitor, informarea despre mediere a devenit dintr-odată mai importantă, mai utilă raporturilor juridice decât competenţa, prescripţia şi celelalte excepţii de procedură.
    Este evident că ordonanţa este rezultatul muncii şi a lobby-ului grupurilor de interese care au ca scop obţinerea de venituri, şi nu puţine, din aceasta.
    Taxa pentru un an de studii universitare în Romania este între 300-500 euro. Taxa pentru două săptămâni de cursuri de mediator este de cca 800-1000 euro. Anual se fac mai multe serii de cursuri, cu un număr semnificativ de cursanţi. Faceţi un calcul şi vedeţi câte milioane de euro se adună în toată ţara. Dacă s-ar organiza câte un singur curs în fiecare judeţ şi în Bucureşti se încasează peste un milion de euro.
    Câtă vreme o universitate poate şcolariza un student timp de un an de zile cu 300 de euro, este evident că,- cursul de două săptămâni referitor la mediere nu face 1000 de euro. După ştiinţa mea universităţile s-au oferit să organizeze astfel de cursuri şi ar fi făcut-o la preţuri normale, proporţionale cu cele practicate de ele, dar au fost refuzaţi de comitetele şi comiţiile de mediere. Oare ce drumuri iau aceşti bani?
    Este o afacere foarte profitabilă, iar lobby-ul pe măsură.
    Medierea trebuie să se impună ea singură, nu împinsă de la spate de guvern. Dacă serviciul oferit va fi bun, oamenii se vor duce singuri şi medierea va avea succes, dar câtă vreme ea este de fapt un serviciu juridic, făcut de oameni care nu au nimic în comun cu ştiinţa dreptului, ea nu poate avea succes, în ciuda tuturor obligaţiilor impuse justiţiabililor.
    Situaţia este similară cu aceea din vremurile de tristă amintire, când dacă voiai să cumperi un produs mai bun, nu îl primeai decât dacă cumpărai şi altul care nu se vindea sau era expirat. Acum, dacă vrei justiţie, ia de la guvern şi o porţie de mediere vrei nu vrei, cu cheltuieli, timp, drumuri, etc. Se ignoră cu bună ştiinţă faptul că justiţiabilii ştiu cel mai bine dacă sunt sau nu şanse ca prin mediere, să se înţeleagă cu partea cu care se judecă, iar când sunt şanse se fac tranzacţii, care sunt apoi consfinţite de instanţă. Nu este nevoie să intervină, să se interpună o altă categorie socială în actul de justiţie.
    Recent am votat, realizându-ne astfel suveranitatea. Ne lăudăm că am făcut-o, dar nu ni se lasă libertatea să fim suverani şi pe drepturile şi obligaţiile noastre. Ni se tot bagă degetele în ochi, suntem mereu obligaţi, chiar şi acolo unde am putea fi liberi. Aceasta este o formă clară de dictatură şi este categoric împotriva spiritului european. Ne supărăm că organismele europene ne văd ca şi cetăţeni de categoria a doua, dar iată că, guvernul nostru ne consideră aşa, câtă vreme apreciază că nu suntem capabili să ne informăm singuri şi trebuie să fim obligaţi, să plătim pentru asta, să pierdem timp, etc, altfel nu avem acces la justiţie. Nu uitaţi că au o majoritate cu care pot face ce vor cu ţara şi acesta este doar începutul. Acum a fost doar un puseu de dictatură, dar sigur vor urma şi altele. Opoziţie în parlament nu va fi, astfel că va trebui să fim noi opoziţia, să ne apărăm singuri, evident cu mijloace legale, civilizate, poate astfel vom obţine modificarea modificărilor, iar legea medierii să revină la forma ei iniţială referitor la aspectul analizat aici.

    Maria BORNEA
    Avocat, Baroul Arad
    Articol preluat Juridice.ro

    Comentariu de Razvratitul — 19/12/2012 @ 11:38 AM | Răspunde

    • Pacat. Premiza de la care d-na avocat pleaca este eronata: nu medierea devine obligatorie, ci numai informarea privind medierea. Prima ramane facultativa, a doua devine obligatorie. Prima presupune plata unui onorariu, a doua e gratuita. Cat de mult poti scrie pornind de la o eroare…sau neinformare!
     Nici vorba sa se aduca atingere accesului la justitie. Omul vine la instanta, doar ca inainte trebuie sa treaca pe la un mediator. E ca si cum ar trece pe la posta sa plateasca taxa de timbru sau la un dactilograf sa ii bata la masina cererea de chemare in judecata. De altfel, exista procedura plangerii prealabile in contenciosul administrativ, aspect analizat de cateva ori de CCR care nu a gasit nimic neconstitutional.

     Comentariu de Cristi — 19/12/2012 @ 7:34 PM | Răspunde

     • Stimate Domnule Judecător,

      Din cea ce observ eu dumneavoastră considerați că litigiile, sau marea majoritate a acestora se datorează unei comunicări defectuoase între parți. Așa o fi in conflictele de familie, poate si în cele penale care se sting prin retragerea plângerii prealabile
      Dar va rog, nu-mi spuneti că în cazul litigiilor patrimoniale, a celor de muncă sau a celor privind clauzele abuzive, părțile au ajuns în litigiu deorece nu au găsit o persoană aptă ” sa faciliteze negocierile dintre ele”‘
      Stiți foarte bine că, cel puțin în cazul profesioniștilor, decizia de a se adresa instanței pentru recuperarea unei creanțe reprezintă ultima soluție, după epuizarea tuturor celorlalte alternative.
      Nimeni nu dorește să aștepte cel puțin 2 ani, și cu emoțiile aferente, datorate lipsei de predictibilit , ca să isi recupereze ceea ce i se datorează

      Situația este identică si in cazul litigiilor de muncă. Chiar credeti ca un angajator aplică o sanctiune/desface un contract de muncă/plăteste cu întarziere din cauza lipsei de comunicare, care sa fie suplinită de mediator? Și ceea ce este mai ” frumos” este că sancțiunea pe care ati propus-o lovește, în acest caz tocmai partea considerată slabă intr-un contract individual de muncă, adică salariatul.

      Banuiesc ca necesitatea informarii asupra medierii a rezulat dintr-un un studiu de impact, și urmează să își arate roadele într-un timp mai scurt sau mai lung. Caci altfel, cel putin pentru o parte din litigiile din art. 60 indice 1, aceasta se va dovedi incă o ” găselniță” inutilă – ca și concilierea prelabilă – dar consumatoare de timp.
      Și pentru existență căreia nu se face publicitate – cum e normal cînd vrei să popularizezi ceva, să-i explici avantajele în raport cu altceva – ci se aplică sancțiuni.Cu tot respectul, asta îmi aduce aminte de zicerea poporală Vrei nu vrei bea Grigore aghiasmă

      Și apropo, informarea nu e gratuită.Mediatorul nu poate sa ceara onorariu. Dar asta nu însemnă că nu poate să ” recupereze” costuri. Pe care, nu-i așa, doar el este în masură să le cuantifice, că doar prestează un o activitate de interes public. Păcat că publicul nu prea manifestă interes.

      Cu respect
      Pintea Cătălin

      Comentariu de Pintea Cătălin — 20/12/2012 @ 12:53 AM | Răspunde

      • 1.Eu nu am facut studii sociologice sa vad de ce se judeca oamenii. Spun doar ca sunt prea multe dosare in Romania prin instantele noastre.
       2. Asta cu profesionistii (fostii comercianti) chiar nu o stiu. Iar faptul ca asteapta 2 ani cu emotii se poate elimina prin mediere.
       3. Nu loveste nimeni in nimic. Merge omul la mediator sa vada ce e medierea. Daca vine si paratul, cu atat mai bine. Daca nu vine, mergem mai departe in instanta.
       4. Asta cu studiul de impact e hazlie tare. Chiar credeti ca avea nevoie cineva sa spuna parlamentarilor ca medierea, aparuta in 2008 in Romania, nu functioneaza si trebuie impulsionata? Legea 115 nu imi apartine, sanctiunea din OUG insa da, am insistat pt ea – evident, decizia finala nu mi-a apartinut.
       5. Nu stiu cine e Grigore, dar vad ca faceti confuzie intre informarea privind medierea si medierea propriu-zisa. Stati linistit, nu sunteti singurul. Iar dupa ce veti avea primul dosar in care veti merge la informare, veti intelege ce si cum.
       6. Informarea e gratuita. Dar daca mediatorul e bun, va convinge partile sa ramana in mediere si isi va recupera cheltuielile in urma unui onorariu negociat si platit, de regula jumi-juma de parti. Sa zicem ca din 10 cauze intrate la informare, 1 sau 2 raman in mediere. Atunci noi, din justitie, spunem bogdaproste sa scapam intr-un an de 10% din dosare.
       7. Acelasi respect. Dar, va rog, spuneti-mi ca nu sunteti avocat.

       Comentariu de Cristi — 20/12/2012 @ 2:03 AM | Răspunde

       • Stimate domnule Judecator,

        Ca sa ma cobor la nivelul intelegerii dumneavoastra, permiteti-mi sa reformulez tot cea am scris intr-o singura intrebare:,

        Care sunt argumentele faptice care v-au condus la concluzia ca insuccesul medierii se datoreaza lipsei de informare privind existenta acestei cai alternative de solutionare a litigiilor? Aceasta deorece sanctiunea propusa de dumnneavoastra are in vedere tocmai acest rationament: oamenii trebuie sa fie fortati cunoasca avantajele medierii .

        In suficienta de care imi pare ca dati dovada, v-ati gandit ca, poate justitiabii au cunostinta de existenta acestei proceduri ( fapt ce face informarea superflua) dar nu au incredere ca poate sa le rezolve problemele? Si atunci sanctiunea de care sunteti atat de mandru nu va avea alt rol decat ca va impinge justitiabilul sa piarda timp afland lucruri pe care le stia deja.

        Din tot ceea ce ati scris am inteles un singur lucru: tot ce ati avut in minte a fost ca sistemul, adica dumneavostra sa scape de o cantiatate de potentiale dosare. Si eu naivul care credeam ca justitia, si implicit masurile care se iau in vederea eficientizarii ei, au in centru justitibilul. Dar nu, exita „noi din justitie”
        si ei, restul.

        A, da, sunt avocat. dar ca sa citez un clasic in viata , cand se termina argumentele incep atacurile la persoana.

        Astept un raspuns la intrebarea mea.

        Comentariu de Pintea Catalin — 20/12/2012 @ 3:21 PM | Răspunde

        • Argumentele faptice se bazeaza pe doua argumente: notele de fundamnetare care au stat la baza elaborarii legilor 192/2006, 370/2009 si 115/2012; respectiv numarul de 300 medieri pocesuale in 2010, si 1500 medieri procesulae in 2011. La 3 milioane de dosare in instante din care 80% civile, prea putin. Ceea ce inseamna ca legea nu produce consecintele scontate.
         Dar, stati linistit, dupa 1 febr 2013 in trei ani toti cetatenii adulti ai Romaniei vor fi auzit de mediere. Si vor decide in cunostinta de cauza daca vor urma sau nu aceasta cale. Deocamdata ei nu stiu ca o au la dispozitie caci nu a fost popularizata suficient si profesionist.
         Acum, dupa ce ne-ati marturisit ca sunteti avocat si intelegem cu totii reactia dvs viscerala la mediere (derivata doar din necunoasterea institutiei, sunt convins) sa va reamintesc ceva ce scrie in Codul dvs deontologic: 3.7.1. Avocatul trebuie sa incerce, in orice moment, sa gaseasca o solutionare a litigiului clientului sau care sa fie corespunzatoare costului cauzei, si va trebui ca, in momentele oportune, sa isi consilieze clientul cu privire la oportunitatea de a cauta sa ajunga la o intelegere sau de a face apel la solutii alternative pentru a incheia litigiul.

         Comentariu de Cristi — 21/12/2012 @ 10:11 PM | Răspunde

         • Stimate domnule Judecator,

          Ca o dovada de minima politete v-as sugera sa va abtineti de la emiterea unor judecati privind cunostintele mele profesionale atat timp cat nu am avut onoarea sa ne intalnim intr-o sala de judecata sau in alt context profesional. Si cu atat mai putin sa emiteti pareri despre modul in care inteleg sa imi reprezint clientii. Lasati-i pe ei sa o faca. Dumneavoastra nu aveti caderea.

          Desi nu par, pot sa fac distinctia intre informare si mediere. Nu e o chestiune atat de complicata incat doar oameni ca dumnavoastra sa o poata intelege.
          Sunt de acord ca nu medierea nu a fost popularizata suficient si profesionist. Dar a cui e vina? Si solutia e o sanctiune sau o publicitatea agresiva si profesionista? Aceasta era intrebarea.

          Reactia mea deloc viscerala, nu a fost la mediere, ci la obligativitatea informarii , si nu in toate cazurile, ci doar cele de munca si cele intre profesionisti.
          In cele de munca datorita timpului scurt de atacare a unei decizi unilaterale a angajatorului, iar in cazul profesionistilor, pentru ca, de regula, acestia incearca solutionarea litigiului, inainte de a ajunge in fata unui judecator. Daca ati fi citit cu atentie ce ce am scris ati fi observat acest fapt.

          Din nefericire observ ca indoiala pe care o manifest fata de existenta unei sanctiuni ( si nu cred ca sunt singurul) genereaza din partea dumneavoastra o stare de ostilitate evidenta. Va deranjeaza chiar atat de tare ca o asemea masura e pusa in discutie? Nu suportati gandul ca „descoperirea” dumneavoastra nu e primita cu aplauze si admiratie de toata lumea? Sunteti cuprins de narcoza inaltimilor functiei care va face sa si vorbiti despre dumneavoastra la pluralul majestatii?

          Dar deoarece aceasta discutie tinde sa se transforme intr-una eufemistic spus, neprincipiala, o sa lasam timpul sa decida. Iar la sfarsitul mandatului dumneavoastra vom vedea daca aceasta masura, daca va fi aplicata, va fi trecuta la realizari sau nerealizari.

          Craciun Fericit !

          Cu respect
          Pintea Catalin

          Comentariu de Pintea Catalin — 23/12/2012 @ 1:55 AM | Răspunde

          • Regret ca v-ati limitat la discutii personale, nu la argumente actuale. Poate si eu am gresit, răspunzandu-va oarecum la fel. Scuzele mele. Ca nu posed politeţea dvs si a trebuit sa va coborât la nivelul meu de intelegere. Sărbători cu bine!

           Comentariu de Cristi — 23/12/2012 @ 11:02 PM

         • Solutia nu e sa obligi omul sa participe la o procedura de informare si sa obligi mediatorul sa nu incaseze bani pt. serviciul prestat. Ceva mie imi pare putred si pana la urma tot justitiabilul va scoate bani din buzunar. Cred ca era suficient ca judecatorul sa informeze justitiabilii ca au posibilitatea sa urmeze procedura medierii, nu sa le+o bagati pe gat. Personal ca avocat si mereu incerc sa rezolv un litigiu pe cale amiabila, insa din pacate cu greu partile ajung la un consens si mi+e greu sa cred ca un mediator autorizat va avea mai mult succes. Sigur vor creste numarul de medieri reusite, insa nu cred ca va fi o crestere semnificativa. Singurii care vor avea de castigat vor fi formatorii care incaseaza aproximativ 1000 de dolari pt. un curs de 2 saptamani.
          SOLUTIA PT. SCADEREA NUMARULUI DE DOSARE ESTE INTRODUCEREA IN PROGRAMA DE LICEU A CURSURILOR de EDUCATIE JURIDICA. NUMARUL MARE DE DOSARE E GENERAT DE LIPSA DE EDUCATIE JURIDICA.

          Comentariu de Mircea — 23/12/2012 @ 2:16 PM | Răspunde

 15. Sper ca mesajele mele ajung, dar nu sunt postate. Am o experienta de care dv nu ati beneficiat, sau, a fost de mult, cand ati avut probleme cu justitia. Daca expertii ne escrocheaza dupa ce ii platim, stiti cum si de ce, vom mai avea bani de cheltuit si cu negociatorii! aceasta este esenta problemei. Apoi, cati experti cintabili imbecili am cunoscut, chiar daca acestia ar trebui sa fie prinsi imediat (conta nu este comunicare, sa te ascunzi dupa cuvinte), acum ne taxeaza statul si cu mediatorii! Stiti ca „se stie” ca taxele jud, sunt exagerate in Romane…si?! mai punem altele. Ma duc cu un hot la mediator… de la egal la egal! In instanta este altfel.
  Nu ati vrut sa auziti cine este de vina ca sunt instantele supra-aglomerate, nu ati vrut sa aflati cate institutii nu lucreaza doar ca sa iti raspunda „mergeti in justitie”. Iau bani doar pentru atat! Nu mai insist, nu vreti sa deschideti Cutia Pandorei, iar eu nu am timp si de contencios administrativ. Termenele insa sunt edificatoare. Mediere= alti bani, alta distractie”

  Comentariu de adriana florescu — 15/12/2012 @ 12:40 AM | Răspunde

 16. […] Legea medierii – informarea e obligatorie de la 1 febr.2013Medierea are nevoie de un impuls substanţial pentru a putea funcţiona. Cred că obligarea părţilor de a urma o procedură de informare mai înainte e a se adresa instanţei judecătoreşti este o astfel de cale, cu scopul de a familiariza părţile cu avantajele medierii şi de a le convinge să rămână în mediere. De altfel, acestea este obiectul Legii 115/2012 care în iunie anul acesta a modificat Legii medierii. […]

  Pingback de Legea medierii – informarea e obligatorie de la 1 febr.2013 | Mediator Constanta — 16/12/2012 @ 9:32 AM | Răspunde

 17. Cred ca ar fi benefica introducerea in lege a unei prevederi exprese, cum ca la procedura de informare obligatorie sa se prezinte numai partile, personal si nu prin mandatari, indiferent care ar fi acestia, rude, avocati, consilieri, etc.Ca ele pot fi asistate, asta este altceva !
  In fond partile trebuie sa afle despre mediere si nu avocatii care stiu deja ce este medierea…..Scopul este ca populatia sa ia act de existenta medierii si despre mecanismele ei si nu alti profesionisti.
  Altfel riscam cu adevarat sa facem din aceasta procedura doar o formalitate….

  Comentariu de Cristea Marina — 19/12/2012 @ 8:49 AM | Răspunde

 18. Cum se va face medierea in cazul in care una din parti are domiciliul in Satu Mare sau Baia Mare si are proces in Bucuresti sau Constanta( sau invers)? In astfel de cazuri pierzi 3 zile cu medierea( 1 zi dusul, 1 zi medierea si 1 zi intorsul) si foarte multi justitiabili nu isi pot permite sa lipseasca 3 zile de la serviciu.

  Comentariu de dumitrru — 05/01/2013 @ 12:16 AM | Răspunde

  • Mediere? Nu stiu, nu ma pricep la medieri. Dar chiar nu pot sa cred ca nu stiti aspecte elementare despre mediere. sau vroiati sa ma intrebati de informare privind medierea? Ei, asta ar fi altceva si nu ar dovedi decat lipsa dvs de buna credinta in acest dialog, nicidecum dorinta de a capata o informatie nealterata.

   Comentariu de Cristi — 05/01/2013 @ 4:56 PM | Răspunde

   • Reformulez intrebarea:Cum se va face informarea privind medierea in cazul in care una din parti are domiciliul in Satu Mare sau Baia Mare si are proces in Bucuresti sau Constanta( sau invers)? In astfel de cazuri pierzi 3 zile cu informarea privind medierea( 1 zi dusul, 1 zi informarea privind medierea si 1 zi intorsul) si foarte multi justitiabili nu isi pot permite sa lipseasca 3 zile de la serviciu.

    Comentariu de dumitrru — 05/01/2013 @ 11:17 PM | Răspunde

    • Aha, am inteles interesul dvs. Dar remarcati ca argumentul distantei nu sta in picioare caci, chiar daca omul nu vrea sa se deplaseze pt informare, teroretic va trebuie sa se deplaseze pt proces.
     Oricum, ca sa revin. Puneti intrebarea din perspectiva paratului. Se poate deplasa mediatorul sau se pot deplasa partile in aceeasi localitate. Sau pur si simplu paratul poate refuza informarea. Nu e nicio problema.

     Comentariu de Cristi — 06/01/2013 @ 4:17 PM | Răspunde

     • Domnule Judecator,
      Salut cu incredere proiectul privind medierea. Sunt cateva probleme pe are nu le-am inteles si ma nemultumesc:
      – nimic in tara asta nu este gratuit. De ce sedinta de informare este gratuita? Sedinta de informare constituie o dovada suficienta a parcurgerii procedurii concilierii partilor, dar mediatorul presteaza un serviciu. Daca la avocat se platesc oficii, la lichidator 3000 pt firma lichidata fara bunuri, de ce nu s-ar stabili si mediatorului o suma modica de 30 de lei pentru serviciul de „popularizare si mediatizare a beneficiilor medierii”? Pana la urma, cum ati spus, degreveaza instantele de litigii, actul de judecata se imbunatateste si nu vor mai fi cai de atac, etc.
      2. De ce ati exclus functionarii publici? Nu vad niciun sens pentru aceasta incompatibilitate. Si daca un functionar va opta cu incredere pentru aceasta profesie, renuntand la diurna zilnica, ce sanse sunt ca din sedintele de informare gratuite sa plateasca o chirie si sa traiasca? Ar fi bine sa analizam mai mult aspectele privind materialul pentru ca aceast activitate este un act de justitie pan ala urma. Apoi, cum cuantificam profesionalismul mediatorului. Trebuie sa ne gandim ca vrem sa solutioneze cauze si nu sa elibereze pe banda adeverinte de prezentare a avantajelor medierii doar. Va apreciez foarte mult munca si am incredere ca din aceste disutii se vor naste si niste idei pe viitor, ca sa ne imbunatateasca traiul.

      Comentariu de Lucian Coroama — 21/01/2013 @ 11:31 AM | Răspunde

      • Trebuie sa tineti cont ca nu eu am facut legea. Gratuitatea sedintei de informare e prevazuta din 2006 in lege.
       1. Si judecatorul face informare cu privire la mediere. Tot gratuit. Apoi, daca un mediator este bun, el va face informarea atat de convingator incat va retine partile in mediere. Mi se pare stupid sa primesti bani pt informare fara sa ai o rata de succes de, sa icem, 10%. Si cred ca onorariile pe cele 10% medieri acopera orice cheltuieli de informare. Oricum, de atatia ani de cand exista medierea, mediatorii nu au avut niciun rezultat notabil in privinta degravarii instantelor.

       2. Nu eu. Pe acelasi considerent m-as intreba de ce au fsot exclusi grefierii, sau chiar magistratii. Ei bine, sunt anumite incompatibilitati prev in legile speciale.

       Incercati sa vedeti imaginea de ansamblu: nu informarea e cheia, ci medierea. Oricine poate face informare, dar putini pot face medieri. Scopul nostru nu e sa avem o hartie in plus la dosarul instantei cum ca s-a facut informarea, ci sa nu se mai intoarca omul la instanta, ramanand in mediere.

       Comentariu de Cristi D — 21/01/2013 @ 5:05 PM | Răspunde

 19. nu inteleg de ce trebuie sa ramanem cu stigmatul „o societate saraca cu oameni saraci ,eventual prost informati ..etc”
  de ce la noi nu se poate asa ceva si la altii este posibil?
  cred ca ar trebui sa iesim din carapacea asta de a nu accepta nimic ,doar pentru ca nu avem bani si peste tot trebuie sa platim taxe…oamenii din societatea asta a noastra trebuie sa invete ca exista anumite practici in toata lumea civilizata si ca in mod normal si firesc trebuie sa ajunga si la noi chiar daca nu suntem nemti ,olandezi sau francezi
  la noi este doar o problema de mentalitate ,acceptam foarte greu lucrurile noi de unde si proasta informare ..ne ascundem dupa sabloane gen „noi nu suntem ca altii”

  Comentariu de gabriela — 21/01/2013 @ 11:10 PM | Răspunde

 20. cand incerci sa impaci doua parti care au ceva de lamurit ,procesul de informare asupra a ceea ce se pune in discutie este mult mai important decat impacarea partilor ,care poate avea loc sau nu …pana la urma exista LIBER ARBITRU.ceea ce este cu adevarat esential in acest proces de mediere este tocmai informarea partilor ,pentru ca oamenii care ajung in fata instantei, cei mai multi dintre ei habar nu au ce vor ,nu stiu exact ce vor sa ceara.oamenii nu cunosc legea ,nu cunosc ce in mod normal si logic ar trebui sa stii cand ajungi in fata unui proces.pentru ca e destul de complicat sa ii explici si lui nea Stefan si lui nea Mihai de ce pe pamantul din fata casei are dreptul sa treaca si Stefan cel mare si Mihai viteazu’.iar aceasta situatie o data ajunsa in proces revine in rolul judecatorului sa explice .

  Comentariu de gabriela — 21/01/2013 @ 11:24 PM | Răspunde

 21. Sunt foarte mute procese si prea putini mediatori. Cred ca acestia vor fi foarte ocupati in urmatoarele luni, pana se vor deschide mai multe birouri de mediere. Nu vad de ce ar trebui sa faca voluntariat 6-7 ore pe zi cu informarea si sa nu primeasca niciun ban pentru acest lucru, ei nu sunt scolarizati de stat, platesc cam 1000 de euro cursul si examenul, 900 lei autorizarea, trebuie sa-si inchirieze un spatiu, sa-l amenajeze, sa-si cumpere tot felul de registre, calculator, imprimanta, consumabile, stampila etc. Sa zicem ca fac informarea gratuita, dar nici macar adeverinta de informare sau redactarea procesului verbal nu se platesc? Mentionez ca nu sunt mediator dar ma gandesc sa ma indrept catre asa ceva, sunt cadru didactic universitar, absolvent de Management si Administratie publica, doctor in stiinte economice.

  Comentariu de Viorel — 22/01/2013 @ 7:36 PM | Răspunde

  • Nimeni nu va obliga sa faceti informare. Faceti medieri si gata.

   Comentariu de Cristi D — 22/01/2013 @ 10:53 PM | Răspunde

 22. […] mai sigur pentru un proces care se desfășura informal și până acum. Cristi Danileț mai vechi promotor al medierii în sistemul juridic susține că totul este o mare neînțelegere alimentată de o […]

  Pingback de Câteva nuanțe despre mediere, informare și viol. O dezbatere cu Cristi Danileț, Tudorina Mihai și Laura Ștefănuț despre OUG 90/2012 « Civitas Politics — 28/01/2013 @ 3:39 PM | Răspunde

 23. […] sigur pentru un proces care se desfășura informal și până acum. Cristi Danileț mai vechi promotor al medierii în sistemul juridic susține că totul este o mare neînțelegere alimentată de o […]

  Pingback de Despre mediere, informare și viol. | Despre mediere in Bucuresti — 29/01/2013 @ 5:07 AM | Răspunde

 24. SCOPUL MEDIATORULUI IN AFARA „GURII DE AER ” DIN INSTANTE ESTE SI DE A ADUCE SI ENERGIA POZITIVA! PACEA SOCIALA IN COMUNITATE
  DE CATE ORI NU AM VAZUT PROCESE CASTIGATE DE UNA DIN PARTI INSA CONFLICTUL NU A FOST STIN……de multe ori, ne-am trezit cu cel „infrant” in Tribunal, reactionand ostil fata de vecinul, rivalul din dosar…in concluzie prin Tribunal unele procese nu „sting ” conflictul…..iata deci, aici medierea poate contribui pozitiv in acest sens….Este un punct de vedere
  Sunt si alte motive pentru care mediere este nu numai convebila ci si rentabila d.p.d.v. al costului, timp de desfasurare si foarte importanta CONFIDENTIALITATEA PARTILOR SI A CONFLICTULUI

  CU STIMA PENTRU DOMNUL JUDECATOR DANILET SI PENTRU TOTI CEI CE SPRIJINA ACEASTA SOLUTIE IN REZOLVAREA CONFLICTELOR

  ing. Corneliu Ghinea, mediator legal

  Comentariu de ghinea corneliu — 30/01/2013 @ 6:44 PM | Răspunde

 25. Medierea nu este altceva decit poarta din „DOS” prin care toti neavenii vor participa la actul de jurisdictie.
  prin impunerea ca „obligatorie” tot prostul de justitiabil va plati mediatorului sume de la 50 de lei pina la… cit or vrea acesti mediatori, in conditiile in care acesti mediatori nu vor face NIMIC si aceasta ptr. ca:
  1. mediatori sunt personaje care au esuat in cariera,, car nu s-au putut afirma in nici un domeniu si care acum au devenit”mediatori”
  2. mediator poate fi si o maimuta- nu exista nici un criteri deteminant, doar dorinta de a fi MEDIATOR, este suficienta.
  3. COnsiliul de mediere nu este altceva decit un organism care sa atraga cit mai multi prosti in acest sistem platitori de
  – taxe de scolarizare
  taxe de inscriere la examene,
  taxe de autorizare
  – taxe si contributii lunare
  4. medierea nu este consitutionala. Se instituie un grad artificial de jurisdictie si se impiedica accesul la justitie. O data cu primul proces respins pentru „lipsa procedurii de mediere” vor fi invocate si primele exceptii de neconstitutionalitate si atunci se va demonstra INSELACIUNEA maxima a prostilor care s-au facut mediatori in speranta ca „vor avea venituriile avocatiolor”
  5. incapacitatea profesionala ca un mediator, fara studii aprofundate juridice sa poata „media” o cauza prin care sa poata face „dreptate „partilor”
  6 din mediere lipseste sanctiunea mediatorului pentru medierea eronata, gresita, inselatoare care a produs prejudicii partilor. CUm va putea mediatorul sa medieze o speta de drept succesoral, cind acesta nu are cunostinte elementare de drept? Va apela la avocati? si atunci pentru ce sa fiu pbligat sa-l platesc pe mediator?
  Evident ca toate aceste probleme vor fi puse pe tapetul justitiei abia cind medierea va deveni obligatorie.
  SI Avocatii abia astepta intrarea in vigoare a acestei legi, pentru ca altfel nu pot demonstra falsitatea si scopurile mirsave ale acestei legi.

  in consecinta Medierea nu este altceva decit o incercare a neavenitilor de a intra in sistemul juridic in speranta ca vor gasi niste boi de muls.

  1. Mediatorii sustin ca medierea este o ‘ALTERNATIVA” daca e alternativa, atunci de ce sa fie obligatorie? Stimati mediatori, cit timp medierea a fost alternativa, adica optionala si nu obligatorie nu ati deranjat pe nimeni. Dar din momentul in care ati reusit sa o transforme (prin ce minune si cu ce costuri??!! sic) in obligatorie deja deranjati: ordinea de drept, drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului, regulile Coumnitatii Europene, etc.
  2. asa trimbitata gratuitate a „sedintei de informare” se inscrie in aceeasi manopera de inselaciune si manipulare a opiniei publice si adevarului. CHiar daca este „gratuita, totusi mediatorii isi pot pretinde ptr, eliberarea -certificatului- o suma care sa acopere:costul biroului, comunicarile, intocmirea certificatului etc. Adica daca un mediator pretinde 50-100 lei de la fiecare parte ptr. a elibera certificatul de informare gratuit X 3.191.290 de cauze(doar in 2012) x 2 (cel putin in fiecare cauza) inseamna ca vorbim de o afacere cu o valoare enorma.
  Ei da, domnilor mediatori… cam asta este miza..
  3. mediatorii vorbesc despre”degravarea instantelor de dosare” -oare prin legea medierii se urmareste acest scop??

  Abia din momentul intrarii in vigoare, se poate invoca oficial EXCEPTIA DE NECONSTITUTIONALITATE. De aceea toti juristii asteapta la ‘cotitura” intrarea in vigoare a legii pentru a o ataca.
  motivele de neconstitutionalitate sunt evidente, astfel incit Curtii COnstitutionale, asa cum este ea alcatuita in acest moment, ii va fi foarte usor sa se pronunte.
  Probabil va intrebati de ce pina acum juristii (avocatii) au tacut in aceasta privinta>>>> Pentru ca nu prezentati nici un interes.
  Existati in peisaj ca si alternativa, o alternativa care si-a vazut efectele prin forma concilierii (forma mult mai performanta decit orice mediere).

  Comentariu de costy — 02/02/2013 @ 2:06 PM | Răspunde

  • Ce mult ati scris!

   Comentariu de Cristi D — 03/02/2013 @ 1:34 PM | Răspunde

  • Domnule judecator, sper ca nu aveti nimic impotriva daca va copiez in acest raspuns, spunandu-i lui @costy: „Dar, va rog, spuneti-mi ca nu sunteti avocat !”
   „incapacitatea profesionala ca un mediator, fara studii aprofundate juridice sa poata “media” o cauza prin care sa poata face “dreptate “partilor” ”

   Ca sa emiti asemenea judecati de valoare dupa 6 ani de la aparitie legii e mare lucru si ne mai miram ca lumea simpla nu a inteles ce este medierea….si de ce este nevoie de informare obligatorie !

   Comentariu de Marina — 03/02/2013 @ 7:37 PM | Răspunde

  • Domnule Costy ma bucur ca reusiti sa va spuneti punctul de vedere insa sper sa fiu convingator cu privire la avantajele medierii….suspiciunea, neincrederea Dvs este bazata pe fapte sau sunt pur si simplu comentarii….exista candva un proverb in privinta legii ” legea este o bariera, catelusii trec pe dedesubt, leii o sar iar boiii se lovesc cu coarnele” insa nu este cazul sa facem afirmatii despre o intreaga categorie profesionala.De regula nu se fac aprecieri cu aspect general.
   Informarea este gratuita insa orice efort care este depus de o categorie profesionala de la o simpla meserie pana la o consultanta sau asistanta profesionala se plateste conform principiului meseriilor liberale reglementate in toata lumea printr-un cod fiscal, legi, oug etc
   Daca ati trecut printr-o experienta nefericita cu un mediator, puteti mentiona, desi ma indoiesc
   Marea majoritate a mediatorilor vin din domenii unde au facut cariera sunt apreciati si au privit medierea ca o liniste si o cale catre pace sociala nicidecum nu poate fi vorba de inselatorie, incasari de miliarde sau tot ceea ce sustineti….cu toata stima pentru comentariul Dvs insa daca imi permiteti e putin denaturat sau exagerat, v-as recomanda informarea cu privire la statutul mediatorului si in alte tari europene si nu numai (a se vedea peste ocean)
   Cu respect domnului Costy in speranta ca in curand isi va schimba parerea, punctul dumnealui de vedere fiind partinitor si ofensator…..si nu aceasta este solutia ci dialogul civilizat deoarece respectand pe ceilalti ne respectam pe noi insine
   Cu stima mediator ing.cornrliu ghinea

   Comentariu de ghinea corneliu — 14/02/2013 @ 6:24 PM | Răspunde

 26. Sper ca specialisti mai luminati si mai intelepti, cu mai mult simt al realitatii (poate chiar bun simt) decat Excelenta sa, domnul Danilet sa revina asupra unor astfel de catastrofe legislative, cu consecinte ingraditoare asupra drepturilor cetateanului. Cred ca dl. Danilet, de pe pozitia domniei sale atat de inaltata nu a mai coborat de mult sa faca piata, asa incat viata, vazuta din biblioteca, nu este chiar asa de usor de perfectionat.
  Din pacate, soareci de biblioteca, care ne influenteaza si hotarasc destinele sunt mult prea multi.

  Comentariu de elena lazar — 05/02/2013 @ 1:45 PM | Răspunde

  • Gresit, doamna avocat. Nu prea mai am timp de biblioteca, din pacate. Iar piata nu o fac, ci sunt si eu prada dezvoltarii mall-urilor, ce sa fac. Dar ma bucur ca dvs mergeti prin salile de judecata si stiti mai bine decat mine realitatea. Daca va place, eu nu am nimic sa mai spun.

   Comentariu de Cristi D — 05/02/2013 @ 11:10 PM | Răspunde

   • Da, merg zilnic in salile de juecata si acest lucru ma face sa am o parere realista asupra modului de rezolvare a conflictelor intre oameni.
    Cei care au disponibilitatea sa solutioneze litigiile pe cale amiabila o fac si la recomandarea judecatorrului, care oricum, potrivit legii, are indatorirea de a le pune in vedere partilor impacarea. In plus, intodeauna, acolo unde este loc de ”targuiala”, intervin avocatii partilor, care sunt cei mai in masura sa indeplineasca o astfel de misiune pacifista si o fac in calitate de specialisti, cu studii juridice, fara sa mai fie nevoie de pierdere de timp pe la aceasta noua categorie profesionala cu veleitati de comunicatori. De ce se crede ca oamenii nu mai pot comunica intre ei, decat printr-un intermediar.
    Si nu inteleg de ce trebuia sa fie obligatoriu acest supliciu, cat timp subiectul litigiului este cel care stie cel mai bine cum sa-si gestioneze interesele. Daca simte nevoia, s-o faca in mod facultativ, iar nu in mod imperativ.
    Cand umblati pe acolo prin mall-uri sa va cheltuiti salariile mari, poate va mai ganditi asupra impactului pe care il aduc propunerile si initiativele legislative ale d-voastra asupra celor care suporta aceste costuri cu salariile si alte privilegii, pe care desigur institutia pe care o reprezentati le merita.
    Dar avem si pretentii de la dumneavoastra, noi cei care platim costurile justitiei. Nu uitati ca sunteti totusi in slujba cetateanului.

    Comentariu de elena lazar — 08/02/2013 @ 5:32 PM | Răspunde

    • In plus, pentru pacea sociala mai exista si preoti, asa incat nu le mai dati aripi tuturor ” esuatilor in cariere”, cum scria cineva mai demult.

     Comentariu de elena lazar — 08/02/2013 @ 5:50 PM | Răspunde

     • Si primarul, si invatatorul, nu numai preotul.

      Comentariu de Cristi D — 08/02/2013 @ 10:43 PM | Răspunde

     • In general un acord de buna vecinatate in comunitate este mai mult decat o mie de legi

      Plecand de la acest principiu si de la faptul ca sentinta nu rezolva conflictul partilor ci doar ii acorda unei persoane un drept in baza unei sentinte date de un judecator…..acum vin si va intreb, cu toata stima si domnii judecatori sunt tot oameni, ce-i drept cu studii juridice ce acorda dreptul „invingatorului” in baza unor legi in acel moment…si daca legile s-au schimbat, daca cineva a executat o pedeapsa de care nu se facea vinovat? ?
      Medierea in limitele legii medierii ofera sanse partilor sa traiasca in pace, liniste, fara stresul unei vecinatati in ranchiuna sau cu tensiunea ridicata in momentul cand trebuie sa iti repari gardul

      Este doar un aspect, este pur si simplu un exemplu al unui studiu de caz al bunei vecinatati in comunitate…insa exemplele pot continua

      Ing, corneliu ghinea mediator

      Comentariu de ghinea corneliu — 14/02/2013 @ 6:36 PM | Răspunde

    • Eu nu sunt in slujba cetateanului, ci a legii. Obisnuiti-va cu gandul asta, altel maine-poimaine aveti pretentia ca daca sunt platit de la bugetul de stat la care se varsa taxele si impozitele la care cetateanul contribuie, eu trebuie sa dau hotarari dupa cum vrea cetateanul.

     Comentariu de Cristi D — 08/02/2013 @ 10:42 PM | Răspunde

 27. In slujba legii, dar fara sa va faceti singuri legile. Beneficiarul sa fie numai cetăteanul, pe care dvs. trebuie sa-l serviti. Cu alte cuvinte, daca tot vreti sa contribuiti la „facerea” legii, gânditi-va ca asta sa- profite exclusiv justitiabilului.

  Comentariu de Lazar Elena — 09/02/2013 @ 9:21 AM | Răspunde

 28. In cauzele cu pretentii ,daca se incheie un contract de mediere,se mai plateste taxa de timbru in momentul cand mergi in instanta ptr. hotarare?
  Se poate indica ,un temei de drept ?

  Comentariu de Vasile — 15/02/2013 @ 9:20 PM | Răspunde

  • Nu inteleg intrebarea. Daca aveti actiune deja pe rol, evident ca trebuia sa depuneti taxa de timbru. Daca nu o aveati pe rol, urmariti modificarile aduse prin Legea 115/2012 la legislatia medierii.

   Comentariu de Cristi D — 16/02/2013 @ 6:50 PM | Răspunde

 29. Am studiat mai multe despre mediere, dar totusi nu am gasit raspunsul la o intrebare: Daca in urma procedurii de informare, una din parti nu accepta continuarea procedurii de mediere, alegand calea judecatii, atunci ea mai poate reveni asupra acestei decizii ulterior, pe parcursul judecatii?

  Comentariu de cris — 21/02/2013 @ 9:06 PM | Răspunde

 30. Nu inteleg, de ce sunt acceptati in profesia de mediator absolventi care au studii superioare in alte domenii? Mi se pare normal sa poata profesa doar cei care au terminat stiinte juridice care au mult mai multe cunostinte fata de unul care a terminat electrotehnica sau informatica.

  Comentariu de Paula — 22/02/2013 @ 10:16 PM | Răspunde

  • Intrebarea dvs dovedeste ca nu stiti ce este medierea. Eu va spun ce nu este: nu e avocatura. Personal, consider ca cu cat mai mult drept stii, cu atat te indepartezi de ceea ce trebuie sa faca un mediator.

   Comentariu de Cristi D — 22/02/2013 @ 11:33 PM | Răspunde

 31. Va rog sa-mi spuneti ca mediator se recunosc cei 5 ani de vechime in specialitate necesari pt. admiterea in magistratura? Sau nu? Multumesc.

  Comentariu de Maria — 23/02/2013 @ 10:07 PM | Răspunde

 32. Medierea este foarte buna pentru societatea civila, dar si pentru instante de judecata pentru a le degreva de milioanele de dosare aflate pe rol.
  Intrebarea se pune daca judecatorii vor dori cu adevarat sa faca ca mecanismul medierii sa functioneze ?!
  Totul depinde numai de magistrati !
  Din Ianuarie 2013, pana in prezent nu am vazut niciun justitiabil sa se adreseze unui coleg mediator, desi incepand cu data de 15.02.2013, informarea privind medierea a intrat in vigoare odata cu Codul de procedura civila !!! Sanctiunea o stim … amenda, dar numai in cazul in care din nou revin ….magistratul doreste s-o aplice cu adevarat pentru functionarea medierii….asa ca, ….o sa mai vedem si din data de 01.08.2013…?!!
  Oricum dupa parerea mea nici avocatii nu au vreun interes ca medierea sa functioneze….
  Oricum este laudabil efortul d-lui judecator Danilet in reforma justitiei…dar ramane de vazut daca mecanimul medierii va functiona.
  Dupa lege medierea ar trebui sa functioneze, dar dupa cum suntem in Romania nici unele autoritati ale statului nu respecta legea in diferite domenii de activitate si atunci ce pretentii sa mai avem……!!!
  Daca legea ar fi respectata cu adevarat de autoritati, atunci nu ar mai exista milioane de procese pe rol si faptuitori care scapa de bratul lung al legii, atunci nu ne mai mira de atata coruptie …….
  Daca ar fi o practica unitara pe intregul cuprins al tarii, nu ar mai exista pentru fapte grave, condamnari cu suspendare……De aceea nu mai exista nici frica functionarului care face ilegalitati, nu mai exista nici siguranta cetateanului pe strada/in casa, sau a celui care reclama fapte antisociale, intrucat se vede cu certitudine ce se intampla in realitate cu faptuitorul …….exemplele le vedem in fiecare seara la TV…
  Numai bine si spor la medieri

  Comentariu de Marius C. — 24/02/2013 @ 11:38 PM | Răspunde

 33. Extrem de utila medierea si este foarte bine ca incep sa apara informatii chiar pertinente si chiar si jurisprudenta (am gasit cateva spete foarte interesante pe http://www.medierenet.ro, ba chiar si servicii pentru mediatori). Chiar daca medierea e la inceput in Romania, trebuie sa luptam cu cateva prejudecati ale sistemului si ale unora din sistem, pentru a ii evidentia in primul rand beneficiile.

  Comentariu de Ciprian Donciu — 13/03/2013 @ 5:34 PM | Răspunde

 34. Ce ma deranjeaza nu este medierea -ci procedura prealabila,care se pare nu este tocmai gratuita !
  1 Eu ca reclamant ma duc direct la mediator ptr. a indeplini procedura prealabila,adica mediere sau nu.
  Stiti ce mi=a zis un mediator?1
  Daca ma duc impreuna cu paratul la mediator si nu va mai fi nevoie de notificari etc. atunci procedura prealabila este gratuita …,altfel ,platesc!De ce ?Pai ce credeti ca dumnealui(si pe buna dreptate )face munca voluntara?
  2.Sunt unele spete cand nici mama medierii nu-i da de cap.Atunci eu trebuie sa ma duc in instanta.Cum fac dovada indeplinirii procedurii prealabile ?Sa nu-mi spuneti :cu procesul verbal,ca pana la incheierea lui trebuie indeplinita o procedura care implica cheltuieli ,pe care eu ca reclamant nu doresc sa le fac.
  PANA LA URMA TOT PROCEDURA NE DA BATAI DE CAP !

  Comentariu de Vasile — 17/03/2013 @ 11:33 PM | Răspunde

 35. Pai problema este ca trebuie sa dau bani …..ca sa intru in posesia unui amarat de proces verbal ,caci altfel judecatorul imi va respinge cererea !
  Acum d’le judecator…vedeti unde este problema ?

  Comentariu de Vasile — 26/03/2013 @ 12:00 AM | Răspunde

  • Nu, nu o vad. Dvs confundati abuzul unui mediator in ce va priveste cu necesitatea unei institutii. E ca si cum ati spune ca daca dati peste un judecator corupt trebuie desfiintata toata justitia.

   Comentariu de Cristi D — 26/03/2013 @ 12:36 AM | Răspunde

 36. Medierea in sine este o solutie si o cale civilizata de rezolvare a conflictelor. Obligativitatea sedintelor de informare asupra medierii instituita ca regula generala este insa o alta aberatie legislativa specific romaneasca. Medierea trebuie promovata pe canale sociale si informatice si nu impusa justitiabilului. Accesul la justitie trebuie sa ramana liber ca regula generala, nu ingradit de astfel de solutii legislative. Medierea, asemeni arbitrajului trebuie sa ramana solutii alternative de solutionare a litigiilor, impunerea lor fiint straina de interesele justitiabililor si de principiile unui stat de drept. Mai mult, o astfel de solutie nu va duce niciodata la cresterea numarului de litigii solutionate prin mediere ci doar la cheltuirea inutila a banilor publici si privati, abuzuri previzibile si inventarea unei categorii pseudoprofesionale parazitare care va trai exclusiv de pe urma unor operatiuni birocratice total inutile si ineficiente. Sunt convins ca o astfel de prevedere legala va disparea in scurt timp, solutia decenta fiind recomandarea medierii de catre judecator, in nici un caz impunerea informarii cu titlu de generalitate.

  Comentariu de EmP — 09/04/2013 @ 10:31 AM | Răspunde

 37. Dle Danilet,
  Din lecturarea ordonantei nu am reusit sa ma lamuresc asupra unei probleme: daca partile sunt tinute de un anumit termen de introducere a actiunii in instanta (spre ex: in litigiile de munca unde contestatia la decizia de concediere trebuie introdusa intr-un anumit termen), initierea procedurii prealabile de participare la sedinta de informare are vreun efect asupra curgerii acestui termen (ex: supendare)?
  Ma gandesc ca procedura de participare la sedinta de informare se poate intinde la peste 15 zile, periclitand incadrarea in termenul in care trebuie introdusa cererea in instanta.

  Comentariu de Roxana O — 05/06/2013 @ 10:24 AM | Răspunde

 38. Dupa 9 ani de la depunerea cererii ptr. stabilirea dreptului de proprietate si la 4 ani de la Hotaratea CJFF, cu adeverinta de stabilire a dreptului de proprietate si PV de punere in posesie (cu schita cadastrala), CLFF refuza sa-mi elibereze titlul de proprietate !
  Cum credeti ca e posibila o mediere ?!
  In toti acesti 9 ani am trimis zeci de petitii (inclusiv cateva formulate ca „plangeri prealabile”) la CLFF, dar si la CJFF si Guvern, fara rezultat !
  Acum CLFF (in fapt, Prefectul) imi claseaza petitiile (care, in fond -e adevarat- cer eliberarea titlului de proprietate, dar se refera la diverse actiuni si atitudini ale CLFF si CJFF, ca de ex. dezinformari, eliberari de acte multiple, lipsa de solutii etc), pe motiv ca mi s-a raspuns (eu cred ca in OG 27 2002 actualizată prin Legea 233/2002 si in OMAI 190/2004 „raspuns” inseamna „solutionare” !)
  Va dau un exemplu de „raspuns” :mi se inainteaza copii ale somatiilor Prefectului (CJFF)catre Primar (CLFF) si uneori raspunsuri ale acestuia, fara solutionare !
  Inteleg ca totusi nu pot sa deschid actiune in contencios fara a „trece” pe la mediator ?!

  Comentariu de Placinta Elena — 09/06/2013 @ 1:35 AM | Răspunde

  • Ati inteles chiar foarte gresit.

   Comentariu de Cristi D — 09/06/2013 @ 1:41 AM | Răspunde

  • Am avut si eu o problema asemanatoare, m-am enervat si mi-am cautat un avocat care avea darul sa imi explice si mie ca unui ncunoscator cum sta treaba, asta m-a ajutat mult.

   Sper sa va rezolvati problema in curand!

   Comentariu de Televiziune online — 03/07/2013 @ 11:38 AM | Răspunde

 39. Ce facem cu urmatoarele modificari care se pregatesc, adica avocatii si notarii mediatori de drept?!

  Comentariu de Marina Cristea — 08/07/2013 @ 6:26 AM | Răspunde

 40. Decizia CCR: informarea obligatorie si respingerea cererii de chemare in judecata pentru ca n-a parcurs procedura informarii au fost declarate ca NECONSTITUTIONALE!!!

  Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, miercuri, ca sunt neconstitutionale dispozitiile care prevad ca partile sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind avantajele medierii, precum si respingerea in caz de neindeplinire a acestei obligatii a cererii de chemare in judecata ca inadmisibila. Decizia se refera la prevederile art.2 alin.(1) si (1) indice 2 din Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

  „CCR, cu unanimitate de voturi, a admis miercuri exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile art.2 alin.(1) si (1) indice 2 din Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator sunt neconstitutionale”, se arata intr-un comunicat al CCR publicat miercuri si citat de Agerpres.

  Judecatorii au apreciat ca participarea la sedinta de informare privind avantajele medierii trebuie sa fie facultativa sau la recomandarea instantei de judecata.

  Art. 2 alin (1) stabileste ca: „Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind avantajele medierii, inclusiv, daca este cazul, dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de lege”.

  De asemenea, alin. (1) indice 2 al aceluiasi articol: „Instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare in judecata, sau dupa declansarea procesului pana la termenul dat de instanta in acest scop, pentru litigiile in materiile prevazute de art. 60 indice 1 alin. (1) lit. a)-f”.

  Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Curtii de Apel Bucuresti.

  Comentariu de Florin Ion Velea — 08/05/2014 @ 11:06 AM | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: