CRISTI DANILEŢ – judecător

29/01/2014

Noua legislatie penala (IV): Noul Codul de procedură penală – elemente de noutate

Filed under: noile coduri — Cristi Danilet @ 7:00 PM
Tags: , ,

Danilet-Cpp

Faze procesuale şi organe judiciare: Procesul penal va avea patru faze: urmărirea penală (care se desfăşoară cu privire la faptă imediat după sesizare, şi apoi cu privire la persoana), camera preliminară, judecata (în primă instanţă şi, eventual, în calea de atac a apelului) şi executarea a hotărârii judecătoreşti definitive.

Organele de urmărire penală sunt procurorul şi organele de cercetare penală (cele ale poliţiei judiciare şi cele speciale). În cursul urmăririi penale, drepturile omului sunt ocrotite în mod special: măsurile preventive, măsurile asigurătorii, măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu, percheziţia, folosirea tehnicilor speciale de supraveghere vor fi autorizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi, care apoi devine incompatibil să soluţioneze cauza pe fond. Acest judecător, la cererea procurorului, procedează şi la audierea anticipată a martorului dacă există riscul să nu mai poată fi audiat ulterior în faza de judecată.

Legalitatea probelor administrate şi a trimiterii în judecată sunt verificate în termen de cel mult 60 zile de la sesizarea instanţei de către un judecător în cadrul activităţii de cameră preliminară, eliminându-se astfel posibilitatea ca mai târziu dosarul să fie returnat de instanţa de judecată la procuror.

Judecata revine completului de judecată alcătuit dintr-un judecător în primă instanţă (3 la ICCJ) şi doi judecători în apel (5 la ICCJ). 

Competenţă: S-a restrâns categoria infracţiunilor pentru care procurorul era obligat să efectueze urmărire penală proprie.

Tribunalul nu va mai judeca căi de atac, ci de la Judecătorii şi Tribunale, hotărârile vor fi apelate doar la curtea de apel. Se desfiinţează Tribunalul Militar Teritorial şi parchetul aferent. Dacă urmărirea penală este efectuată de DNA, procurorul DNA trebuie să participe la soluţionarea oricărei plângeri, cereri, contestaţii.

După începerea cercetării judecătoreşti nu mai este posibilă declinarea de competenţă decât în favoarea unei instanţe superioare. Dacă un demnitar al statului este judecat de ICCJ, demisia lui din acea calitate nu va mai atrage schimbarea instanţei, dacă fapta are legătură cu atribuţiile de serviciu sau deja s-a pronunţat prima hotărâre. Justiţia este lăsată aproape de cetăţean chiar şi în caz de strămutare: astfel, un dosar se poate muta de ICCJ de la o curte de apel doar la o alta învecinată, iar strămutarea de la o judecătorie sau un tribunal se dispune de curtea de apel doar la o instanţă din circumscripţia ei şi numai pentru suspiciuni care vizează imparţialitatea tuturor judecătorilor instanţei. Şi procurorul poate cere de acum recuzarea judecătorului şi strămutarea  judecării cauzelor, păstrând de asemenea dreptul de a cere desemnarea unei alte instanţe înainte de emiterea rechizitoriului. 

Părţile şi subiecţii procesuali principali: Victima infracţiunii este introdusă în proces ca persoană vătămată, iar dacă nu vrea să participe, trebuie să declare expres acest lucru, caz în care va putea fi audiată ca martor; când pretinde repararea prejudiciului, persoana vătămată se numeşte parte civilă.

Persoana cercetată se va numi suspect, iar când se pune în mişcarea acţiunea penală împotriva lui va fi inculpat. Asigurătorul va fi parte responsabilă civilmente. 

Măsuri preventive: Reţinerea poate fi dispusă de poliţist sau procuror pe 24 ore cu privire la suspect sau inculpat.

Controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune nu mai sunt acum măsuri subsecvente arestării preventive, ci alternative la arestare; ele se dispun în fiecare fază procesuală de cel care exercită funcţia respectivă; cauţiunea este de minim 1.000 lei.

Apare o nouă măsură preventivă: arestul la domiciliu, pe care o poate dispune doar un judecător pe 30 zile în cursul urmăririi penale, respectiv pe durată nedeterminată în cursul judecăţii.

Arestarea se poate dispune numai în patru situaţii (fugă, influenţare martori, presiuni victimă, altă infracţiune), iar pe motivul pericolului pentru ordinea publică o persoană poate fi arestată numai în cazul suspectării de comitere a unor infracţiuni foarte grave enumerate expres de lege. Măsura se ia pentru 30 zile cu posibilitatea prelungirii, fără a depăşi 180 zile în cursul urmăririi penale, respectiv jumătatea maximului special (dar fără a depăşi 5 ani) în faza de primă instanţă.

Cu excepţia reţinerii care se poate dispune daca sunt indicii temeinice sau probe care să fundamenteze o suspiciune rezonabilă cu privire la comiterea faptei, pentru celelalte măsuri sunt necesare neapărat probe. Împotriva Doar reţinerii se poate face plângere la procuror, iar împotriva celorlalte măsuri numai contestaţie la judecător. 

Forme restrânse ale procesului: Va fi posibilă desfăşurarea unui proces în formă abreviată: în faza de urmărire penală, pentru infracţiuni sancţionabile de lege până în 7 ani închisoare, între procuror şi inculpat se poate încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei dacă inculpatul recunoaşte fapta, acceptă încadrarea juridică, şi e de acord cu cuantumul pedepsei şi modul de executare propuse de procuror; acordul va fi avizat de procurorul ierarhic superior şi va fi încuviinţat de instanţa de judecată.

E posibil ca procesul să se desfăşoare în formă simplificată: în faţa instanţei, pentru orice infracţiune în afară de cele sancţionate cu detenţiune pe viaţă, inculpatul poate recunoaşte învinuirea şi judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, caz în care se vor reduce cu o treime limitele de pedeapsă legale. 

Nesancţionarea inculpatului: Pentru infracţiuni sancţionabile de lege până în 7 ani, procurorul poate decide în anumite condiţii să renunţe la urmărirea penală dacă nu există interes public (principiul oportunităţii urmăririi penale), dispunând ca inculpatul să îndeplinească anumite obligaţii.

Dacă dosarul ajunge totuşi în faţa instanţei, aceasta poate decide renunţarea la aplicarea pedepsei aplicând un avertisment dacă pedeapsa legală este până în 5 ani. Pentru infracţiuni sancţionabile de lege până în 7 ani şi dacă pedeapsa stabilită este amenda sau închisoare de cel mult 2 ani, judecătorul poate constata vinovăţia inculpatului şi acorda un termen de doi ani în care el să îndeplinească anumite obligaţii, iar la finalul perioadei va decide dacă va mai aplica pedeapsa – amânarea aplicării pedepsei.

Apărarea are noi drepturi şi obligaţii faţă de acum: avocatul are dreptul să participe la audierea oricărei persoane în cursul procesului şi are acces la dosar oricând, limitarea acestui drept fiind foarte strictă; ca urmare, nici nu mai este obligatorie prezentarea materialului de urmărire penală.

Când avocatul ales nu se prezintă şi este înlocuit de unul din oficiu, acestuia i se dă un termen pentru a pregăti apărarea, care în faza de judecată este de minim 3 zile. Dacă persoana ascultată de organul judiciar este obosită sau bolnavă şi îi este afectată astfel capacitatea fizică sau psihică, se întrerupe audierea. Atunci când inculpatul este trimis în judecată, lui i se va comunica rechizitoriul. Părţilor li se comunică sub semnătură drepturile şi obligaţiile procesuale. Orice audiere în această fază procesuală este, de regulă, înregistrată audio sau chiar audiovideo, în declaraţia luată se consemnează cine a pus întrebarea şi se semnează declaraţia de avocaţii tuturor părţilor, prezenţi.

Medierea: Dreptul la un mediator se comunică părţilor şi subiecţilor procesuali principali înainte de audiere. Există în continuare posibilitatea ca victima şi infractorul să încheie înţelegeri cu privire la pretenţiile civile, fie direct între ele (tranzacţie), fie prin intermediul unui terţ (mediere civilă în procesul penală) – în latura civilă a procesului aceasta va duce la soluţionarea acţiunii civile potrivit voinţei părţilor, iar în latura penală a procesului va constitui un element ca judecătorul să dispună renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, suspendarea condiţionată a executării pedepsei, ori să reţină circumstanţe atenuante având ca efect reducerea pedepsei cu o treime şi chiar să dispună liberarea condiţionată a celui închis în penitenciar înainte de executarea în întregime a pedepsei.

Noul cod permite şi medierea penală, iar din acest punct de vedere vor exista două categorii de infracţiuni. O primă categorie este cea pentru care încheierea unui acord de mediere între infractor şi victimă va împiedica începerea sau desfăşurarea procesului penal (infracţiunile urmăribile la plângerea prealabilă şi cele urmăribile din oficiu dar pentru care este posibilă împăcarea). O a doua categorie este cea pentru care acordul de mediere poate constitui un element ca procurorul să renunţe la urmărirea penală şi să acorde infractorului un termen de 9 luni în care să îndeplinească obligaţiile asumate prin acord.

Sesizarea organului judiciar: Apar modificări la plângerea prealabilă: de la termenul de 2 luni de la data cunoaşterii făptuitorului se trece la termenul de 3 luni de la data cunoaşterii comiterii faptei. 

Celeritate: Sunt prevederi care va duce la urgentarea soluţionării unui dosar: Când dosarul ajunge în faţa completului de judecată după ce a trecut de camera preliminară, cauza nu mai poate fi restituită la procuror. Orice schimbare de domiciliu a părţii se comunică în 3 zile, altfel citarea ei la domiciliul iniţial rămâne valabilă. Dacă inculpatul este arestat, termenele de judecată se dau la interval de maxim 7 zile. Inculpatul arestat poate solicita să fie judecat în lipsă. Se poate acorda doar un singur termen pentru angajarea apărătorului. În faza de judecată se vor readministra probele din faza de urmărire penală numai dacă acestea sunt contestate. Dacă urmărirea penală sau judecata în primă instanţă durează mai mult de un an, respectiv în apel durează mai mult de 6 luni, se poate face contestaţie cu privire la durată la judecătorul de drepturi şi libertăţi, respectiv la instanţa ierarhic superioară. 

Minorii: Dacă victima este o persoană fără capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, acordarea asistenţei juridice este obligatorie. Pentru minorul păgubit, procurorul este cel care poate exercita acţiunea civilă dacă nu o face reprezentantul legal.

Dacă suspectul/inculpatul este minor, în proces se citează Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a minorului (în faza de urmărire penală), respectiv Serviciul de probaţiune (în faza de judecată) şi e obligatorie efectuarea unui referat de evaluare de către acest serviciu. Reţinerea şi arestarea pot fi dispune numai excepţional. Minorii pot fi condamnaţi doar la măsuri educative neprivative sau privative de libertate. 

Soluţionare: Procurorul poate dispune netrimiterea în judecată prin clasare (când sunt impedimente legale la declanşarea sau desfăşurarea urmăririi penale) sau renunţare la urmărirea penală (când nu există interes public) – aceste soluţii pot fi atacate cu plângere la judecătorul de cameră preliminară. Trimiterea în judecată se dispune prin rechizitoriu, şi numai ulterior punerii în mişcare a acţiunii penale prin ordonanţă care se emite obligatoriu când există probe de vinovăţie a inculpatului.

În faţa instanţei de judecată sarcina probei revine în principal acuzării, iar inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. Probele nelegal obţinute sunt excluse din proces. Instanţa poate dispune achitarea sau încetarea procesului penal, respectiv condamnarea (numai când îşi formează convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă), amânarea aplicării pedepsei sau renunţarea la aplicarea pedepsei.

Atunci când stabileşte anumite obligaţii în sarcina sa, procurorul, respectiv instanţa de judecată pot stabili prestarea unei munci în folosul comunităţii numai cu acordul inculpatului/condamnatului (ca obligaţie în caz de renunţare la urmărire penală, de amânare a executării pedepsei sau de renunţare la aplicarea pedepsei, respectiv în caz de înlocuire a amenzii penale neplătite din motive neimputabile). Atunci când amenda penală nu se plăteşte cu rea-credinţă, sancţiunea este înlocuirea ei în închisoarea. 

Căi de atac: Dispare calea de atac a recursului, astfel că sentinţele pronunţate în primă instanţă vor putea fi atacate doar cu apel, care este devolutiv în întregime. Hotărârea astfel pronunţată este definitivă şi se pune în executare. Numai pentru 5 motive care vizează doar legalitatea poate fi exercitată calea extraordinară de atac numită recurs în casaţie, care se soluţionează de ICCJ. Mai sunt căi extraordinare contestaţia în anulare (pentru vicii de procedură, nelegală constituire sau compunere a completului, lipsa asistenţei juridice) şi revizuirea  (pentru aspecte noi, ivite ulterior pronunţării hotărârii definitive, inclusiv declararea ca neconstituţională a textului de lege pe care s-a întemeiat hotărârea definitivă sau statul român a fost condamnat la CEDO), care se depune numai la instanţă. Un proces poate fi redeschis numai la cererea persoanei condamnare în lipsă, dacă nu a ştiut de proces.

Practică unitară: Ca şi până acum, pentru soluţii definitive diferite în ce priveşte dezlegarea unor probleme de drept, ICCJ poate fi sesizată să pronunţe o decizie în interesul legii. Noul cod prevede că pentru procesele pe rol, instanţei de control judiciar unde se află cauză poate sesiza de asemenea ICCJ pentru a pronunţa o hotărâre prealabilă cu privire la chestiunea în drept ce comportă discuţii. 

Executarea Executarea pedepsei închisorii poate fi amânată sau întreruptă numai pentru două motive: boală gravă care nu poate fi tratată nici în sistemul penitenciar, nici sub pază permanentă în sistemul civil şi dacă lăsarea în libertate a condamnatului nu prezintă pericol pentru ordinea publică; starea de graviditate sau copil mai mic de un an. S-a eliminat cazul privind considerentele familiale sau de la locul de muncă.

Video: Emisiune – Danilet , Codul explicat, Danilet

Legislație: Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (modificat și însoțit de Legea nr.255/2013 de punere a sa în aplicare, modificată la rândul ei prin OUG nr. 116/2013; de Hot.CSM 79/2014 de modificare a Regulamentului de ordine interioară a instanțelor);

propuneri CSM 30.01.2014

Reclame

142 comentarii »

 1. Ce se intampla cu procesele aflate in stare de recurs la ICCJ la data intrarii in vigoare a NCP si NCPP?Si inca o intrebare, pentru ca nimeni nu stie decamdata:daca in cazul unui recurs la ICCJ, la data intrarii in vigoare a legii noi, se aplica legea penala mai favorabila,iar inculpatul are deja o condamnare mai mare decat noul maxim, insa este sub minimul vechii legi, cum vor proceda judecatorii?Vor reindividualiza pedeapsa sau vor da cazul spre rejudecare la instanta competenda (cum de altfel mi s-ar parea normal)?Va multumesc.

  Comentariu de Teodor-Constantin — 29/01/2014 @ 7:22 PM | Răspunde

 2. Mulţumim frumos pentru sinteza realizată!
  Toate aceste prezentări (muncă depusă) reprezintă, înainte de orice, dovada unei judecăţi morale sănătoase, care aduce cu ea şi buna dispoziţie ce face posibile toate aceste eforturi.
  Cu mult respect!

  Comentariu de Gabriel Băloi — 29/01/2014 @ 8:12 PM | Răspunde

  • Cam asta fac din 2005 incoace. Informez lumea despre legi si justitie.
   Multumesc pt aprecieri!

   Comentariu de Cristi D — 29/01/2014 @ 8:29 PM | Răspunde

 3. Multumiri pentru prezentarea remarcabila!

  Comentariu de Mediator Elena Manolache — 29/01/2014 @ 10:40 PM | Răspunde

 4. Spre deosebire de NCP, care, in opinia mea, nu sustine protejarea valorilor sociale fundamentale, NCPP pare sa aduca schimbari binevenite, o procedura mai fluida si flexibila, mai ales in faza de urmarire, adaptata la societatea secolului XXI. Sa speram ca si organele judiciare se vor adapta si vor aplica eficient noile institutii…

  Comentariu de Deckard — 29/01/2014 @ 11:15 PM | Răspunde

 5. Domnule Danilet, cand se pune problema aplicariii legii penale si se constata ca textul nou prevede aceleasi limite de pedeapsa (si minim si maxim) cand se face incadrarea se trece textul nou cu aplicarea art. 3 Noul Cod penal (care reglementeaza activitatatea legii penale) cand se solicita condamnarea unui inculpat? Sau se pune problema unei schimbari de incadrare?Am auzit opinii in ambele sensuri si vroiam sa cunosc si parerea dvs.

  Comentariu de Manuela — 29/01/2014 @ 11:18 PM | Răspunde

 6. Buna seara, domnule judecator!La multi si fericiti ani,alaturi de cei dragi!
  Multumesc mult pentru sinteza noilor coduri, pentru osteneala dvs.indelungata in folosul comunitatii nu doar al profesionistilor dreptului.
  Nu stiu cum si cand reusiti sa va ocupati de atatea probleme si sa raspundeti comentariilor!…
  Sa va dea Bunul Dumnezeu multa sanatate ca sa puteti realiza tot ce va doriti!
  Cu deosebita stima si recunoştinţă,sorescu chira

  Comentariu de sorescu — 29/01/2014 @ 11:28 PM | Răspunde

 7. Pe langa o cafea,o portie de noi reglementari in procedura penala!Ne place!Multumim!

  Comentariu de jus — 30/01/2014 @ 7:37 AM | Răspunde

 8. Buna ziua, am rugamintea sa-mi spuneti ce se intampla cu procesele care au fost pe rolul curti de apel cu sentinta in luna Nov.2013, au fost atacate cu recurs la ICCJ, dar nu au nici pana astazi motivarea si nici termen la ICCJ. Va multumesc.

  Comentariu de Domocos Mihai — 30/01/2014 @ 2:51 PM | Răspunde

 9. Multumim frumos pentru munca depusa pentru aceasta sinteza.

  Comentariu de Jurist Pedia (@JuristPedia) — 30/01/2014 @ 2:57 PM | Răspunde

 10. […] Executarea Executarea pedepsei închisorii poate fi amânata sau întrerupta numai pentru doua motive: boala grava care nu poate fi tratata nici în sistemul penitenciar, nici sub paza permanenta în sistemul civil si daca lasarea în libertate a condamnatului nu prezinta pericol pentru ordinea publica; starea de graviditate sau copil mai mic de un an. S-a eliminat cazul privind considerentele familiale sau de la locul de munca. Judecator Cristi Danilet Sursa: cristidanilet.wordpress.com […]

  Pingback de Medierea penala – Unul din elementele de noutate din Noul Cod de procedura penala | Legal Quotes — 30/01/2014 @ 3:28 PM | Răspunde

 11. Vad ca stergeti postarile care nu va convin; am spus ca csm ul s a ocupat de orice altceva, mai putin de ceea ce ar trebui.
  V ati trezit sa solicitati modificari la coduri cu o zi inainte de intrarea lor in vigoare, marii specialisti de la csm , iccj si dna!
  Presedintele Basescu s a trezit si el, dupa aproape 5 ani, ca sunt probleme!

  Comentariu de todorica — 30/01/2014 @ 5:18 PM | Răspunde

  • Tinere, am cerut modificarile inca de anul trecut. Ultima oara in 10 dec 2013, cand am si dat aviz pe un OUG de care nu am mai auzit nimic – pct 36 http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/11_12_2013__64304_ro.pdf.
   Asa ca vezi ca te razboiesti cu cine nu trebuie.
   In plus, nu e treaba nici a justitiei, nici a Presedintelui tarii, sa inlocuiasca legislativul. Poate ca unul ca tine ar trebuie sa se dea jos de pe net, sa intre in viata reala si sa mai citeasca proiectele de legi si legile. Ca ele sunt pentru protectia celor ca tine, doar nu imi sunt mie destinate in primul rand. Si poate ar trebui sa inveti care sunt institutiile responsabile de anumite atributii si sa tipi contra lor, nu contra mea.

   Comentariu de Cristi D — 30/01/2014 @ 6:03 PM | Răspunde

 12. Articolul „Cand „fapta” este confundata cu „faptuitorul”, iar „instructia penala” cu „urmarirea penala”” pe:
  http://ascunzisuri-constitutionale.eu

  Comentariu de Valeriu Mangu — 30/01/2014 @ 6:38 PM | Răspunde

 13. Presupunand ca maine 31.01.2014 s-ar publica OUG pentru corectarea noilor coduri penale, poate fi legal sa intre in vigoare in aceeasi zi, desi Constitutia prevede ca nu? Ce se intampla cu asemenea OUG daca ulterior primeste de complezenta aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, dar cand citesti textul avizului se observa ca sunt probleme de legiferare, trece de prima Comera a Parlamentului prin depasirea termenului de adoptare cf. art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutie, iar Camera decizionala n-o mai voteaza? Spre deosebire de OG simple, la OUG nu exista in Constitutie un termen limita de votat in Parlament !!! – poate propuneti o ameliorare. Stiti ca actualul Guvern are OUG nevotate de Parlament de mai mult de 1 an de zile?

  Comentariu de Ion Roata — 30/01/2014 @ 8:06 PM | Răspunde

  • Constitutia permite ca OUG sa intre in vig in ziua in care apare in MO. Nu e necesar avizl COnsiliului Legislativ. Parlamentul poate corecta OUG, fara probleme.
   In rest, eu nu urmaresc ce face Guvernul sau Parlamentul. E treaba alegatorilor sa vada ce fac alesii.

   Comentariu de Cristi D — 30/01/2014 @ 10:46 PM | Răspunde

  • Atunci la ce foloseste procedura asumarii raspunderii in Parlament, in care pentru o chestiune urgenta Guvernul se isi risca mandatul, cand poate bine-merci sa dea OUG pe care nu le mai cenzureaza nimeni? Si mai ales in domenii in care „urgenta” chiar nu se justifica.

   Art.11. din L24/2000 republ. – alin.(2) Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub condiţia depunerii lor prealabile la Camera competentă să fie sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară.

   Cred ca depunere prealabila o fi insemnand macar cu o zi inainte :-)
   Chestia cu „treaba alegatorilor” n-am prea inteles-o, caci Guvernul este numit, si nu ales!!!

   Comentariu de Ion Roata — 30/01/2014 @ 11:31 PM | Răspunde

 14. Buna ziua, domnule judecator.

  Va multumim pentru daruirea de care dati dovada constant, in continuare, mai ales ca ne este dificil tuturor cu atatea schimbari, raportat la timpul fizic de care dispune fiecare dintre noi, dar … trebuie sa facem fata onorabil.
  Ne sunteti de mare ajutor in lumea asta nebuna in care toti au numai ambitii personale si oamenii nu mai dau dovada de toleranta, prietenie sincera si iubire fata de cei din jur. Este dureros ce se intampla in societatea noastra.
  Va doresc numai bine, cat mai putine dezamagiri si putere de munca.

  Comentariu de Valentina Naghen — 31/01/2014 @ 9:33 AM | Răspunde

 15. Sincere felicitari.

  Comentariu de Vasile — 31/01/2014 @ 4:54 PM | Răspunde

 16. Am o nelamurire cu privire la comisia rogatorie, daca aceasta poate fi dispusa de catre organul de cercetare penala conform NCPP.
  Conform art. 200 NCPP aceasta se dispune prin ordonanta de catre organul de urmarire penala ceea ce include si organul de cercetare penala, insa la art. 59 spune ca procurorul poate dispune comisia rogatorie.
  ART. 59
  Extinderea competenţei teritoriale
  (1) Când anumite acte de urmărire penală trebuie să fie efectuate în afara razei teritoriale în care se face urmărirea, procurorul sau, după caz, organul de cercetare penală poate să le efectueze el însuşi ori procurorul poate dispune efectuarea lor prin comisie rogatorie sau prin delegare.
  ART. 200
  Comisia rogatorie
  (1) Când un organ de urmărire penală sau instanţa de judecată nu are posibilitatea să asculte un martor, să facă o cercetare la faţa locului, să procedeze la ridicarea unor obiecte sau să efectueze orice alt act procedural, se poate adresa unui alt organ de urmărire penală ori unei alte instanţe, care are posibilitatea să le efectueze.
  Intrebarea mea este daca un organ de cercetare al politiei judiciare mai poate dispune audierea unui martor prin comisie rogatorie sau trebuie sa se adreseze Parchetului, conform NCPP ?

  Comentariu de Mihai — 31/01/2014 @ 5:30 PM | Răspunde

  • Pe NCPP, doar procurorul dispune, nu organul cp.

   Comentariu de Cristi D — 04/02/2014 @ 7:36 PM | Răspunde

   • Eu ma gandisem la o alta varianta,corectati-mi interpretarea daca gresesc.
    Avand in vedere ca, conform art. 200 NCPP organul de cp ar putea dispune comisie rogatorie, ma gandesc ca interpretarea art. 59 alin. 1 ar putea fi: Organul de cp se poate deplasa personal in alt judet pentru a audia un martor insa procurorul poate dispune sa nu se duca si sa dispuna comisie rogatorie. Altfel la art. 200 nu trebuia sa se specifice organ de urmarire penala, ci procurorul.

    Comentariu de Mihai — 04/02/2014 @ 8:10 PM | Răspunde

 17. Buna seara domnule judecator, va multumim, ca existati si sunteti alaturi de noi cei care suntem inset ati dupa informati noi, ce le primim de la dv cu mult drag de fiecare data.Aveti multa daruire pentru ceia ce faceti si asta se vede.Mult succes!Cu respect,Lenuta Tiocan

  Comentariu de tiocan — 31/01/2014 @ 8:04 PM | Răspunde

 18. Domnule judecator, imi cer scuze daca problema mea nu are legatura directa cu topicul, ci priveste mai degraba Noul Cod Penal. Vi se pare normal ca infractiunea de vatamare corporala din culpa, cu leziuni de pana la 90 zile de ingrijiri medicale (in forma ei simpla, neasociata cu alte infractiuni sau urmari mai grave) sa fie dezincriminata? Nu credeti ca este o mare nedreptate facuta oamenilor, care, poate chiar in mare parte, independent de vointa sau culpa lor, sufera niste leziuni ca urmare a unui accident rutier, din cauza culpeu unui sofer incostient? Va rog sa ma credeti ca o persoana care a suferit leziuni ce au necesitat mai mult de 40 zile de ingrijiri medicale, a avut suferinte mari ca urmare a unui accident. Ce sa mai spunem de cel cu 80-85 zile… Ce parere aveti?

  Comentariu de andrei — 31/01/2014 @ 8:34 PM | Răspunde

  • Cititi art. 196 alin. 2 C.pen.

   Comentariu de Cristi D — 01/02/2014 @ 12:54 AM | Răspunde

   • Vatamarea corporala din culpa – fostul art. 184 al. 1,3 S-A DEZINCRIMINAT !!! Am discutat asta cu procurori, prim-procurori si avocati. Dar admitand ca suntem cu totii prosti, va rog frumos sa ne luminati si sa ne raspundeti la urmatoarea speta foarte simpla : accident de circulatie cu o victima care are 75-80 zile de ingrijiri medicale fara punerea vietii in primejdie ( soferul nu era baut si nu a mai savarsit o alta infractiune conexa ) – care este textul incriminator ? Va asigur ca nu se potriveste cu art. 196 al. 2 pe care il invocati dvs.
    Haideti sa ne consultam. Opinia dvs. poate fi folosita in practica judiciara din orasul nostru.

    Comentariu de andrei — 02/02/2014 @ 11:15 AM | Răspunde

    • Uau, acum realizez!!

     Comentariu de Cristi D — 02/02/2014 @ 2:56 PM | Răspunde

     • Ce anume ?

      Comentariu de andrei — 02/02/2014 @ 5:03 PM | Răspunde

      • Pana in 90 zile leziuni, fapta e civila daca nu ai condus beat sau fara permis. Asa e cum spuneti. Imi cer scuze. Am intrebat si redactorii codului. Asa e…

       Comentariu de Cristi D — 03/02/2014 @ 10:48 AM | Răspunde

       • Acum, ca am cazut de acord cu privire la aceasta chestiune, va intreb din nou ( si prin intermediul dvs. ii intreb si pe redactorii codului ) : Vi se pare normala o astfel de situatie? Nu credeti ca 90 de zile este un prag exagerat de mare si ca oamenii au fost nedreptatiti?
        Ganditi-va la urmatoarea situatie care se poate intalni oricand in practica si in viata de zi cu zi : un amarat, care nu are nicio „pila” si nici pe cineva care sa-l descurce prin itele justitiei, este accidentat pe trecerea de pietoni si are 80-85 de zile de ingrijiri medicale, deci leziuni serioase, care i-au produs in mod evident suferinte fizice si chiar traume psihice importante ( ganditi-va chiar ca ar putea fi singurul intretinator al unei familii, iar ca urmare a accidentului nu va mai putea sa munceasca o buna perioada de timp ). Soferul scapa nepedepsit de legea penala, i se ia, cel mult, permisul pe 90 zile pentru neacordare de prioritate. Amaratul trebuie sa se plimbe singur prin tribunale pentru a fi despagubit, iar pentru asta va trebui sa plateasca si taxele de timbru aferente actiunii, daca nu ma insel. Si atunci, asta mai e dreptate? Multi nici nu vor putea sa-si permita asa ceva…
        Legea veche macar le permitea sa alature actiunea civila celei penale …
        Nu va suparati pe mine ca am scris atat de mult, dar chiar cred ca legile trebuie sa-i apere pe oameni si sa le faca dreptate atunci cand au suferit.

        Comentariu de andrei — 05/02/2014 @ 10:24 PM | Răspunde

        • Personal va impartasesc nemultumirea si ingrijorarea. Dar ma depaseste…E opera legiuitorului.

         Comentariu de Cristi D — 05/02/2014 @ 11:51 PM | Răspunde

       • Consider eronată opinia conform căreia “vătămarea corporală având ca urmare leziuni traumatice ce necesită < 90 zile îngrijiri medicale” S-A DEZINCRIMNAT.
        Infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 193 C.p. (lovirea sau alte violenţe) cuprinde şi vătămarea corporală în formă simplă – “Lovirea sau ORICE ACTE DE VIOLENŢĂ …”.
        Finalmente vătămarea produsă printr-un accident de circulaţie generator de leziuni traumatice, constituie un act de violenţă generat de un factor extern traumatic [autovehiculul implicat în accident] mecanic.
        Mai mult art. 194 vine întru consolidarea anteexpusei opinii, în sensul reglementării infracţiunii de vătămare corporală ca formă agravată a infracţiunii prev. de art. 193 C.p. “Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe … “.
        În altă ordine de idei doresc să iterez o întrebare:
        Infracţiune săvârşită pe teritoriul statului austriac.
        Comisie rogatorie [audiere suspect] – România stat solicitat.
        Cerere consultare dosar constituit [ca urmare a cererii de asistenţă judiciară] formulată în cauză la Parchetul de pe lângă Judecătoria X, România.
        REFUZ pe motiv că doar autorităţile austriece se pot pronunţa cu privire la consultarea dosarului, dosarul din RO constituind o extensie a dosarului iniţial.
        Consideraţi motivarea pertinentă şi în concordanţă cu principiul dreptului la apărare?
        Vă mulţumesc!

        Comentariu de Daniela Cotuna — 17/03/2015 @ 6:09 PM | Răspunde

        • La problema 1: e aberant ce spuneti!
         la problema 2: nu comentez.

         Comentariu de Cristi D — 17/03/2015 @ 10:33 PM | Răspunde

 19. Uite ceva ce nu am inteles: (Cod procedura penela)
  „(2) După administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului.”

  Sa zicem ca cineva te loveste, ucide, etc. apoi invoca ca a fost in autoaparare sau ca a fost provocat. Asta inseamna , ca desi injoseste victima, totul se interpreta in favoarea lui? Sa zicem ca e cuvantul tau impotriva ta (sau doar a lui, daca esti mort) ?!

  Comentariu de Bogdan — 01/02/2014 @ 12:38 AM | Răspunde

  • in dubio pro reo e un principiu vechi. Daca singura proba este cuvantul tau impotriva lui, eu ca judecator nu il pot condamna. Imi mai trebuie ceva.

   Comentariu de Cristi D — 01/02/2014 @ 3:21 AM | Răspunde

 20. Multumim pentru munca depusa in folosul nostru, domnule judecator! S-aveti parte de tot ce poate fi frumos si bun!

  Comentariu de Chiritoi Ionut — 06/02/2014 @ 11:47 PM | Răspunde

 21. Buna ziua, v-as ruga daca ma puteti lamuri ce se intampla cu latura civila a procesului penal avand ca obiect vatamare corporala din culpa – ingrijiri <90 zile, dosar aflat in calea de atac unde s-a invocat dezincriminarea infractiunii? cu latura civila pe care instanta de fond s-a pronuntat cum ramane? multumesc anticipat pentru raspuns

  Comentariu de maria d. — 10/02/2014 @ 11:35 AM | Răspunde

  • art. 25 alin.5 C.p.p va lamureste.

   Comentariu de Cristi D — 10/02/2014 @ 9:44 PM | Răspunde

   • multumesc mult pentru proptitudine, insa art. 25 alin 5 c.p.p. nu ma lamureste avand in vedere disp. art 4 cp care arata ca.”..precum si toate consecintele penale ale hot. jud….inceteaza prin intrarea in vigoare a legii noi”, astfel ca, ramane intrebarea cum ramane cu consecintele civile ale hot jud- respectiv latura civila, care conform legii civile in virtutea careia a fost solutionata a intrat in puterea lucrului judecat? va intreb in calitate de judecator si profesionist, care este solutia pe care ati pronunta-o dvs intr-un astfel de dosar avand in vedere disp art. 23 alin.1 lit.b, alin.2 – 6 din Legea nr. 255/2013, de punere în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind codul de procedură penală, coroborat cu disp art. 595cod proc.pen şi art. 4-6 cod. pen., pentru ca nu stiu exact ce sa solicit! va multumesc

    Comentariu de maria d. — 11/02/2014 @ 12:37 PM | Răspunde

    • Eu nu am voie sa imi dau cu parerea in cazuri concrete. Va spun doar ce zice legea.
     In plus, o hotarare penala intra in putere de lucru judecat toata odata, nu pe bucati…

     Comentariu de Cristi D — 11/02/2014 @ 6:57 PM | Răspunde

 22. buna seara domnule judecator
  As dori si eu sa aflu parerea unui specialist cu privire la termenul de motivare a apelului in raport de art. 410 si 412 noul Cod de procedura penala?
  Sunt studenta la drept si am cumparat un cod de pocedura in care art. 412 avea 6 alineate , la alin 5 era prevazut ca se poate motiva pana la primul termen de judecata. In urma cu cateva zile , am avut o discutie cu un coleg care avea un cod de procedura cumparat mai recrent in care alineatele 5 si 6 ale art. 412 cpp au fost abrogate.
  Multumesc mult!

  Comentariu de Adriana Stoica — 09/03/2014 @ 10:35 PM | Răspunde

  • Art. 412 a fost modificat prin art. 102 pct.258 din Legea nr. 255/2013. Acum are doar 4 alineate.

   Comentariu de Cristi D — 10/03/2014 @ 11:50 AM | Răspunde

 23. Buna ziua domnule Judecator!
  As dori sa aflu parerea dumneavoastra,,daca fratele meu, (persoana vatamata) in data de 15 martie 2014, a fost agresat de o persoana cu dosar penal ce se poate intampla?Precizez ca fratele meu este in spital,deoarece in urma agresiunii,necesita ingrijiri medicale de durata lunga.Cum as putea proceda,deoarece politia inca nu s-a sesizat?

  Comentariu de Andreea — 19/03/2014 @ 6:17 PM | Răspunde

  • Cititi Codul penal. In caz de lovire, e necesa o plangere din partea victimei adresata politiei. Organele judiciare nu se sesizeaza din oficiu pt asta.

   Comentariu de Cristi D — 20/03/2014 @ 11:17 AM | Răspunde

 24. Buna ziua!Ma scuzati de deranj.As avea o singura intrebare,daca intr-un bar se isca un scandal (cu victime) de fata cu patroana este obligata sa sune la politie??Sau cum a reactionat dansa i-a dat pe toti afara si a inchis localul.Tin sa mentionez ca persoana – victima ,a fost dus cu salvarea de urgenta la spital avand nevoie de 17 zile de spitalizare!Va multumesc!O zi buna

  Comentariu de Andreea — 02/04/2014 @ 5:10 PM | Răspunde

  • Nimeni nu e obligat sa sune la politie decat pentru infractiunea de omor. In rest, functionarii sunt obligati sa denunte infractiunile comise la locul lor de munca.

   Comentariu de Cristi D — 02/04/2014 @ 6:19 PM | Răspunde

 25. Buna ziua,
  Am o problema destul de complicata si as dori sa imi spuneti cum pot reclama un medic dupa o perioada de 2 ani pt refuzul operatie noi fiind obligati sa vindem casa sa plecam in germania
  Mentionez ca aveam card european dar lucrurile trebuie discutate fata in fata
  Va multumesc,
  Cristina Lazar

  Comentariu de Lazar Cristina — 18/08/2014 @ 10:00 AM | Răspunde

  • Consultati un avocat. Judecatorii nu acorda sfaturi juridice in spete concrete.

   Comentariu de Cristi D — 18/08/2014 @ 9:11 PM | Răspunde

 26. Buna seara! Domnule judecator, intinderea in timp a urmaririi penale cat poate dura? Ma refer de la data inculparii! Va multumesc!

  Comentariu de Eduard — 24/08/2014 @ 5:45 PM | Răspunde

  • Nu exista termen legal. Cel mai mult pana la implinirea termenului de prescriptie a raspunderii penale.

   Comentariu de Cristi D — 26/08/2014 @ 9:37 AM | Răspunde

   • Va multumesc pentru raspuns! Inteleg, deci, ca odata cu inculparea, faza de urmarire penala poate ajunge si pe durata de 10-12 ani… Oare e correct, avand in vedere ca pe aceasta perioada pot fi impuse masuri restrictive si asigurartorii?!?

    Comentariu de Eduard — 26/08/2014 @ 9:44 AM | Răspunde

    • Nu pot eu analiza daca e corect. Dar e legal.

     Comentariu de Cristi D — 26/08/2014 @ 11:45 AM | Răspunde

     • Si atunci, celeritatea…. Oricum, multumesc frumos, domnule judecator! Sunt putini cei care vor sa ,,converseze profesional si profesionist,, precum o faceti!

      Comentariu de Eduard — 26/08/2014 @ 11:58 AM | Răspunde

 27. Da, o sinteza riguroasa si usor de retinut de cei interesati!

  Comentariu de Dinu Gheorghe — 17/09/2014 @ 7:47 PM | Răspunde

 28. Buna seara ! Domnule Judecator ,am o nemultumire in privirea procesului meu,in ianuarie 2014 mi-am luat un avocat deoarece fostul meu patron a disparut si eu nu mi-am primit salaru pe 2 luni (noiembrie si decembrie 2013) dar contractul meu era valabil pana in martie 2014 . Avocatul meu mi-a spus foarte simplu ca trebuie doar sa semnez ceva hartii dupa care o sa imi primesc in 10 zile banii,dar asta nu s-a intamplat ,trebuia sa astept apoi inca 10 zile si tot nimic.Dupa care pana in luna martie tot separat imi calcula o luna si imi trimitea hartie cu cat ar trebui sa primesc de la seful meu. Pana in aprilie nu s-a intamplat mai nimic ,apoi a fost chemat la tribunal fostul meu sef pentru fiecare luna separat dar el nu o aparut,inca se mutase din oras.Procesul l-am castigat eu dar nu mi-am primit banii nici in ziua de azi. In iunie am primit primele costuri care erau mai mult de 1000 de euro ,si apoi in fiecare luna mai primeam ca sa transfer in contu lui bani pentru fiecare detaliu ce se petrecea. Iar in urma cu 2 zile iar am primit niste costuri imense de aproape 1500 de euro ,si ceea ce eu nu pricep pentru ce platesc atatia bani si eu nu primesc nimic? Tin sa va anunt ca asta s-o intamplat in Germania ,si ce ma intereseaza este :ce s-ar intampla daca renunt la acest caz deoarece nu am bani sa mai platesc aceste cheltuieli ,de aceea m-am dus la avocat ca sa imi primesc banii nu sa dau mai mult decat ar trebui sa platesc. Si decat sa se intinda acest proces pe inca cativa ani dupa care sa trebuiasca sa platesc zeci de mii de euro mai bine ma opresc acuma cat mai pot,doar ca nu stiu atunci ce ma asteapta ,ma puteti cumva ajuta sa imi raspundeti? Va multumesc !

  Comentariu de Claudia — 21/11/2014 @ 9:45 PM | Răspunde

  • Sunteti extrem de incoerenta in ce ma intrebati si oricum nu am voie sa va raspund. Daca invocati faptul ca platiti bani nejustificati unui avocat, uitati-va in contractul semnat de dvs cu el: ii datorati exact cat scrie acolo ca v-ati angajat sa ii platiti. Daca credeti ca va pacaleste insa, puteti sa ii faceti plangere disciplinara sau chiar penala. Dar ma opresc aici.

   Comentariu de Cristi D — 23/11/2014 @ 1:48 PM | Răspunde

 29. 29. as dori sa mi se clarifice o nedumerire cu privire la cercetarea judecatoreasca sub incidenta noilor reglementari : fapte si persoane noi descoperite ca fapte penale si ca inculpati. modalitatea de extindere a procesului penal asupra faptelor si persoanelor respective. procedura.

  Comentariu de cogerean veronica — 25/11/2014 @ 2:08 PM | Răspunde

  • Cererea dvs mi se pare, pe langa nepoliticoasa, si inoportuna. Deschideti codul si cititi ceea ce ma puneti pe mine sa fac in locul dvs.

   Comentariu de Cristi D — 25/11/2014 @ 5:32 PM | Răspunde

 30. Buna seara, d-le Judecator as vrea sa va intreb si eu ce masuri ia un procuror in cazul in care un organ de c.p. propune renuntarea la urmarirea penala in cazul unei infractiuni prev. de art. 193 alin.2 (1-2 zile ingrijiri medicale). Va multumesc!

  Comentariu de Cristian — 05/12/2014 @ 11:17 PM | Răspunde

 31. Domnule Danilet, atunci când procurorul dispune luarea controlului judiciar pe cauțiune calea de atac este la judecătorul de dr și libertăți. Întrebarea este dacă impotriva încheierii de la articolul 213 se mai poate face în continuare plângere conform articolului 204 ? Adică procurorul ia măsură conform 212 facem contestație conform articolului 213 și dacă la rândul lui se face încă o contestație conform 204 ?

  Comentariu de roby0077 — 11/01/2015 @ 11:35 PM | Răspunde

  • eu nu dau sfaturi juridice.

   Comentariu de Cristi D — 12/01/2015 @ 11:22 AM | Răspunde

  • Nu se mai poate face inca o contestatie la incheierea prin care judele de dr. si lib. dispune asupra masurii preventinve. Nu sunt doua „nivele jurisdictionale”, cu toate ca, la prima vedere, am putea spune ca procurorul are doua „cai de atac”.

   Comentariu de Unuldoitrei — 24/02/2015 @ 11:11 PM | Răspunde

 32. Buna seara am si eu o intrebare Se poate face „mediere civila” daca in caz sunt implicate mai multe persoane si una dintre ele nu doreste acest lucru ?

  Comentariu de lucian — 23/04/2015 @ 6:12 PM | Răspunde

 33. Buna ziua.as dori Sa ma lamuriti SI PE mine intr- o problema in drept penal,inculpatul poate FI retinut Mai mult de 30 de zile daca nu aunt probe inpotriva lui?

  Comentariu de calcan m — 10/05/2015 @ 7:12 PM | Răspunde

  • sunt trei erori in intrebarea dvs. ceea ce ma face sa cred ca aveti un interes referitor la un caz concret. intrebati un avocat. eu nu am voie sa ma pronunt

   Comentariu de Cristi D — 11/05/2015 @ 12:17 AM | Răspunde

 34. buna ziua,pe data de 08-06-2015 pe portal just am o ultima modificare in care se spune ca pe 30-06-2015 am sedinta la completul C2 ora 8,30,dar avocata mea sustine ca nu a primit intampinarea din partea cealalta si poate este ceva administrativ,specific nu am primit nici o eu vreo citatie acasa…nelamurirea mea este ,chiar am prima infatisare la tribunal la data afisata pe portal just.ro chiar si fara intampinare ?…sunt debusolat complet ptr ca nici avocata nu m-a lamurit si nu stiu ce sa fac…va multumesc.

  Comentariu de george dinu — 09/06/2015 @ 10:23 PM | Răspunde

  • Aveti angajat avocat care are acces la dosarul dvs si ma intrebati pe mine ceva in legatura cu dosarul dvs? nu fac din astea.

   Comentariu de Cristi D — 12/06/2015 @ 10:52 AM | Răspunde

 35. Buna ziua.In februarie am avut un accident cu vatamare corporala….persoana vatamata era cu mine in masina accidentu nu a fost grav…pe 29 mai mi sa spus ca cazu s a solutinat sa astept sa imi vina acasa o ordonanta cu care sa ma duc la politie sa vad ce se intampla cu permisul meu….mentionez ca permisul a fost suspendat pe 3 luni de zile dar in acest timp am avut dovada de circulatie…persoana vatamata nu a depus plangere…intrebarea mea pentru dumneavoastra este daca stiti cand ar trebui sa ajunga ordonanta acasa si daca am sanse sa imi primesc permisul fara nicio suspendare…

  Comentariu de cosmin — 18/06/2015 @ 2:05 PM | Răspunde

 36. Buna ziua. In Ianuarie 2015 am depus plangere penala la parchetul de pe langa judecatorie, dupa aproape 3 luni am trimis un mail procurorului sef prin care il rugam sa mi comunice in ce stadiu se afla plangere. m au cautat home, nu m au gasit si mi au lasat in posta o citatie sa ma prezint la parchet, sa ridic comunicarea. mi au comunicat faptul ca s-a format dosarul penal cu nr../P/2015 si ca l au trimis la politie pentru cercetarii. Dosarul e la politie de 3 luni…altceva nu am aflat, de ex. cine e procurorul de caz etc nu stiu ce sa fac?? sa i scriu iarasi procurorului sef?sa ma duc in audienta?… plangerea e legata de art. 246 ( cazul celei de-a doua modalităţi de săvârşire). Sper sa ma puteti indruma. Va multumesc

  Comentariu de flori — 30/06/2015 @ 10:53 AM | Răspunde

  • Dar de ce trebuie sa stiti dvs cine e procurorul?? Cazul are un anumit parcurs, asteptati sa fiti chemata la audiere.

   Comentariu de Cristi D — 02/07/2015 @ 11:39 AM | Răspunde

   • Buna ziua, nu ma intereseza cine e procuror ul !! neavand cunostinte juritice, am citit tot felul de situati si sincer am cateva temeri. Inteleg ca are un anumit parcurs, dar am inteles ca poate dura si ani pana sa fiu chemata la audieri. va multumesc si scuze daca v am deranjat.

    Comentariu de flori — 02/07/2015 @ 11:53 AM | Răspunde

    • Nu mai cititi tot felul de situatii. Noul Cod de procedura penala e la liber pe net, asta vi-l recomand.

     Comentariu de Cristi D — 02/07/2015 @ 12:04 PM | Răspunde

 37. Buna ziua, am atacat in instanta solutia de clasare a procurorului, dintr-un dosar penal pt. infractiunea de distrugere, in care am calitatea de parte vatamata. Judecatorul de camera preliminara mi-a respins actiunea ca nefondata, printr-o hotarare definitiva. Dupa noul cod de procedura penala, mai pot ataca la vreo instanta aceata hotarare? Astept raspuns si va multumesc anticipat.

  Comentariu de gabriel — 02/07/2015 @ 12:19 PM | Răspunde

  • Orice hotarare definitiva nu mai poate fi atacata.

   Comentariu de Cristi D — 03/07/2015 @ 1:18 PM | Răspunde

   • Buna ziua,imi cer scuze ca intervin,dar as dori sa stiu ce mai poate fi facut in acest caz de hotarare definitiva?DNA?CEDO? multumesc anticipat

    Comentariu de elenageorgescu — 27/01/2016 @ 10:18 PM | Răspunde

 38. D-le Judecător
  Vă rog să-mi răspundeți la următoarea întrebare.
  După NCPP la infracțiunea de lovire și alte violențe, fără certificat medico legal, i-am aplicat două lovituri cu palma peste față unui coleg după ce acesta mă jignise grav, cuvinte obșcene grave, fără antecedente penale, recunoașterea faptei, care este pedeapsa la care mă pot aștepta???

  Comentariu de Ilie — 20/08/2015 @ 5:03 PM | Răspunde

 39. Daca ai o pedeapsa de unan si trei luni cu suspedare si trebuie sa executi ore in folosul comunitatii acestea pot fi platite? Mentionez ca invinuitul are probleme renale si operat la cap si nu are voie efort fizic…multumesc

  Comentariu de gabriela — 19/10/2015 @ 9:34 AM | Răspunde

  • Interesant ca au unii probleme dupa ce sunt condamnati, nu si cand comit infractiuni.
   Anuntati instanta de executare imediat cum ca acel condamnat nu poate depune efort fizic. Instanta va fi intelegatoare, va revoca suspendarea si il va trimite in penitenciar.

   Comentariu de Cristi D — 21/10/2015 @ 3:14 PM | Răspunde

 40. Buna seara,doresc sa va intreb daca facand o plangere penala cu privire la infractiunea de abuz in serviciu,iar la audiere comisarul nu a consemnat tot ce am spus chiar in conditiile in care i-am atras atentia ca nu reiese din cele scrise ceea ce este in reclamatie, mai pot cere o audiere?Mentionez ca am semnat declaratia , insa nu am completat=o eu,ci d-lui a scris0o,este normal?Va multumesc anticipat pt raspuns.

  Comentariu de Violeta — 21/11/2015 @ 6:01 PM | Răspunde

  • Cereti sfatul unor avocati. Judecatorii nu se ocupa cu asa ceva.

   Comentariu de Cristi D — 23/11/2015 @ 1:14 PM | Răspunde

 41. Buna seara!va rog frumos sa-mi spune-ti care sun procedurile pe care organele de politie trebuie sa le aplice cand infractorul isi recunoaste fapta?ex:furt din locuinte si intrare prin efractie in repetate randuri.Va intreb pentru ca organele de politie din comuna in care locuiesc i-au facut dosar penal si ma trimite cu el in judecata,insa bunurile pe care m-i le-a furat cand o sa le recuperez?!

  Comentariu de Danut — 24/11/2015 @ 10:00 PM | Răspunde

  • Dacă le-au găsit asupra lui, chiar în timpul procesului. Dacă nu, la sfârşitul procesului în natură sau prin echivalent. Dar dacă e ho de meserie, mă îndoiesc că le veţi recupera.

   Comentariu de Cristi D — 20/01/2016 @ 11:23 AM | Răspunde

 42. Buna seara
  Vreau sa ma ajutati si pe mine cu niste sfaturi legate de permisul de conducere
  Aflandu-ma la un semafor in Constanta fiind a 3 a masina in coloana am plecat de la semafor pe culoarea verde a semaforului , dupa ce am apucat sa ma misc de pe loc avad cred ca 5km/h am vazut cum fugeau pe culoarea rosie a semaforului pt pietoni un grup de copii . Vazandu-l in fractiune pe unul dintre ei care se apropia din stanga masini mele din instinct am franat brusc iar el sa oprit peste capota masinii mele in stanga fata peste capota. Am impresia ca in momentul in care sa proptit peste masina mea sa lovit la picior pt ca nu cred mai mult ca sigur ca l-am calcat pt ca pana am deschis eu usa sa vb cu el in fractiune de secunda fugise inapoi de unde a plecat cu grupul de copiii care au fugit pe culoarea rosie a semaforului pt pietoni. Nu am ramas in intersectie pt ca ma clacxonau ceilalti participanti la trafic si am luat decizia sa traversez intersectia oprindu-ma pe partea dreapta impreuna cu un taximetrist care el se afla lanaga mine pe banda vecina si a vazut tot ce sa intamplat. Am stat acolo cam 20-25 de minute uitandu-ne amandoi dupa copii dar surpriza….. nu se mai afla nimeni toti disparusera. Din cauza faptului ca m-am panicat asa de tare , daca tipai la mine sau ma intrebai cum ma cheama cred ca nu stiam mai mult ca sigur , cred ca eram in alta lume, cum nu am mai avut evenimente rutiere de genul niciodata in 7 ani de condus zi de zi , am luat cea mai proasta decizie din viata mea si am plecat de acolo fara sa ma gandesc din cauza ca m-am panicat si nu mai stiam de mine, nu am sunat la politie sa anunt evenimentul.
  Plecand spre Bucuresti cred ca nu am facut 10km pe autostrada am fost sunat de la firma ca cei de la politie ma cauta si ca trebuie sa ma duc la Politia Rutiera din Constanta. M-am intors bineinteles la Politia Rutiera din Constanta unde l-am sunat pe taximetrist , a venit a declarat exact ce am declarat si eu. Politia mi-a retinut permisul de conducere pt ca m-au incadrat cu Vatamare corporala din culpa si fuga de la locul accidentului , FARA DREPT DE CIRCULATIE din momentul ala pt ca cineva , nu stiu cine a sunat la 112 , Politia a venit la fata locului impreuna cu Salvarea, unde eu nu mai eram acolo , si ce sa vezi aparusera copii impreuna cu unul din parinti. Politia mi-a spus ca a intrebat parintele respectiv daca vrea sa declare sau sa depuna plangere , a spus ca sa-si faca treaba politia, dupa care politia ia adus la cunostinta ca are 90 de zile sa vina la politie sa depuna plangere. Pe data de 20 ianuarie 2016 au exipirat cele 90 zile , din cate stiu eu nu exista plangere.Nu m-a cautat nimeni in toata perioadata asta nici de la politie nici de la parchet , tin sa va spun ca am aflat ca dosarul a fost depus la parchet inainte de 90 de zile, cu o luna cam asa.
  Ce vreau sa stiu eu este : cat poate dura pana se rezolva , care sunt sanctiunile si ce anume se va intampla cu permisul , daca o sa imi mai dea permisul sau il anuleaza , am intrebat o gramada si nu stiu pe care sa mai cred , sunt o gramada de pareri din partea fiecaruia.Va rog sa ma ajutati cu un raspuns . Va Multumesc din suflet

  Comentariu de Marius — 22/01/2016 @ 11:31 PM | Răspunde

 43. cum pot solicita recuzarea procurorului in fata de judecata ? este acelasi procuror care a efectuat urmarirea penala si in continuare incearca influientarea declaratiilor, sugereaza raspunsuri . Am formulat plangere penala impotriva procurorului, fiind solutionat prin clasarea cauzei

  Comentariu de racu marius nicusor — 23/01/2016 @ 8:08 PM | Răspunde

 44. Bună ziua
  Sunt expert tehnic judiciar în specialitatea autovehicule și circulație rutieră. Colaborez destul de mult cu I.P.J.-ul și procuratura în faza de urmărire penală. Am auzit/am fost informat că părțile responsabile civilmente, cum ar fi asigurători RCA la accidentele rutiere, sunt introduși în cauză din faza de urmărire penală, după noua procedură, nu am găsit însă niciunde scris acest aspect. Este adevărat?

  Comentariu de Adrian Cipleu — 10/02/2016 @ 4:00 PM | Răspunde

  • Sigur ati cautat in Cppen?? Mai pe la inceput??
   Partea responsabila civilmente are legatura cu actiunea civila. Aceasta se poate demara inclusiv in fata instantei.

   Comentariu de Cristi Danilet — 11/02/2016 @ 1:27 PM | Răspunde

   • Mulțumesc. Nu sunt jurist, nu am știut că funcția de urmărire penală este o parte a procesului penal. Asociam procesul doar cu judecata, și ca atare credeam că partea responsabilă civilmente intervine doar la instanță.

    Comentariu de Adrian Cipleu — 11/02/2016 @ 1:46 PM | Răspunde

 45. Buna ziua,
  Se poate ca intr-o plangere penala sa nu fie audiat SUSPECTUL? iar plangerea sa fie CLASATA ?

  Comentariu de ISCRU LODICA — 15/03/2016 @ 9:53 AM | Răspunde

 46. Domnule judecator, in cazul in care partea vatamata are probe noi si solicita redeschiderea dosarului penal in baza art 335 alin 2 CCP, precizand ca exista motive noi, au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea, iar procurorul nu revocă ordonanţa şi nu dispune redeschiderea urmăririi penale, aceasta ordonanta de nedeschidere a dosarului penal mai poate fi atacata? Daca raspunsul este afirmativ, unde poate fi depusa plangerea impotriva ordonantei de nedeschidere a urmaririi penale? Intreb acest lucru deoarece am facut cerere de redeschidere dosar penal, insa prim-procurorul de la parchetul X, mi-a respins cererea de redeschidere a dosarului penal, cu toate ca exista motive noi, prim-procurorul mi-a respins cererea de redeschidere a dosarului penal printr-o ordonanta fara sa imi faca cunoscut calea de atac a acestei ordonante.
  Răspunde

  Comentariu de Costel — 31/03/2016 @ 10:14 PM | Răspunde

 47. Buna ziua, am o singura intrebare….in cat timp ajunge dosarul de la procuror spre tribunal si daca se poate face ceva pentru urgentarea acestuia ?

  Comentariu de Moldovan Tiberiu — 07/04/2016 @ 5:18 PM | Răspunde

 48. am o intrebare, va rog am un proces penal pe rol, la terminarea audierii martorilor propusi in rechizitoriu ,noi ca inculpati am depus cerere de probatiune in care am cerut audierea unor martorii .
  mentionez ca nu ni s-a acceptat nici un martor, s-au vreun alt termen ptr a-ne putea apara. am fost informati la termenul la care ne-am prezentat ptr a fi informati ce martori s-au acceptat, ca nu o sa mai fie nici un termen ptr ca
  asteptam pronuntarea

  Comentariu de maria — 23/06/2016 @ 1:44 PM | Răspunde

  • nu am vazut nicio intrebare, dar nici nu am voie sa raspund in situatia dvs. Intrebati avocatii.

   Comentariu de Cristi Danilet — 25/06/2016 @ 10:35 AM | Răspunde

 49. Buna ziua D-le Judecator. Am cateva intrebari la care , daca se poate, v-as ruga sa-mi raspundeti:
  In cursul urmaririi penale
  – care este durata maxima de arest preventiv care poate fi dispusa ? (180 zile ? )
  – care este durata maxima de arest la domiciliu care poate fi dispusa ? (180 zile ? )
  – care este durata maxima de arest preventiv +arest la domiciliu care poate fi dispusa? ( 360 zile sau 180 zile ? )

  Va multumesc.

  Comentariu de varga iacob — 14/07/2016 @ 12:49 PM | Răspunde

 50. buna ziua D-LE Judecator as avea si eu o intrebare la dv: eu am lucrat intr-un bar ca vanzatoare 1 an mia facut carte de munca pe 4 ore eu lucrand 15-16 ore si cand iam zis ca vreau sa incetez activitatea ma scos lipsa 20 milioane vechi obligandu-ma sa achit suma mia oprit actul de identitate. ce pot sa fac????

  Comentariu de andreea — 06/09/2016 @ 10:33 AM | Răspunde

 51. Buna ziua D\LE Judecator as avea si eu o intrbare la dv;daca sunt nemultumita de o HOTARARE JUDECATOREASCA ramasa definitiva,care este perioada in care pot sa ma adresez la CEDO.

  Comentariu de VICTORITA — 12/09/2016 @ 12:46 PM | Răspunde

 52. Buna seara domnilor judecător va rog să-mi dați un răspuns cu privire la o urmărire penală în care sint ca inculpat. Va aduc la cunoștință că eu sint bolnav hiv si o persoană feminina mi-a pus plîngere ca as fi avut relații sexuale cu aceasta, însă nu e adevărat ,ducindo poliția la analize a ieșit negativ .mai stiu ca respectiva e bolnavă de sifilis ceea ce eu nu sint .Am făcut testul ca să am dovezi,ea și-a mai adus o martora care zice că a fost de fata cînd am avut relații,minte.Acum am dosar de urmărire penală ca inculpat ducinduma să văd situația dosarului nu l-am găsit la niciun parchet.Va mai aduc la cunoștință că pînă acum nu am mai avut asemenea probleme cazierul fiind curat,eu fiind la prima faptă penală.Va rog să-mi ziceți părerea dumneavoastră cum credeți că se va soluționa Mulțumesc mult pentru părerile dumneavoastră!

  Comentariu de Chirea Florică Titi Valentin — 14/09/2016 @ 5:53 PM | Răspunde

 53. Buna seara,

  Am depus cereri penale impotriva Primariei si ISC care nu doresc sa aplice legea privind demolarea unei hale industriale construita fara autorizatie de construire valabila (langa locuinta noastra). Ma judec de peste 10 ani cu autoritatile, care imediat dupa ce instantele se pronunta definitiv asupra desfiintari actelor constructiei, imediat elibereaza/ inventeaza altele – imobilul fiind de peste 10 ani in procedura de intrare in legalitate.

  Din febr 2016 si pana acum nu ma chemat nimeni (cererile le-am depus la Parchetul de pe langa Tribunal personal).

  Valoarea investitiei a fost de peste 2.000.000 Euro.

  Intrebari:
  – organele de cercetare penala au termen maxim legal sa ma cheme la audieri?
  – cererile mele se pot prescrie dupa trecerea unei anumite perioade, daca procurorii nu se ocupa de dosare?
  – ar trebui sa ma duc in audienta si de ce?
  – poate fi caz de DNA?

  Va multumesc,

  Comentariu de Pongo — 28/10/2016 @ 7:28 PM | Răspunde

  • Eu nu sunt avocat sa va sfatuiesc ce anume sa faceti intr-un caz concret.

   Comentariu de Cristi Danilet — 31/10/2016 @ 6:37 PM | Răspunde

   • Buna seara,

    Cu tot respectul, eu nu v-am cerut un sfat, ci doar niste raspunsuri punctuale asupra unor proceduri legale pe care le cunoasteti mai bine (probabil).
    In acest caz, ca si in multe altele de mai sus, refuzati sa raspundeti si sa ne trimiteti la avocati. Pai credeti ca noi nu stim de ce punem aceste intrebari? Pentru ca avocatii nu stiu sa ne raspunda.

    V-am pus aceste intrebari, tocmai ca am citit codul penal si surprinzator, nu am vazut sa fie vreun termen maxim de solutionare a cererilor penale ale cetatenilor din Romania – poate doar asa o sa va dati seama ca ar trebui si noi sa avem drepturi corecte, nu sa stam ca milogii in fata usilor inchise ale parchetelor, unde pe scaune somptuoase stau procurorii care ne framanta mai mult pe noi care ne aparam drepturile, decat pe cei care comit infractiunile.

    Cred ca ar trebui sa inchideti acest blog/ forum de comentarii eventual sa postati ce considerati ca ar trebui sa ne lumineze si pe noi, intrucat nu are rost sa ne pierdem timpul sa va scriem pentru a fi trimisi la avocati (asta o stiam si noi fara a fi judecatori).

    Deci prima intrebare, era de da, sau nu.
    A doua intrebare era da sau nu.
    A treia intrebare era de da sau nu, cu justificare.
    A patra intrebare era legat de atributiile institutiei DNA.

    Dar nu-i mimic, ca nu mi-ati raspuns.

    Va multumesc,pentru timpul recipoc pierdut.

    P.S.: sper ca veti publica acest comentariu.

    Comentariu de Pongo — 31/10/2016 @ 7:41 PM | Răspunde

    • Daca nu stiti sau nu cunoasteti legea, cereti sfaturi de la avocati. In rest, surprinderea dvs cand cititi codul pentru prima data in viata dvs e egala cu surprinderea mea ca, totusi, il cititi, numai ca asta ar trebui sa se intample inainte, nu dupa ce aveti probleme penale.
     Lasati-ma sa decid eu ce sa scriu pe blogul meu. Traim totusi intr-o tara libera in care aveti dreptul sa nu ma cititi sau sa nu va lasati..luminat de unii ca mine.

     Comentariu de Cristi Danilet — 23/11/2016 @ 2:02 PM | Răspunde

 54. Cu tot respectul d-le judecator am rugamintea sa-mi raspundeti daca exista un termen legal stabilit prin lege in vederea solutionarii unui dosar penal cercetat de catre politie si de catre parchet. Am fost acuzat de parasire a locului accidentului desi in realitate am transportat victima la spital, m-am intors la locul accidentului iar mai apoi m-am prezentat la politie. Nu aveam viteza, nu eram baut. Accidentul a fost unul banal, nu am condus decat 5 – 6m cu spatele timp in care o persoana a facut cativa pasi catre masina aflata in marsarier si a fost acrosata usor cu partea laterala din fata. A cazut jos, s-a ridicat singura in 2 secunde. Dosarul sta la politie de 1 an de zile si nu se misca deloc, desi am depus 5 cereri de urgentare iar eu in acest timp nu pot lucra si stau fara permis desi m-am prezentat la politie tot in aceiasi zi prezentand politistilor chiar si imagini video cu momentul asa zisului accident, iar pana acum eu nici macar nu am fost audiat si nici martorul care intr-e timp s-a mutat definitiv in Germania. Nu exista nici un termen legislativ de solutionare intr-un termen rezonabil d-nule judecator ? Este normal ca audierea sa fie efectuata la 1 an dupa accident si nu in ziua accidentului sau este un abuz din partea politistului ? Care este pct-ul dvs de vedere ? Unde pot ataca tergiversarea si lipsa de nepasare a politistului de caz in afara unei plangeri catre unul din sefii sai ? Mi s-a si spus la politie ca oricum nu rezolv nimic cu aceste cereri. Chiar nu exista nicio lege impotriva nepasarii si indiferentei acestor functionari publici intrucat se impotrivesc sa rezolve unele cazuri care sunt relativ simple ? Cu stima ! Adi.

  Comentariu de Adi — 15/11/2016 @ 7:25 PM | Răspunde

  • Nu exista termen legal de solutionare a unui dosar, ci doar un termen rezonabil, apreciat de la caz la caz. Daca se depaseste, fapta poate fi o abatere disciplinara si Inspectia Judiciara sa il cerceteze pe procuror.
   Dar pt cazul dvs va sfatuiesc sa cititi art. 111 alin. 6 de aici http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41006

   Comentariu de Cristi Danilet — 16/11/2016 @ 10:06 PM | Răspunde

   • Cu respect ! In cazul unui infractor cu dosar penal din decembrie 2016 pentru furt ( un obiect in valoare de 8 lei ) dintr.un magazin ce se poate intampla? A mentionat in declaratie ca a inapoiat obiectul si ca regreta fapta . Mentionez ca i s.a adus la cunostinta ca e posibil sa ajunga acest caz la tribunal,el fiind la prima abatere . Cum se face incadrarea si ce masuri se iau? Multumesc anticipat !

    Comentariu de Romeo — 16/03/2017 @ 4:42 PM | Răspunde

    • se poate impaca cu directorul de la magazin sau procurorul poate renunta la urmarirea penala.

     Comentariu de Cristi Danilet — 22/04/2017 @ 6:35 PM | Răspunde

 55. Buna ziua. Pe scurt pentru a nu va rapi prea mult din timp. Am deschis un proces penal impotriva fostului sot deoarece nu si-a achitat pensia alimentara de peste 2 ani. Si este a doua oara cand se intampla sa nu plateasca o periada foarte indelungata. Dar de data aceasta domnul politist care se ocupa de caz mi-a solicitat prezenta mea in tara ( in prezent locuiesc in strainatate ) si ma ameninta ca daca nu ma prezint va clasa dosarul. I-am explicat clar ca am un avocat care este mandatat sa ma reprezinte in fata tuturor forurilor competente si ca eu personal nu ma pot deplasa in tara deoarece am doi copii, o tetita la gradinita si un baiat la scoala si in plus un loc de munca de la care sub nici o forma nu pot lipsi. Totusi am fost amenintata de domnul politist cu clasarea dosraului. Ce este de facut in aceasta situatie ?? Mentionez ca la primul proces penal nu mi-sa solicitat prezenta mea obligatorie. Va rog sfatuiti-ma ce sa fac.

  Comentariu de MirelaN — 23/03/2017 @ 3:15 PM | Răspunde

  • pai aveti avocat care sa va sfatuiasca, nu?!
   Legea e clară: neplata pensiei timp de 3 luni e infractiune; plangerea se depune de parinte pentru copilul sub 14 ani, de copil alaturi de parintele lui, daca copilul are 14-18 ani.

   Comentariu de Cristi Danilet — 29/03/2017 @ 3:59 PM | Răspunde

 56. am facut o plangere penala impotriva unui presedinte de asociatie de locatari pentru un abuz in serviciu .Ulterior presedintele si-a dat demisia ce se intampla cu cererea mea mai este valabila mai poate fi cercetat daca nu mai este in functie sau raman cu paguba facuta de dansul.Multumesc

  Comentariu de daniel — 04/04/2017 @ 4:24 PM | Răspunde

  • ce treaba are paguba dvs cu cercetarea lui penala?

   Comentariu de Cristi Danilet — 07/04/2017 @ 8:46 AM | Răspunde

   • Paguba este facuta de catre presedinte a incarcat factura de plata a apei si caldura in mod intentionat cu sume foarte mari nejustificate si numai mie din 21de locatari din scara eu am facut o plangere penala impotriva lui pentru aceasta,acum el sia dat demisia plangerea mai este valabila in cazul acesta sau ce se intampla?

    Comentariu de Daniel — 07/04/2017 @ 8:54 AM | Răspunde

    • Eu nu va dau sfaturi juridice. Adresati-va unui avocat. Dar, repet, intre cercetarea faptei penale si recuperarea prejudiciului nu este o legatura existentiala. Pagubele pot fi oricand recuperate pe cale civila

     Comentariu de Cristi Danilet — 07/04/2017 @ 9:07 AM | Răspunde

 57. Speta : in luna ianuarie am fost implicat intr-un accident rutier unde celalaltparticipant la trafic nu s-a asigurat si nu mi-a acordat prioritate in momentul in care schimba directia de mers, rezultand in tamponarea celor dou autovehicole. La fata locului a fost chemata ambulanta care a oferit masurile de ingrijire necesare deoarece celelalt participant la trafic avea o mica zgarietura la mana. Deoarece a fost tratat de catre mediici de pe ambulanta politistul de la rutiera venit la fata locului a decis sa deschida dosar penal. In luna aprilie politistul ce se ocupa de caz a incheiat serviciul in cadrul politiei rutiere iar dosarul a fost preluat de catre alt politist. La 8 luni de la incident am fost audiat doar eu. Cum pot grabi procedura ? Multumesc

  Comentariu de Cosmin — 07/08/2017 @ 5:58 PM | Răspunde

 58. Buna seara! Va rog sa-mi spuneti daca se poate,cum poate fi numita o amenda data unei persoane fizice pentru lipsa unei autorizatii, atunci cand nici o alta persoana fizica sau juridica nu detine o astfel de autorizatie si nici o alta persoana fizica nu a fost sanctionata pentru lipsa acestei autorizatii. Faptul ar putea fi considerat un abuz, o discriminare, unde ar putea fi incadrata fapta? Va multumesc!

  Comentariu de Sanseverina — 25/08/2017 @ 11:19 PM | Răspunde

  • Inteleg ca problema nu este ca cineva incalca legea si este sanctionat, ci ca un altul aflat in aceeasi situatie nu este sanctionat. In aceasta situatie, o sesizare depusa la seful organului de control poate fi suficienta.

   Comentariu de Cristi Danilet — 28/08/2017 @ 12:21 PM | Răspunde

   • Va multumesc pentru raspunsul dumneavoastra! Am indraznit sa supun atentiei dumneavoastra, situatia, pentru ca sunt total bulversata! Prima problema era existenta unei autorizatii si apoi sanctiunea. Problema este ca nu inteleg cum poate fi sanctionata o singura persoana din tara asta, pentru lipsa unei autorizatii pe care ar trebui ( daca asa cum spuneti – legea o cere) sa o aiba macar 2, 100, 200 sau 500 000 din cele 1 000 000 de persoane care sunt in aceeasi situatie. Unde e hiba? Va rog sa nu mi-o luati in nume de rau, dar chiar asi vrea sa ma lamuresc.

    Comentariu de Sanseverina — 28/08/2017 @ 7:46 PM | Răspunde

 59. Buna ziua. O intrebare scurta. Care sunt dovezile necesare pentru ca suspectul sa fie adus in instanta ?

  Comentariu de Anton — 11/10/2017 @ 5:27 PM | Răspunde

 60. Buna seara,
  D.le judecator va rog sa.mi spune.ti daca un inculpat poate fi condamnat doar pe baza unui certificat medico_legal,fara alte probe(martori,inregistrari video)
  Multumesc!

  Comentariu de Ioan Oprian — 03/12/2017 @ 7:28 PM | Răspunde

 61. Buna ziua, daca intr-o plangere penala au fost formulate ,spre investigare pentru infractiunea prev art 272Cp si art 273Cp,iar procurorul de caz investigheaza doar art 273 Cp ,unde si cui trebuie sa ma adreses pentru reclamatie

  Comentariu de Stanica Marilena — 12/02/2018 @ 2:24 PM | Răspunde

  • Urmarirea penala se face in functie de faptele reclamate, nu de incadrarile juridice formulate de petent.

   Comentariu de Cristi Danilet — 15/02/2018 @ 5:13 PM | Răspunde

 62. Buna ziua,am fost condamnat definitiv la 10 luni de inchisoare cu suspendare,motivul „vatamare corporala din culpa”, de fapt o calatoare din autocarul pe care-l conduceam nu si-a pus centura, la o manevra mai brusca a cazut intre scaune si si-a fracturat piciorul.La parchet cat si la camera preliminara nu am beneficiat de asistenta juridica si nici hotararea Curti nu a fost redactata cu toate ca au trecut cateva luni de la pronuntare. Cui si in care conditii ma pot adresa pentru rejudecarea cauzei?

  Comentariu de mihaela — 26/02/2018 @ 7:00 PM | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: