CRISTI DANILEŢ – judecător

30/04/2013

CCR a decis: Insulta si calomnia înapoi în Codul Penal

Filed under: CCR,jurnalism,presa — Cristi Danilet @ 7:05 AM

UPDATE: Dec 2006/2013 a fost publicata in M.Of. 350 din 13 iunie 2013.

1. Codul penal: incriminarea insultei și calomniei

Insulta era incriminată în art. 205 Codul Penal:Atingerea adusă onoarei ori reputaţiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocură, ori atribuirea unei persoane a unui defect, boală sau infirmitate care, chiar reale de-ar fi, nu ar trebui relevate”. Calomnia în art. 206 C.pen: „Afirmarea sau imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sancţiune penală, administrativă sau disciplinară, ori dispreţului public”. În cuprinsul art. 207 din acelaşi cod erau reglementate cazurile de admisibilitate a probei verităţii pentru aceste două infracţiuni: „Proba verităţii celor afirmate sau imputate este admisibilă, dacă afirmarea sau imputarea a fost săvârşită pentru apărarea unui interes legitim. Fapta cu privire la care s-a făcut proba verităţii nu constituie infracţiunea de insultă sau calomnie”.

2. Parlamentul: abrogarea incriminării

Prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal textele au fost abrogate expres dispozițiile art. 205-207 C.pen.

Argumentele abrogării se regăsesc la pag. 4-5 din Expunerea de motive care a însoțit proiectul de lege și sunt în număr de trei: (1) sub amenințarea permanentă a unei sancțiuni penale libertatea de exprimare este afectată în mod semnificativ, căci impune o autocenzură a unei persoane care ar trebui determinată doar de rațiuni etice, nu sancționatorii; (2) chiar dacă se lezează demnitatea unei persoane prin exercitarea libertății de exprimare, indiferent de prejudiciile cauzate, aplicarea unei pedepse penale este vădit disproporționată față de scopul urmărit prin sancționarea unor astfel de fapte; (3) în caz de exercitarea abuzivă a libertății de exprimare, persoana lezată are posibilitatea să obțină pe cale civilă repararea prejudiciului suferit.

3. CCR: neconstituționalitatea abrogării

Prin Decizia nr.62/2007 Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate, constatând că dispoziţiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 privind modificarea şi completarea Codului penal sunt neconstituţionale.

CCR a stabilit că abrogarea art. 205, 206 şi 207 din Codul penal şi dezincriminarea, pe această cale, a infracţiunilor de insultă şi de calomnie încalcă prevederile art. 1 alin. (3) şi ale art. 21 din Constituţia României, republicată, referitoare la unele valori garantate în statul de drept şi la principiul liberului acces la justiţie, corelat cu dreptul la un proces echitabil şi la un recurs efectiv, astfel cum acestea sunt reglementate în art. 6 şi 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. S-a apreciat că prin abrogarea celor 3 texte de lege din Codul penal a fost încălcat şi principiul egalităţii în drepturi prevăzut în art. 16 din Constituţie, contravenindu-se totodată şi interdicţiei de lezare a demnităţii, onoarei, vieţii particulare şi a dreptului la propria imagine ca urmare a exercitării libertăţii de exprimare, astfel cum această libertate este limitată prin prevederile art. 30 alin. (6) şi (8) din Constituţia României, republicată.

4. ICCJ: ieșirea din vigoare a incriminării

Potrivit art 147 alin. 1 din Constituție „Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”.

Ulterior publicării deciziei nr. 62/2007, Parlamentul nu și-a îndeplinit obligația. Ca urmare, cu  privire la efectele acestei decizii, în doctrina juridică și practica judiciară au apărut două curente de opinie:

 1. dispoziţiile art. 205, 206 şi 207 din Codul penal continuă să fie în vigoare: aceasta pentru că deciziile CCR sunt obligatorii şi că dispoziţiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 au încetat să mai existe din moment ce Parlamentul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a pune de acord reglementările din acest text de lege, constatat neconstituţional, cu prevederile corespunzătoare din Constituţie;
 2. dispoziţiile art. 205, 206 şi 207 din Codul penal nu mai sunt în vigoare: reincriminarea faptelor de insultă şi de calomnie doar pe baza deciziei prin care Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiei de abrogare a textelor de lege prin care cele două fapte erau incriminate ar fi în neconcordanţă şi cu principiul legalităţii incriminării consacrat prin Constituţie

ICCJ-Secțiile Unite a tranșat această dispută, admițând un recurs în interesul legii, prin  Decizia 8/2010 unde a stabilit că „Normele de incriminare a insultei şi calomniei cuprinse în art. 205 şi 206 din Codul penal, precum şi prevederile art. 207 din Codul penal privind proba verităţii, abrogate prin dispoziţiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006, dispoziţii declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 62/2007 a Curţii Constituţionale, nu sunt în vigoare.”

Argumentul a fost că doar Parlamentul poate incrimina infracțiuni (art. 2 Cpen) și că nu este admisibil ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ iniţial (art. 64 alin. 3 din Legea nr. 24/2000).

5. CCR: ICCJ a greșit

Ieri, 29 apr. 2013, cu unanimitate de voturi, CCR a constatat că dezlegarea dată problemelor de drept judecate prin Decizia ICCJ – Secțiile Unite nr.8/2010 este neconstituțională, contravenind Constituției și Deciziei CCCR nr.62/2007.

Într-adevăr, cred și eu că demersul instanței supreme de a invalida o decizie a CCR constituie un amestec nepermis în atribuțiile acesteia. De altfel, noua decizie a CCR este conformă cu practica ei constantă, asumată prin Deciziile nr.20/2000, nr.62/2007, nr.783/2009, nr.124/2010, nr.414/2010, nr. 1039/2012. În această din urmă decizie CCR a reţinut în mod expres că, „în cazul constatării neconstituţionalităţii unor dispoziţii de abrogare, acestea îşi încetează efectele juridice în condiţiile prevăzute de art.147 alin.(1) din Constituţie, iar prevederile legale care au format obiectul abrogării continuă să producă efecte, deoarece acesta este un efect specific al pierderii legitimităţii constituţionale (…), sancţiune diferită şi mult mai gravă decât o simplă abrogare a unui text normativ. În continuare, Curtea reţine că nicio altă autoritate publică, fie ea şi instanţă judecătorească, nu poate contesta considerentele de principiu rezultate din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, aceasta fiind obligată să le aplice în mod corespunzător, respectarea deciziilor Curţii Constituţionale fiind o componentă esenţială a statului de drept.

6. Trei ani de încălcări sistematice ale drepturilor personale

Efectele interpretării date de ICCJ a dus la apariția în spațiul public a unui limbaj licențios. Insultele și calomniile comise în public și mai ales prin intermediul presei de către simpli cetățeni, oameni politici și ziariști au devenit ceva curent. În absența unor sancțiuni penale, am asistat neputincioși la o lezare gravă și continuă a personalității umane, demnității, onoarei şi reputaţiei celor astfel agresaţi. Acest lucru a fost încurajat însă și de lipsa de fermitate a Consiliului Național al Audiovizualului în aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea legislației specifice (oricum, însă, această autoritate nu are și competențe asupra presei scrise), dar și de durata mare a proceselor civile și cuantumul relativ mic al despăgubirilor bănești acordate pentru cei ce au apelat totuși la această cale în vederea reparării daunelor morale.

a. Or, art. 1 alin. 3 din Constituție prevede că demnitatea omului este o valoare supremă și e garantată. Însă, în absenţa ocrotirii juridice prevăzute de art.205, 206 şi 207 din Codul penal, demnitatea, onoarea şi reputaţia persoanelor nu mai beneficiază de nicio altă formă de ocrotire juridică reală şi adecvată. (Dec. CCR nr. 62/2007). Este adevărat, cel vătămat avea și are deschisă calea unei acțiuni civile pentru obținere de despăgubiri (daune morale). O asemenea formă de ocrotire juridică nu este însă reglementată explicit, ci este instituită pe cale jurisprudenţială și oricum nu constituie o protecţie juridică adecvată în cazul analizat deoarece dezonoarea este prin natura sa ireparabilă, iar demnitatea umană nu poate fi evaluată în bani şi nici compensată prin foloase materiale – așadar, ceea ce se obține pe cale civilă nu este ocrotirea demnității, ci repararea prejudiciului suferit.

b. Cu privire la mass-media, art. 30 alin. 8 Constituție stabilește că „Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege. Or, delictele de presă ar fi trebuit stabilite fie prin lege specială – dar la noi, după abrogarea Legii nr. 3/1974 s-a refuzat în mod constant adoptarea unei noi legi în acest domeniu, deși există în alte state, cum ar fi Franţa; fie prin Codul penal  – de unde însă Parlamentul le-a eliminat prin Legea nr. 278/2006. Așadar, textul constituțional privind necesitatea stabilirii prin lege a delictelor de presă rămânea inaplicabil.

c. Este adevărat că libertatea de exprimare e consacrată prin art.30 alin 1 din Constitutia Romaniei, art.10 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art.19 paragraful 2 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.

d. Dar libertatea de exprimare nu este un drept absolut (dec. CCR nr.139/2005). Într-o societate democratică libertatea unei persoane se termină acolo unde începe libertatea altei persoane (dec. CCR nr.62/2007) – în acest sens, art.57 din Constituţie prevede expres obligaţia cetăţenilor români, cetăţenilor străini şi apatrizilor de a-şi exercita drepturile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. Și  libertatea de exprimare are anumite limite: art 30 alin.(6) din Constituție prevede că „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine„. Aceste valori reglementate ca limite ale libertății de exprimare se regăsesc, de altfel, și în art.10 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale și în art.19 paragraful 3 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.

7. Concluzii:

a. În caz de constatare a neconstituţionalităţii unor dispoziţii legale de abrogare, acele dispoziţii îşi încetează aplicabilitatea, iar prevederile legale abrogate printr-o dispoziţie constatată neconstituţională continuă să fie active şi să producă efecte. Prin urmare, nici nu mai trebuie așteptată publicarea în Monitorul Oficial a motivării deciziei de ieri a CCR, căci parchetele și instanțele sunt obligate să ia în considerare direct decizia CCR nr. 62/2007 și să ignore decizia ICCJ – Secțiile Unite nr.8/2010.

b. Opinia mea este că faptele ce aduc atingere demnității pot fi încadrate în textul art. 205 sau, după caz, art. 206 C.pen chiar dacă au fost comise anterior zilei de ieri. Aceasta pentru că din data  12 februarie 2007 când a fost publicată în M.Of. nr.104/2007 decizia nr. 62 cele două infracțiuni de insultă și calomnie se regăsesc în Codul Penal. Oricum, problema se pune pentru un număr restrâns de cauze, căci pentru declanșarea urmăririi penale  e necesar ca victima să depună plângere prealabilă în termen de două luni de la momentul cunoașterii identității făptuitorului (art. 284 Cpp).

c. Nu există nicio incompatibilitate între principiul libertăţii de exprimare şi incriminarea insultei şi calomniei (dec CCR 298/2003, 62/2007). De altfel, incriminări asemănătoare celei cuprinse în textele din Codul penal referitoare la infracţiunile contra demnităţii, unele chiar mai severe, se întâlnesc şi în legislaţiile altor ţări europene, precum: Franţa, Germania, Italia, Elveţia, Portugalia, Spania, Grecia, Finlanda, Cehia, Slovenia, Ungaria.

d. Cred că începând de azi presa va deveni mai responsabilă (iar, în cazul televiziunilor, nu numai redactorii, ci și invitații lor). Sincer, sper că atacurile personale vor fi înlocuite de argumente factuale cu privire la cei criticați. Așa cum fac deja, de o perioadă lungă de timp, mulți jurnaliști corecți și mulți analiști profesioniști.

 

87 comentarii »

 1. Ce lege da dreptul CC sa declare neconstitutionala o decizie data in interesul legii? nu cumva CC s-a declarat de fapt instanta superioara Inaltei Curti prin aceasta decizie, anuland fara a avea temei de drept o decizie in interesul legii? nu e o grava incalcare a independentei puterii judecatoresti aceasta decizie a CC? DE CE Parlamentul nu poate abroga la fel de bine o decizie in interesul legii, pe acelasi temei pe care si l-a creat CC? cum poti condamna un om in baza unei decizii a CC, in conditiile in care CC nu e putere legiuitoare, iar CEDO NU ADMITE ca infractiunile sa fie prevazute prin legi neclare si imprevizibile, de genul abrogarea abrogarii declarata neconstitutionala? sunt de acord ca trebuie reglementata odata problema infractiunilor de insulta si calomnie, dar numai legiuitorul are si dreptul si obligatia de a efectua aceasta!

  Comentariu de opinie — 30/04/2013 @ 7:17 AM | Răspunde

  • Va raspund la prima intrebare: cititi art. 146 si 147 din Constitutie, precum si Legea 47/1992.

   Comentariu de Cristi D — 30/04/2013 @ 7:25 AM | Răspunde

   • Cine sunteti voi Cristi Danilet de afirmati, ca, noi, suntem simpli cetateni ? ” … de către simpli cetățeni … ” Voi ce sunteti, ca cetateni? Complecsi? Superiori? De cand voi impartiti cetatenii acestei tari in inferiori si superiori? Cum de iti perimiti sa facia semnea afirmatii si o asemenea fascista discriminare?

    Comentariu de Dumitru Alina — 06/01/2017 @ 8:52 PM | Răspunde

    • Simplu nu este opusul lui complex sau superior. Cand cititi ceva, incercati sa ganditi. Mersi!

     Comentariu de Cristi Danilet — 09/01/2017 @ 1:14 AM | Răspunde

     • Cristi Danilet: “Simplu nu este opusul lui complex sau superior.”

      Antonime pentru simplu: Simplu ≠ bombastic, complex, complicat, sofisticat, vanitos, vajnic

      http://www.dictionardeantonime.ro/antonime-pentru-simplu

      ANTONÍM, antonime, s. n. Cuvânt care, considerat în raport cu altul, are sens contrar. – Din fr. antonyme. sursa: DEX ’09 (2009) adăugată de LauraGellner acțiuni dex

      SÍMPLU, -Ă, simpli, -e, adj. 1. (În opoziție cu compus) Care este format dintr-un singur element sau din elemente omogene; care nu se poate împărți în elemente de natură diferită; neamestecat. dex

      COMPLÉX, -Ă, complecși, -xe, adj., s. n. 1. Adj. Format din mai multe părți; care întrunește în sine mai multe laturi sau elemente diferite. dex

      “Magistratului” Cristi Danileț!

      Alt răspuns tipic unui magistrat cu tupeu, din Moldova, “magistrat” care jignește crezându-se superior, magistrat care crede că aparține unei caste de rasă superioară, magistrat care în subcoștientul său are concepții fasciste neraționate de propria constiința, concepții instictive.

      Domnule “magistrat”! Să mergeți la școală să învățați dumneavoastră, “să gândiți”, ce înseamnă simplu și complex. In sențintele pe care le-ați dat, mulți judecători din Moldova (în special judecătoare) ați judecat pe baza afirmațiilor sau pe baza probelor? Multe judecătoare școlite ca “domnia voastră”, din Moldova și altele, dar mai puține din alte părți, au dat sentințe în favoarea jefuitorilor acestei țări pe baza afirmațiilor!

      Cred că nu veți șterge postarea așa cum ați procedat de multe ori, fapt afirmat de mulți justițiabili când ați fost dovedit, că, “nu găndiți”, persoane care au încercat să vă opună aberațiilor dumnevoastră adevărul sau să-și prezinte opiniile pertinente pe facebook. Oricum am făcut o copie care întrunește condițiile legale a afirmațiilor jignitoare ale dumneavoastră !

      Comentariu de Dumitru Alina — 09/01/2017 @ 8:57 PM | Răspunde

      • Daca pentru dvs a folosi „om simplu” atrage intentia de a opune pe cineva cu „om complex/superior”, atunci dati/mi voie sa fiu eu om simplu, iar dvs persoana care are, din pacate, o tastatura la indemana.

       Comentariu de Cristi Danilet — 10/01/2017 @ 11:40 PM | Răspunde

      • Mda, analfabetismul funcțional în acțiune: a văzut în dicționar ceva, n-a înțes pe deplin, dar hai să dea în cap cu acel lucru.
       Nu, doamnă/domnișoară, cuvântul „simplu” nu este, în mod automat, antonimul lui „complex” ori al lui „superior” – termenul „simplu” are mai multe sensuri, și fiecare dintre ele are un alt antonim.
       Este, firește, o chestiune de context.
       În cazul lui „simpli cetățeni, oameni politici și ziariști”, prin „simpli cetățeni” se înțeleg cei care nu sunt oameni politici sau ziariști, deci „antonimul” nu este nici „complex”, nici „superior”, ci, simplu și cuminte, „oameni politici sau ziariști”.
       Dar, mă rog, nu toată lumea pricepe ceea ce citește. Decât să înțelegi [exprimare impersonală] un text, mai bine scrii tu unul, pe cât de ilogic, pe atât de agresiv.

       Un ardelean, simplu cetățean

       Comentariu de Dan C. Lungescu — 11/01/2017 @ 12:02 AM | Răspunde

      • Ma asteptam sa aveti un raspuns, demn, sa recunoasteti ca ati gresit, dar superioritatea si egocetrismul de care sunteti plin, peste normalul unui om, nu va da voie. Din pacate pentru aceasta societate, sunt prea putini cei care tasteaza comentand persoane ca dumneavoastra. Daca ar fi fost mai multi ca mine, multe/multi, judecatoare/judecatori, nu ar mai fi fost judecatori, nici macar educatori pentru copii de la gradinita, caci le-ar fi stalcit mintea si le-ar fi distrus omenescul si moralitatea din ei. Si tot din „pacate” pentru multi la fel ca dumneavoastra, pe care i-ati protejat, judecatori culpabili pentru sentinte date eronat, sentinte date in favoarea infractorilor si hotilor, aflati ca nu va dura asa de mult si acest tip de judecatori, nu vor mai avea autoritatea de a mai semna sentinte, cel putin vor fi dezavuate public. Ati fi putut sa ramaneti in istoria justitiei, fara pete negre, dar veti ramane, chiar cu foarte de multe! Totusi, poate va veti face o introspectie persoanala caci slavare inca exista. Am incheiat aici comentariul.

       Comentariu de Dumitru Alina — 11/01/2017 @ 2:06 PM | Răspunde

  • Raspuns la opinie: ICCJ aplica legea si o interpreteaza..nu se ocupa cu constitutionalitate

   Comentariu de Catalin — 08/05/2013 @ 1:49 PM | Răspunde

  • si daca tot sunteti observati ce este „puterea judecatoreasca”, conform art. 124 din Constitutia Romaniei, „judecatorii se supun numai legii”, respectiv art. 1(5) din Constitutia Romaniei, conform carui articol Constitutia Romaniei e legea suprema, si apoi vedeti art. 34 din legea 303/2004 privind statutul magistratului despre cum s-au jurat judecatorii. Pe scurt, independenta judecatorului = supunere NUMAI fata de lege

   Comentariu de Tudor Raneti — 27/10/2014 @ 10:41 AM | Răspunde

 2. Mulțumesc ! Este bine venit acest articol !

  Comentariu de dictaturajustitiei — 30/04/2013 @ 7:25 AM | Răspunde

 3. […] are aici o explicaţie pe larg cum a reuşit CCR-ul […]

  Pingback de Năstase liber, calomnia penală — 30/04/2013 @ 7:29 AM | Răspunde

 4. Pentru mai multa claritate: ce inseamna concret „imputarea in public”. Daca trei colegi vorbesc pe culoarul unei institutii, unul din ei fiind „calomniat”/ insultat…sau daca intro instanta cineva este denigrat (fara legtatura cu pricina), sau, pe scara blocului, intre vecini, sau in fata unui ghiseu, indiferent de cine ar fi insultat, sau denigrat- acestea si altele pot fi incadrate la art.205 si 206?

  Comentariu de Adriana Florescu — 30/04/2013 @ 8:03 AM | Răspunde

 5. Asa este . Va urmăresc cu deosebit respect domnule judecător . De cele mai multe ori aveți dreptate.

  Comentariu de Lupu Mihaita — 30/04/2013 @ 8:17 AM | Răspunde

 6. De ce isi permite justitia de România sa se suceasca prin decizii contradictorii cu caracter de retroactivitate in aplicare a legilor?…

  Aplicarea acestei hotarari,va spori si mai mult neancrederea in aceasta justitie duplicitara,bulversand si mai mult populatia,care nu mai poate avea siguranta si incredere in nicio lege,pe principiul ca daca azi se anuleaza un articol de lege,maine se aplica anularea si poimaine ti se imputa ca l-ai incalcat pentru ca inca era in vigoare dar nu s-a stiut datorita nehotararii instantei…

  Comentariu de Gelu — 30/04/2013 @ 8:22 AM | Răspunde

  • Nu e mai bine sa ne comportam omeneste? In felul asta nu am incalca nicio regula. De altfel, exista f.multe infractiuni in legi de care probbil nici nu am/ati auzit. Cu toate astea, cu totii suntem obligati sa le respectam.

   Comentariu de Cristi D — 30/04/2013 @ 9:42 AM | Răspunde

 7. Era si cazul ! Libertatea mea se intinde pana acolo unde se intersecteaza cu libertatea celuilalt ! Libertatea mea nu trebuie sa fi libertatea de a face rau semenului meu !

  Comentariu de mediatorbucuresti — 30/04/2013 @ 8:31 AM | Răspunde

 8. Era si timpul!!! Pentru mine,e un pic tarziu,injuriile si atacurile la persoana si familia mea,petrecute cu aproximativ 2 ani in urma,au ramas si vor ramane nepedepsite.
  Sunt in acord total si fara rezerve cu reincancadrarea acestor fapte ca infractiuni prevazute in Codul Penal.
  Prea mult si prea prost este inteleasa libertatea de exprimare a cetateanului roman,care nu are reprezentarea si responsabilitatea actelor faptelor si vorbelor sale.Trebuie sa incepem sa ne mai si asumam ceea ce afirmam!
  Laura Vilsan

  Comentariu de Laura Vilsan — 30/04/2013 @ 8:53 AM | Răspunde

  • Foarte bun comentariul tau.Asta ar insemna ca cel putin 99%din populatia romaniei sa fie sanctionata penal,si asta nu ar fi rau deloc pt ca fiecare si-ar vedea de munca si problemele lui si munca lui ar fi de calitate.

   Comentariu de Mihaela S — 23/05/2013 @ 12:15 PM | Răspunde

 9. Nu pot sa comentez decizia CCR, a fost o chestiune de forma a abrogarii unui act ce zacea de vreo 6 ani in limba.

  Dar cred ca pe fond, concluziile tale c si d sunt eronate.
  Faptul ca o parte din mass-media incalca in mod constanta dreptul la viata privata si deminitate nu are nicio legatura cu incriminarea civila sau penala, atita vreme cit justitia nu functioneaza pe fond. (nu doar in cazurile astea)
  Pedepsele penale pentru incalcarea deminitatii nu au nicio justificare, iar efectul „responsabilizarii presei” prin astfel de incriminari este absolut iluzoriu.

  O sa ne trezim in schimb cu politicieni si alte specimene similare doritori sa inchida gura si sa ii faca pe altii sa taca. Pentru ca nu le convine lor. Cum de altfel s-a intamplat si pe raspundere civila delictuala – http://legi-internet.ro/blogs/index.php/breaking-news-wordpress-dat-in-judecata-in-romania-sau-bloggerii-sondajul-indoiala-si-colonul

  De fapt, chiar maine ar trebui ca tu sa fi dat in judecata in penal pentru ai calomniat in mod constant judecatorii din Romania :-p ce zici de asta?

  Comentariu de Bogdan — 30/04/2013 @ 9:06 AM | Răspunde

  • Eu zic ca nu am facut-o.

   Comentariu de Cristi D — 30/04/2013 @ 9:44 AM | Răspunde

   • Nu ai facut-o, dar se va incepe urmarirea penala si esti dat afara din CSM in mod automat. Pare normal?

    Comentariu de Bogdan — 30/04/2013 @ 3:17 PM | Răspunde

    • Pai atunci am sa fiu atent ce vorbesc. Nu asta ne indeamna bunul simt sa facem cand vorbim despre altii?

     Comentariu de Cristi D — 30/04/2013 @ 6:03 PM | Răspunde

     • Definitia bunului simt a ta nu este egala cu definitia bunului simt al altuia. Si nu cred ca bunul simt trebuie definit in vreo lege…
      Este suficient ca „bunul simt” al lui X sa fie deranjat combinat cu „bunul simt” al unui procuror (sau suparat ca nu ai votat pt actuala presedinta a CSM, n-o sa stii niciodata), ca sa ti-o coaca extrem de usor.

      Cred ca ar trebui sa ne gindim mai serios la lucrurile astea….mai ales atunci cind pot afecta niste drepturi fundamentale.

      Comentariu de Bogdan — 02/05/2013 @ 9:14 AM | Răspunde

    • Nu orice calomnie este calomnie si din punct de vedere penal. Trebuie sa aiba anumite cerinte… exagerarile ca de ex. nu sunt considerate calomnie. (S-a discutat la CEDO despre acest lucru). De asemenea parerile personale si mai ales generale nu sunt calomnie.
     Ex: In Judecatoriile din Romania ar trebui facut curat cu mitraliera. Toti sunt corupti.

     Comentariu de Bogdan2 — 01/05/2013 @ 7:57 PM | Răspunde

 10. […] Sursa […]

  Pingback de Insulta și calomnia sunt din nou infracțiuni! - VladDîrle.ro — 30/04/2013 @ 9:13 AM | Răspunde

 11. […] Explicaţii pe larg pe blogul judecătorului Danileţ. […]

  Pingback de CCR a decis: Insulta si calomnia înapoi în Codul Penal | BuzzNews - Jurnal de Cluj — 30/04/2013 @ 9:46 AM | Răspunde

 12. Nu pun in discutie politica penala-e bina sau nu sa fie sanctionate penal aceste fapte-,dar cele 2 decizii CCR sunt cel putin bizare.D 62/2007 spune,in esenta,ca anumite fapte sunt a priori sau ope legis incriminate,legiuitorul avand doar un rol formal!?In ceea ce priveste „constatarea din 29 aprilie”,tind sa cred ca aceasta nu se va materializa intr-o Decizie CCR si va ramane o opinie(fara forta juridica) deoarece ar sfida ridicolul,CCR neavand competenta sa se pronunte asupra unei Decizii judecatoresti.Concluziile dumneavoastra,chiar pornind de la prezumtia de temeinicie a acestei „CONSTATARI” nu sunt corecte deoarece la momentul deciziei 62/2007,dupa implinirea celor 45 de zile,dispozitiile relevante ale L 278/2006 au incetat sa produca efecte pt viitor,ceea ce inseamna ca efectele anterioare s-au pastrat,astfel incat art.205,206 C.pen au ramas abrogate(abrogare temporara,2 abrogari succesive se anihileaza reciproc,- x – = + ?! ).Ceea ce a facut ICCJ a fost sa explice aceste chestiuni de bun simt.Ca atare,tot ceea ce s-a intamplat ulterior L 278/2006 nu a avut niciun efect asupra incriminarii,Decizia CCR si RIL-ul fiind oarecum legale si temeinice (cu singura mentiune a uzurparii monopolului de politica penala de catre CCR).Interventia CCR din 29 aprilie 2013,chiar trecand peste problemele de competenta (RIL neconstitutional?!,vz.art.29 din L 47 si art.146 din Const),ar produce,conform jurisprudentei CCR,efecte ex nunc.E adevarat ca,ducand rationamentul bolnav din D 62/2007 mai departe,aceasta „constatare” ar reafirma doar competenta CCR de a legifera.Astfel,pe de o parte,CCR a legiferat cand a intervenit in politica penala,iar,pe de alta parte,ar urma sa legifereze si prin aducerea unui text abrogat inapoi in vigoare.
  In concluzie,CCR poate cenzura deciziile de oportunitate ale legiuitorului in ceea ce priveste politica penala,poate incrimina anumite fapte prin readucerea in vigoare a textelor aferente,poate cenzura hotararile judecatoresti?!(Ludovic al XIV-lea ar fi mandru).

  Comentariu de Badan — 30/04/2013 @ 10:15 AM | Răspunde

  • Art.146,147 din Constitutie si L 47/1992(art.29) fixeaza limitele si efectele deciziilor CCR,stabilind in mod exhaustiv obiectul exceptiei(L,OUG si regulamentele parlamentului) si efectul ex nunc.La aceeasi concluzie a ajuns si Curtea Suprajudecatoreasca in jurisprudenta sa.Ca atare,Decizia 62/2007 produce efecte pt viitor,urmand ca textele sa ramana abrogate pana la aceasta data,iar ulterior vor ramane abrogate datorita pasivitatii legiuitorului si imposibilitatii constitutionale a acestei curti de a adopta(readopta,cenzura abrogarea) o lege.Decizia-„constatare 29 aprilie 2013” va urma,de asemenea sa produca efecte exclusiv pt viitor,neputand desfiinta cu efect retroactiv Decizia ICCJ(obligatorie) si art.414 indice 5 alin.(4) C.proc.pen.Cu toate acestea,si pt viitor va aparea aceeasi problema a abrogarii(decizie de oportunitate de competenta exclusiva a legiuitorului si definitiva).Reiau concluzia de mai sus si spun ca dupa Decizia CCR 62/2007 textele incriminatoare au ramas abrogate,dupa RIL(obligatoriu) au ramas abrogate iar „constatarea” ar urma(?!) sa readuca pt viitor in vigoare acele texte.Problema s-ar pune(in mod absurd) exclusiv pt faptele savarsite dupa aceasta data deoarece „fapta nu este(cel putin nu era) prevazuta de legea penala(la data savarsirii faptei)”.Chiar si in ipoteza materializarii acestei „constatari” intr-o Decizie CCR(obligatorie),CEDO ar reprezenta un obstacol imposibil de trecut(apropo de interpretarea Constitutiei lumina CEDO) in ceea ce priveste predictibilitatea,previzibilitatea(neretroactivitatea) si claritatea legii.Vor alege magistratii sa incalce cu buna stiinta drepturile omului in detrimentul unei decizii CCR?

   Comentariu de Badan — 30/04/2013 @ 11:10 AM | Răspunde

 13. Romănia sub semnul absurdului, cum convine la un moment dat, astăzi este, mâine nu-i?

  Ca întodeauna în societatea românească, “infractorii oficial şi interlopii oficiali”, vor folosi această incriminare prin articolele menţionate, când public le vor fi dezvăluite, potlogăriile, corupţia, etc. Oficialităţile româneşti, reintroduc nemodificat, articole care pot fi folosite în sensul arătat. In Romănia, pe justiţiabil, pe cetăţean, nu-l reprezintă nimeni, ci o structură statală de funcţionari şi politicieni, care sunt legaţi între ei pe diferite criterii. Pe când vom beneficia şi noi cetăţenii, cu adevărat, de respectarea legilor de către oficiali, de pedepse aspre pentru cei plătiţi să apere cetăţeanul şi legea, oficiali care încalcă orice, considerând că ei rep-rezintă legea, de la ultimul funcţionar public până la judecător?
  Cum mai poate un cetăţean sau presa adevarată, să-şi plângă adevărul şi nedreptatea, când un golan oficial, primar, prefect sau judecător, emite o decizie inrevocabilă că soarele este luna şi invers, când acel golan oficial îl va incrimina că i-a fost stricată imaginea şi a fost insultat? Romania este plină de acest tip de bipezi!

  Aceste articole de lege trebuiau să fie modificate sau îmbunătăţite, conform stadiului de mahala naţională a României, a corupţiei generalizate, etc. şi în aşa măsură, de a nu putea fi obstrucţionat dreptul cetăţeanului de a-şi arăta decent nedreptatea, iar în acest sens să fie apărat, dar nici ca un post de televiziune ca Antena 3, să facă din viaţa unui oficial, nevinovat, o expunere naţională indecentă, mincinoasă şi manipulantă a vieţii sale intime.

  In România se face o confuzie, voit sau nu, între viaţa intimă şi cea privată. Viaţa privată are componente, care automat prin asumarea poziţiei oficiale şi publice, persoana şi le asumă. Asta presupune a fi un cetăţean, care să nu aibă probleme de comportament nocive, etc. inclusiv cu membrii familiei sale, comportament care nu corespunde şi nu reprezintă un exemplu conform poziţiei asumate în societate, etc. Cum a perceput cetăţeanul, “viaţa privată” şi comportamentul acelei judecatoare, bete criţă, cu organele de poliţie, care încerca la telefon să-şi sune probabil relaţiile? Si culmea aberaţiilor romăneşti, unii dintre aceştia, continuă să activeze în posturi publice sau sunt scoşi la pensie, cu o pensie nesimţită?

  Viaţa intimă, reprezintă ceva de neatins de către oricine, atâta timp cât nu te afectezi pe tine însuţi, grav, (consumi droguri, alcolist, etc.) sau nu lezezi alte persoane, inclusiv membrii familei. Articolele reintroduse, trebuiau să fie dezvolate sau modificate, conform stadiului societăţii în care ne aflăm!

  Viorel Muha

  Comentariu de Viorel Muha — 30/04/2013 @ 2:09 PM | Răspunde

  • Subscriu, Viorel Muha!

   Comentariu de rodica — 06/05/2013 @ 9:06 AM | Răspunde

 14. Va multumim ca ne ajutati sa simtim acelasi lucru ca revolutionarii francezi la 1789.

  Comentariu de Andrei Andrei — 30/04/2013 @ 2:28 PM | Răspunde

 15. […] P.S. Un alt link, nu mai puțin interesant, privind libertatea de expresie și incriminarea insultei și a calomniei, citiți aici. […]

  Pingback de Încă o dată despre presă și libertatea noastră cea de toate zilele | GriArg — 30/04/2013 @ 6:07 PM | Răspunde

 16. […] Cristi Dănileţ este bucuros de decizia CCR de a considera calomnia drept o infracţiune penală: […]

  Pingback de Contra lui Cristi Dănileţ: insulta şi calomnia nu trebuie condamnate legal | Blog de logica economica — 30/04/2013 @ 8:05 PM | Răspunde

 17. Art. 414 indice 5 alin. 4 Cpr.pen. prevede: ” Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

  Asta inseamna pe romaneste ca dezlegarile date prin decizii pronuntate in recurs in interesul legii in materie penala nu mai au nici un efect obligatoriu pentru instantele care judeca cauze particulare.

  Astept ziua in care nici deciziile CCR-ului nu vor mai avea caracter obligatoriu erga omnes.

  Comentariu de area51rmc — 30/04/2013 @ 9:54 PM | Răspunde

 18. Cu alte cuvinte, nu mai poate fi blamat decât tâlharul care se afla deja dupa gratii, definitiv condamnat. Amuzant e ca deja un cetatean care are stiinta de un grav act de coruptie, de o paguba de milioane de euro, nu mai poate sesiza sub protectia anonimitatii organele statului, din moment ce toate comunicatiile sunt inregistrate sub pretext antiterorist si e aproape fi sigur ca va fi identificat si va incapea cu familie cu tot in ghearele armatei de bodigarzi, recuperatori, avocati si gazetari a sogunului, mogulului, nababului sau baronului protejat de statul român in postromânism.

  Comentariu de Camelian Propinatiu — 01/05/2013 @ 6:54 AM | Răspunde

 19. Felicitari CCR ! Intr-o tara civilizata oamenii trebuie sa se poarte cu respect unii fata de altii.

  Comentariu de tina — 01/05/2013 @ 1:28 PM | Răspunde

  • „Felicitari CCR ! Intr-o tara civilizata oamenii trebuie sa se poarte cu respect unii fata de altii.

   Comentariu prin tina -”

   România este o ţară civilizată?

   Unii, probabil, chiar nu cunosc România! Ei coboară din jeep, direct în curtea pavată cu granit negru … unde este întâmpinat/ă de servitoare … La instituţia unde lucrează, i se spune doamnă/domnule, ministru, consilier, inspector, director/are, secretar de stat, amanta lui cutare sau judecătoare …

   Stiu o judecătoare care locuişte într-o ţară europeană, dar … lucrează în Bucureşti … Vacanţă 4 luni pe an, trasport gratuit, şofer …. etc. Leafa pentru ăştia?… întodeauna-i mică, aşa că, mai cu o relaţie, mai cu o şpagă, chiar de sute de mii de euro, mai cu un teren, cu o licitaţie, cu procese în favoarea interlopilor oficiali şi neoficiali, se scot! Cum pot fi aceştia criticaţi? Cum pot să le spui acestora că fură? Dan Voiculescu, Gigi Becali etc. … acum este ţara voastră! Să mai îndrăznească cineva să vă mai facă hoţi!

   CCR apără hoţii, corupţii sau se ocupă de problemele grave datorită acestora ? Cele două articole trebuiesc adaptate societăţii în care trăim!

   Unii dintre români trăiesc la bloc şi nu cunosc decât scara blocului sau locuiesc în vile şi nu-i interesează de România?

   Comentariu de Viorel Muha — 03/05/2013 @ 2:08 PM | Răspunde

 20. Caz de studiu. La o televiziune (Antena3), de ani buni, jurnalistii sunt niste mercenari si as spune chiar niste teroristi prin modul cum actioneaza. (vezi asa-zis emisiunile lor – istoricul). Sub pretextul libertatii si democratiei, nimeni nu a luat nici o masura. Doar niste amenzi. Actiunile in judecata, o pierdere de timp. Cine-i vinovatul ?! Ce-i de facut ?!

  Comentariu de Barcan George — 01/05/2013 @ 4:19 PM | Răspunde

 21. In cazul de fata, daca in urma cu 2 saptamani cineva a savarsit fapta de calomnie, mai poate fi tras la raspundere? Se aplica sau nu retroactiv? Intr-un fel ai spune ca orice lege este prevazuta pt. viitor… insa aici vorbim de cu totul altceva – neconstitutionalitate.

  Comentariu de Bogdan — 01/05/2013 @ 7:52 PM | Răspunde

 22. Stimat domn Judecător Danileţ, vă mulţumesc în mod deosebit pentru grija pe care o dovediţi, faţă de mine personal şi, chiar de nu am timp să citesc postarea dumneavoastră(postată într-un limbaj tehnic căruia îmi trebuie mai mult timp, ca să îl înţeleg): mi-e teamă că va fi încălcat dreptul la exprimare liberă şi, prin acesta, se va minimiza şi mai mult distanţa cetăţeanului, faţă de stat.
  Şi, în contextul în care ştim cu toţii_(şi sufăr cel mai mult se pare, eu personal)cît de nedreaptă este imunitatea politică, precum şi cea strict politico-diplomatică,mă tem că logistica legislativă pe care încercaţi să o promovaţi, împreună cu doar cîţiva dintre colaboratorii dumneavoastră, nu valorează absolut nimic. Fiindcă tot eu, care nu am avut vreodată bani şi am fost întîi nevoită apoi obişnuită să nu trişez(plagiez, mint etc.)sunt cea ‘pusă la zid’ în permanenţă, în locul plagiatoarelor şi a plagiatorilor şi a ‘Masterilor de 2 luni sau de 1 an..on-line etc.): de care ştiţi.
  Şi tot eu nu am nici timp liber, nici bani, nici loc de muncă, nici iubit, nici libertate şi privaţiune nici acum, la 34 ani(pe care ştiţi cînd îi voi împlini).
  Nici nu vă imaginaţi cît de greu mi-a fost şi că îmi este, din ce în ce mai dificil, fiindcă mi s-au întîmplat-numai mie, în primul rînd-şi încă mi se întîmplă lucruri inumane şi împotriva dorinţelor şi a preferinţelor mele, non-stop!

  Comentariu de mru (@mru_iq) — 01/05/2013 @ 7:58 PM | Răspunde

 23. Nu sunt jurist, astfel ca nu ma pot pronunta in articole de lege si interpretari ale acestora. Insa observ ca, dintr-o data, CCR calca in picioare independenta justitie, reprezentata de ICCJ. Iar asta este grav. Pentru ca eu unul cred ca nu exista termen de comparatie in ceea ce priveste pregatirea judecatorilor de la ICCJ si ageamii de la CCR. Pentru ca, sa nu uitam, multi dintre ei n-au avut nicio legatura cu magistratura.

  Comentariu de I. Buble — 01/05/2013 @ 8:41 PM | Răspunde

 24. […] este comunicatul de presă al CCR. Aici a făcut Cristi Dănileț un istoric, la care a adaugat, din pacate, o interpretare cu care nu […]

  Pingback de 3 mai – Ziua Mondială a Libertății Presei. Curtea Constituțională reintroduce cenzura penală : Blogul ActiveWatch — 02/05/2013 @ 10:43 AM | Răspunde

 25. […] este comunicatul de presă al CCR. Aici a făcut Cristi Dănileț un istoric, la care a adaugat, din pacate, o interpretare cu care nu […]

  Pingback de Curtea Constituţională reintroduce pedeapsa penală pentru insultă şi calomnie | Mediascop — 03/05/2013 @ 4:20 AM | Răspunde

 26. […] Cristi Danileţ: CCR a decis: Insulta si calomnia înapoi în Codul Penal […]

  Pingback de Aceşti ziarişti nenorociţi şi calomniile lor criminale « Civitas Politics — 03/05/2013 @ 9:13 AM | Răspunde

 27. super tare. tot mai mult sa semanam cu americanii aia emo care te dau in judecata si daca te uiti mai altfel la ei.

  si de parca nu ar fi suficient de pline tribunalele cu alte porcarii.

  oricum abia astept sa ma umplu de bani dand in judecata orice strain sau coleg pentru unele injuraturi chiar trase cu clestele din ei

  Comentariu de noreply ca nu ma intorc — 03/05/2013 @ 5:19 PM | Răspunde

 28. […] de incriminare a insultei si calomniei nu sunt in vigoare. Judecatorul Cristi Danilet a tradus pe blogul lui decizia CCR: “Insulta si calomnia inapoi in Codul […]

  Pingback de Traian Basescu: Libertatea presei a fost consolidata prin dezincriminarea insultei si calomniei. Reglementare presei trebuie sa vina din interiorul breslei, si nu din afara | Stiri Arges — 03/05/2013 @ 9:57 PM | Răspunde

 29. […] de incriminare a insultei si calomniei nu sunt in vigoare. Judecatorul Cristi Danilet a tradus pe blogul lui decizia CCR: "Insulta si calomnia inapoi in Codul […]

  Pingback de Ponta: Doresc sa-i asigur pe jurnalisti ca au in Guvern un sprijin ferm in ceea ce priveste garantarea dreptului la libera exprimare - Gogoloi — 04/05/2013 @ 1:55 AM | Răspunde

  • Oare va fi cu adevarat asa?!

   Comentariu de rodica — 06/05/2013 @ 9:09 AM | Răspunde

 30. La postarea: “Romănia sub semnul absurdului, cum convine la un moment dat, astăzi este, mâine nu-i?

  Subscriu, Viorel Muha! Comentariu prin rodica — 06/05/2013 @ 9:06 AM | Răspunde”

  In continuare şi pentru rodica

  Astazi este, măine nu-i!

  Justiţia, dar mai ales judecătorii, au fost şi încă sunt în marea lor majoritate, direct şi indirect, cei mai vinovaţi complici la distrugerea Economiei Româneşti, a Sistemului Bancar, a Agriculturii, a Sistemului de Invăţământ, a Sistemului de Sănătate, dar cel mai periculos, a spălării creierului şi-a condiţionării a cea mai mare parte a populaţiei, ţinută de aceşti hoţi şi incompetenţi în sărăcie. De către judecători, este şi a fost asigurată protecţia hoţilor, interlopilor oficiali şi neoficiali. Tânăra generaţie a fost şi este învăţată, că numai furând mai poţi trăii sau te îmbogăţi.

  Celelalte valori sunt vânt, iar corupţia, furatul şi banul … Dumnezeu? … Interlopii oficiali şi neoficiali se distrează, pe baza la ce?

  In oraşele României sunt mii de cluburi, unde se consumă de către piţipoance şi beizadelele miliardarilor hoţi şi-a protipendadei “elitiste”, a politicienilor şi-a înalţilor funcţionari de stat, a judecătorilor sau chiar de către aceştia, de către mafioţii ţigani sau români, indivizi care vând droguri, fac “afaceri” imobiliare, peşti, etc. în fiecare seară, de fiecare individ, pensia unui om pe un an care a muncit 40 de ani! Care este sursa veniturilor legale a acestora? Aceşti indivizi, cunoaşteţi că se adună în aşa zise seri private cu orgii la care participă şi judecătoare? Dau şi spectacole, chiar de teatru, apoi … Nu mai vorbim că unii iau avionul pentru a se rade sau unele să se tundă sau să se depileze, la Paris, Londra, etc.

  De la cea mai simplă judecătorie din ţară, până la CSM, se puteau sesiza oficial privind propaganda deşanţată, mincinoasă, denigratoare a vieţii intime sau private, fără probe, motiv şi mincinos a membrilor societăţi de către Televiziunea Antena 3!

  Ce a făcut CSM-ul cu verificările privind repartizarea proceselor?

  TACERE !

  La Antena 1, la emisiunea lui Capataos, nu mai durează mult şi în afara unor golani degeneraţi, a foştilor demnitari comunişti şi fufe, multe prostituate, nu vor ajunge ca golanii să ne înjure în direct, iar prostituatele să-şi dea chiloţii jos cu fundul întors la noi?

  Cum a putut de nenumarate ori, ţiganul, (se recunoste că-i ţigan), nici măcar scripcar, Mădălin Voicu, să facă întreg poporul român vulg?

  VULG n. la sing. înv. depr. Pătură socială fără drepturi, asuprită și exploatată; plebe. /<lat. vulgus
  Sursa: NODEX (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink

  Cum poţi scoate un infractor, ca fostul judecător Costiniu, cu o pensie de 160 de milioane pe lună? Până acesta a fost prins, câtă paguba a adus României şi a chefuit bănuţul cetăţeanului de rând, a pensionarului, a amărâtului care sapă o groapă în şoseaua şi ea furată, expus pericolului ca să se dărame oricând malul pe el? Sistemul judecătoresc este plin de acest gen personaje! Cănd se va trece la judecarea, favorizării, a abuzurilor judecătorilor?

  Domnilor/Doamnelor de la CSM, când veţi face propunerea pentru o lege, a Malpraxisului, Judecătorilor, Primarilor, Prefecţilor, etc. ?

  MALPRÁXIS (‹ lat. malus „rău” + gr. praxis „practică”) Malpraxisul este eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medicofarmaceutic generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice (conf. Lg. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății).

  Prinsul în flagrant reprezintă numai unul la sută din corupţia din sistem! Când se va trece aleatoriu la controlul dosarelor, de către “o inspeţie CSM curată” privind procesele, de licitaţie, de proprietate, Legea 18/1991 şi a celor adiacente privind fostelor terenuri ale foştilor proprietari, a fostelor intreprinderi industriale, etc. pentru a se vedea cât de putred este sistemul şi cât de corupţi sunt judecătorii şi numărul mare a acestora, pentru curăţirea acestui sistem?

  Cuvântul furt, corupţie, s-a născut în chinuri de căteva ori din gura Prim-Miniştrilor României, iar din gura lui Ponta, never! La referirile publice a judecătorului Cristi Danileţ, privind corupţia din Justiţie, muşchii stomacului lui Ponta, au intrat în spasme. Ironia perversă nu are ce căuta în gura unui Prim Ministru!

  Societatea Românescă a fost capturată din anul 1990, de către cele mai rele elemente ale societăţii, dar mai ales de cele pervese, cu personaje din vechiul sistem comunist, bine pregătite în zeci de ani cu mecanismele manipulării, personaje care au construit instituţii în sistem combinat, comunişti – lepre şi strictul necesar de profesionişti, care şi aceştia au fost puşi să lucreze pentru interesele lor! Legislaţia în general pare acceptabilă, dar, cel care activează în sistemul juridic ca şi alţii, cunosc foarte bine că au fost lăsate intenţionat, introduse sau scoase articole, aliniate, uneori legi întregi, conform camarilei care a condus Romania la fiecare moment.

  De la C.S.M. în jos, până la ultima instanţă, peste 90/100 dintre judecatori, „judecătoare” sunt fie a unei tabere, fie a alteia. Ei/ele, cunosc perfect carenţele legilor, modificările făcute din interes, etc. şi se folosesc din plin de acestea. Mai mult, aceştia nu aplică legea, ci o fac, ei/ele cum vor! Aceştia sunt complici la tâlhăriile din România în cei 23 de ani.

  Nimeni nu se întreabă de ce CSM -ul şi instanţele sau CCR, care sunt primele în măsură să solicite şi să propună, legi bine ancorate în realitate şi conforme realităţii extrem de viciate, modificări legislative clare, alinierea acestora, uniformizarea practicii judiciare, eliminarea confuziei şi interpretărilor, etc. nu se revoltă, nu fac grevă ca pentru salarii. De ce oare? Se plâng de numărul mare de dosare, efect al injustiţiei lor şi justifică aberaţiile judiciare? In sistem au fost promovate acele elemente supuse, uşor de corupt, apoi de controlat, multe dintre acestea fără pregătire. Complicitatea şi dorinţa de a fi egali în avere, cu bogaţii de carton, au facut din ei un grup care nu diminuează defectele unei societăţi, ci le produc. De aceea s-a ajuns la 4 milioane de procese pe an!

  In societate s-a acumulat o tensiune socială, pe care mulţi nici nu o bănuiesc. Societatea occidentală a acumulat şi aceasta tensiuni contradictorii, datorită perimării sistemului capitalist actual, prin raportul din ce în ce mai disproporţionat, muncă – plus valoare, având ca rezultat venituri mici, ceea ce face ca oferta să depăşească posibilităţile consumului cu mult. Rezultatul? Reducerea masivă a activităţilor de producţie şi a serviciilor. In buzunarul a câtorva zeci de mii de oameni, a ajuns cel puţin în Europa, de trei ori mai multă masă monetară decât bugetul brut al întregii Europe. “Investitorii”, haita asta, da? … cred că până în 2020 vom scăpa de ea!

  In România masa monetară, lichidităţile obţinute fraudulos, sunt deţinute în unele paradisuri fiscale, dar caea mai mare parte sunt ascunse, mii de metri cubi de monedă accidentală, aur, etc. Banca Nationala a României cunoaşte toate acestea! Declaraţiile de avere, sunt pentru cei mai proşti dintre români!

  Prin legile care se modifică, cum vor ei, prin astăzi este, mâine nu-i, a articolelor, aliniatelor, scoaterea sau introducerea unora noi, aceşti indivizi caută sub toate formele să se apere, să fure în continuare, să-şi albească averile furate, etc. O lege, un articol de lege, un aliniat, trebuiesc să fie bine gândite, clare, aspre, dar corecte şi crescătoare ca pedeapsă pentru, politicieni, cei care ocupă funcţii publice, pentru sitemul juridic şi maxime pentru judecători, ca şi veniturile!

  Comentariu de Viorel Muha — 06/05/2013 @ 4:16 PM | Răspunde

 31. Felicitari pentru articol!

  Comentariu de cantare electronice — 07/05/2013 @ 12:56 PM | Răspunde

 32. Incă rămân uimit. de unde aveti răbdarea?:)

  \

  Comentariu de M.C. — 08/05/2013 @ 1:57 PM | Răspunde

 33. […] locul doi se situeaza un post redactat de judecatorul Cristi Danilet pe blogul sau. Articolul a generat 341 de share-uri pe Facebook, 361 de comentarii, 700 de […]

  Pingback de Care au fost cele mai viralizate stiri in social media intre 29 aprilie si 5 mai 2013? | refresh.ro — 08/05/2013 @ 8:02 PM | Răspunde

 34. […] locul doi se situeaza un post redactat de judecatorul Cristi Danilet pe blogul sau. Articolul a generat 341 de share-uri pe Facebook, 361 de comentarii, 700 de […]

  Pingback de Care au fost cele mai viralizate stiri in social media intre 29 aprilie si 5 mai 2013? | Stiri de Azi — 08/05/2013 @ 11:40 PM | Răspunde

 35. […] infracţiuni. Imediat după adoptarea acestei decizii, Cristi Danileţ realizează pe blogul său o recapitulare cronologică a acţiunilor şi deciziilor instituţionale în această problemă, precum şi o interpretare a […]

  Pingback de Infracţiunea şi calomnia, din nou în Codul Penal. Consecinţe la nivelul gestionării reputaţiei | CABINET DE AVOCAT DIANA GAVRA — 13/05/2013 @ 6:20 AM | Răspunde

 36. Mie nu mi se pare corect sa fie in codul penal. In primul rand exista anumite persoane care se comporta foarte nepoliticos fata de tine si ceilalti.. ce faci? Ii spui cat de nesimtit este? nu va functiona, consider ca mai bine il pui la punct tu. Nu cred ca daca te injura cineva pe drum tu te vei opri si vei incerca sa il intrebi cum il cheama, in cel mai bun caz iti va mai aduce cateva jigniri, in cel mai rau caz te va pocni.
  In fine, ce vreau sa spun eu este ca uneori omul mai trebuie sa isi faca dreptate si singur.

  Comentariu de Valentina — 03/07/2013 @ 11:21 AM | Răspunde

  • Deci dvs spuneti asa:
   1. daca eu merg pe strada si dvs ma intalniti intamplator si ma injurati de mama, eu va raspund la fel si suntem chit
   2. atunci, daca ma intalniti pe strada si strigati dupa mine ca sunt un magistrat corupt, eu cum ar trebui sa va spun? la fel?! pai, nu sunteti magistrat…Sau credeti ca daca va spun iar de mama, suntem chit? Eu nu prea as spune. O acuza de acest gen adusa unui demnitar sau functionar este foarte grava. Scuzati comparatia: dar una e sa injurati un boschetar, si alta e sa calomniati un demnitar: amandoi sunt ocrotiti de lege, dar unul are o reputatie pe care celalalt nu o are in egala masura.
   3. chestia cu facutul dreptatii singur e demna de era preistorica. in actualele vremuri, exista o constitutie si niste legi care pe mine, ca om, ma ocrotesc. eu nu trebuie sa merg pe strada pregatit sa injur sau sa lovesc daca sunt injurat primul sau lovit primul. pentru ca exista norme care pe dvs va obliga sa nu faceti asta si organe ale statutului care mie, celui inocent, imi vor sari in ajutor. demnitatea omului e mai presus de libertatea dvs de a o incalca.

   Comentariu de Cristi D — 03/07/2013 @ 2:24 PM | Răspunde

 37. dar un comentariu facut pe forumul unui ziar, un comentariu deloc laudativ la adresa unei persoane publice, intra sub incidenta legii penale?

  Comentariu de Marius — 05/07/2013 @ 9:33 PM | Răspunde

  • Evident: nu are importanta locul comiterii faptei sau mijloacele de comitere.

   Comentariu de Cristi D — 05/07/2013 @ 9:46 PM | Răspunde

   • Orwell ar fi mandru de dvs.
    Asteptam si infiintarea camerei 101 pt „ganduri incorecte”.
    Ce imi plac tiranii ce se ascund dupa lege. hehehe

    Comentariu de zap — 18/03/2015 @ 1:40 AM | Răspunde

    • Ei, dar in ‘1984’ se știa totul despre oricine. In cazul de fata eu nu știu despre Dvs decât ca sunteți un anonim miștocar care vrea sa para doct, pe cad Dvs știți totul despre mine, gratie acestui Mare Frate pe care il folosiți din plin. Așa ca mai ușor cu frustrările aruncate in spațiul virtual! Sau poate ca ați confundat blogurile…da, așa trebuie sa fie!

     Comentariu de Cristi D — 19/03/2015 @ 2:05 AM | Răspunde

 38. Multumesc frumos pentru raspuns. Este bine ca internautii sa stie asta. O viata frumoasa va doresc si mult succes in activitatea profesionala.

  Comentariu de Marius — 05/07/2013 @ 9:50 PM | Răspunde

 39. buna ziua, as dori sa stiu daca sunt pasibil de judecata in cazul in care doresc sa scot pe piata un produs cu imaginea unei persoane fie ea publica sau nu. mentionez ca produsul nu este unul care sa o puna intr-o lumina buna. va multumesc anticipat pt raspuns.

  Comentariu de claudiu — 01/02/2015 @ 7:58 PM | Răspunde

  • Nu aveti voie sa folositi imaginea unei persoane fara acceptul ei – scrie in Codul civil.

   Comentariu de Cristi D — 03/02/2015 @ 1:02 AM | Răspunde

 40. Staul răspunde de întreg ansamblu al activităților sale(vezi doctrinaCEDO), deci răspunde de activitatea legislativă,de activitatea executivă și de activitatea judecătorească(cele trei puteri ale statului).
  Întrebare :De ce când statul este chemat în judecată decalară calitatea procesuală pasivă? -ca excepțiie peremptorie=fără replică.Când de fapt statul este primul vinovat de legile ce au prevedri neclare ce duc la interpretări,ce defaforizează justițiabilul petent și faforizează autoritățile statului.
  Practic statul favorizează FRAUDA LA LEGE și DENIGRAREA DE DREPT și de dreptate!!!
  Dacă art.1 din Legea 193/2000(legea abuzurilor prestatorilor de servicii și a comercianților)ar fi introdusă ca obligație supremă pentru orice prevedre legală,orice decizie sau hotărâre,atunci garantat vom avea un stat de drept,un stat democratic și social așa cum prevede art.1/ Constituție.
  Câtă apă va mai trece pe Dunăre ca să ajungem să respecte și judecătorii de la CC, Constituția?!

  Comentariu de Petre — 20/03/2015 @ 4:38 PM | Răspunde

 41. Buna seara in anul 2015 ce trebuie sa faci daca esti calomniat in public(facebook) si ai probe ? multumesc

  Comentariu de Ghita — 08/06/2015 @ 12:54 AM | Răspunde

  • stergi comentariul, raportezi postarea la FB, dai in judecata in civil pt daune morale.

   Comentariu de Cristi D — 08/06/2015 @ 10:06 AM | Răspunde

 42. Buna ziua. Cumnatea mea a avut 2 amanti in timpul casatoriei cu fratele meu.Amandoua infidelitati au fost iertate de catre fratele meu.Acum are un nou amant si doreste sa-si mute copii(minori) in casa amantului.Eu doresc ca ea sa se impace cu fratele meu pentru binele copiilor.In sfarstit…din disperare am trimis un mesaj privat catre fratii dansei spunandu-le ca , citez.” sora vb si cumnata mea este o curva! Sa va spun ce inseamna pentru mine o curva: curva este mama ce isi neglijeaza copii.curva este persoana care isi pune copii sa minta ca nu au fost dusi in casa amantului…etc…” .
  Acum ea a aflat de mesaj si ma ameninta ca ma denunta pentru calomnie si denigrare.
  Eu locuiesc in afara Romaniei si imi este frica de eventualele repercursiuni.As dori sa stiu daca calomnia si denigrarea se pedepsesc penal si daca da, ce pedeapsa as putea primi.Va multumesc anticipat! O zi buna!

  Comentariu de Delia — 15/08/2015 @ 3:45 PM | Răspunde

 43. Buna,
  As dori sa stiu daca se mai poate da in judecata o persoana pentru afirmatii mincinoase, jicniri si atingerea onoarei si demnitatii atat timp cat am inregistrarii audio. Mai exact e vorba ca am fotst etichetat ca a-si fii profitat de o persoana virgina, ca am platito pentru a intretine relatii sexuale(ea fiind virgina, avand scos certificat de la IML). Datorita acestor afirmatii am acum o ethicheta mai putin placuta din partea familiei tinerei respective cat si a comunitatii (orasului) in care traiesc.

  Comentariu de Mihai — 16/10/2015 @ 12:24 PM | Răspunde

  • Nu in penal, ci in civil. Consultati pentru asta un avocat.

   Comentariu de Cristi D — 16/10/2015 @ 5:38 PM | Răspunde

 44. Buna seara sunt calomniata in public pe facebook ,pot face denunt pt.calomnie si lezare de imagine?O discutia a fost publicata si furata din profilul unde am discutat.Locuiesc in Italia,aici sunt mai grave aceste incalcari ale spatiului privat

  Comentariu de ionela — 25/07/2016 @ 12:45 AM | Răspunde

 45. buna ziua!
  as dori sa stiu daca un sms cu caracter jignitor si defaimator la adresa mea poate fi folosita in instanta ca proba si ce sanse de reusita am impotriva celui care ma defaimeaza si ma ameninta?

  Comentariu de iuliana — 07/07/2017 @ 3:29 PM | Răspunde

 46. Buna seara,
  Daca cineva m-a jignit prin sms, a vorbit cu caracter jignitor si mi-a facut acuzatii nefondate, fara nici o baza si dovada, daca merg in instanta, as avea castig de cauza ?

  Comentariu de Lioara — 29/09/2017 @ 9:21 PM | Răspunde

  • Consultati un avocat pentru aceasta. Evident, jignirile nu sunt permise de legea civila.

   Comentariu de Cristi Danilet — 02/10/2017 @ 9:43 AM | Răspunde

 47. Buna ziua, acum care mai este stadiulacestor dispozitii, mai sunt incriminate insulta si calomnia prin codul penal, sau doar prin codul civil? Multumesc.

  Comentariu de Nicolae — 10/08/2018 @ 7:05 AM | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: