CRISTI DANILEŢ – judecător

11/04/2012

Admiterea la INM 2012: modificări

Filed under: admitere — Cristi Danilet @ 11:07 AM

Prin Hotărârea  nr. 278 din 5 aprilie 2012 (pct.14 ordinea de zi), Plenul CSM a decis modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439 din 15 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare (disponibil aici) 

Ca urmare a întrebărilor puse de cititorii mei, candidaţi la INM, prezint mai jos aceste modificări, cu menţiunea că ele voi intra în vigoare imediat ce sunt publicate în Monitorul Oficial, ceea ce este o chestiune de zile.

UPDATE: In M.Of 261/2010 s-au publicat modificările la regulamentul pentru INM.

1. La articolul 4 alineatul (8), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie, în copie legalizată”.

2. La articolul 4 alineatul (8), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) actele necesare verificării condiţiei privind buna reputaţie, respectiv:

– curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare;

– caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învăţământ absolvită, pentru candidaţii care nu au fost anterior încadraţi în muncă, care să cuprindă inclusiv referiri la eventualele sancţiuni disciplinare sau administrative aplicate;

– adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă;

– declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;

– orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.”

3. La articolul 7 alineatul (1), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs şi de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor.”

4. La articolul 7 alineatul (1), punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„13. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea acestora”.

5. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Elaborarea subiectelor de concurs şi a baremelor de evaluare şi notare se realizează de comisia de elaborare a subiectelor, iar soluţionarea contestaţiilor la barem şi a contestaţiilor la punctaj de comisia de soluţionare a contestaţiilor. Evaluarea şi notarea lucrărilor la probele scrise eliminatorii se realizează prin procesare electronică.”

6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10 – (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice şi comisia de examinare.

(2) Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor va avea loc cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de desfăşurare a primei probe din cadrul primei etape a concursului.

(3) Propunerile Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii vor fi transmise cu cel puţin 10 zile anterior termenului prevăzut  la alin. (2).”

7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11 – Comisiile de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice au în principal următoarele atribuţii:

1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli:

a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii;

b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;

d) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;

e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs;

f) să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional;

g) subiectele nu pot conţine probleme controversate în doctrină sau în practică;

2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri sigilate.”

8. La articolul 12, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul  cuprins:

„a1) elaborarea subiectelor pe baza cărora vor fi examinaţi candidaţii;”

9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, fiind compusă din comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice.

(2) Fiecare dintre aceste comisii este alcătuită din 4 membri care, în cazul comisiei de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, sunt specializaţi pe cele 4 discipline de concurs.

(3) Numirea membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor va avea loc odată cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor.

(4) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi, respectiv, împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice au următoarele atribuţii:

a) soluţionarea contestaţiilor la barem la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, respectiv la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, motivarea soluţiei contestaţiilor la barem şi adoptarea baremului definitiv;

b) soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor obţinute la fiecare dintre cele două teste-grilă.”

10. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs, prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) – d) şi a condiţiei de a fi apt din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei, prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de comisia de admitere a concursului.”

11. La articolul 14, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (11) – (15), cu următorul cuprins:

„(11) Verificările privind îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii se vor face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

(12) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, Comisia de admitere a concursului solicită Inspectoratului General al Poliţiei Române comunicarea datelor rezultate din evidenţa operativă a organelor judiciare cu privire la candidaţi, Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuală eliminare a candidatului, în ultimii 5 ani, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, şi poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relaţii şi de la alte instituţii.

(13) Comisia de admitere a concursului verifică documentele prevăzute la alin. (12) şi la art. 4 alin. (8) lit. h) şi, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidaţi. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcţia de judecător sau procuror, vor constitui obiect al verificării privind buna reputaţie şi datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.

(14) Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din Codul penal, sancţiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul etapei I a concursului, faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal, precum şi faptele pentru care candidaţii au fost eliminaţi din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în ultimii 5 ani.

(15) La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul şi împrejurările de săvârşire a faptei, forma de vinovăţie, tipul de sancţiune aplicată, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rămânerea definitivă a condamnării.”

12. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15 – (1) Examinarea candidaţilor se face în două etape.

(2) Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

1. un test-grilă de verificare a raţionamentului logic;

2. un test-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, susţinut la următoarele discipline:

a) drept civil;

b) drept procesual civil;

c) drept penal;

d) drept procesual penal.

(3) La testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic.

(4) Nota obţinută la prima etapă este suma notelor obţinute la probele prevăzute de alin. (2), calculată în raport cu următoarea pondere: testul-grilă de verificare a raţionamentului logic 30 %, testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice 70%. Sunt declaraţi admişi în etapa a II-a candidaţii admişi la fiecare din cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă, în limita dublului numărului de locuri scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100, respectiv în limita triplului numărului de locuri scoase la concurs, atunci când acesta este mai mic sau egal cu 100.

(5) Numărul candidaţilor admişi în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

(6) A doua etapă  constă în susţinerea unui interviu.”

13. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16 – (1) Testul-grilă de verificare a raţionamentului logic din cadrul primei etape a concursului cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile şi 20 de întrebări supuse pretestării în condiţii de concurs. Întrebările suplimentare sunt prestabilite, nu sunt evidenţiate ca fiind supuse pretestării, iar răspunsurile la aceste întrebări nu se punctează. Baremul publicat nu include răspunsurile la întrebările suplimentare.

(2) Pentru întrebările al căror răspuns se punctează, fiecare răspuns corect valorează 0,1 puncte.

(3) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la întrebările din testul-grilă este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toţi candidaţii.

(4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări dintre cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.”

14. La articolul 17, alineatele (2), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probei orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloace de comunicare. Încălcarea acestor dispoziţii constituie fraudă şi atrage eliminarea din concurs.

………………………………………………………………………………………

(6) Pe toată durata desfăşurării probei este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.

………………………………………………………………………………………..

(7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de concurs până la încheierea probei scrise.”

15.  La articolul 18, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (6) Preşedintele comisiei de admitere a concursului preia lucrările sub semnătură de la supraveghetori.”

16. La articolul 18, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) Sancţiunea prevăzută la alin. (7) se aplică şi pentru depăşirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 16 alin. (3).”

17. La articolul 19, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Baremul de evaluare şi notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul grilă de verificare a raţionamentului logic se afişează la centrele de concurs după încheierea probei şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. În termen de 24 de ore de la afişarea la centrele de concurs, candidaţii pot face contestaţii la barem, care se depunla Institutul Naţionalal Magistraturii. Contestaţiile la barem se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

………………………………………………………………………………………

(4) În cazul admiterii contestaţiei la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic care sunt răspunzători pentru această situaţie suportă consecinţele, care pot consta fie în reducerea drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată în cadrul comisiei, fie în interdicţia de a mai face parte din comisii similare, pe o perioadă de până la 3 ani.”

18. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20  – Rezultatele probei prevăzute la art. 16 se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de Internet ale Institutului Naţional al Magistraturii şi Consiliului Superior al Magistraturii.”

19. La articolul 21, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba prevăzută la art. 16. Contestaţia se depune, prin fax,la Institutul Naţionalal Magistraturii, în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe paginile de internet ale Institutului Naţional al Magistraturii şi Consiliului Superior al Magistraturii.

………………………………………………………………………………………

(3) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a raţionamentului logic în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(4) Nota acordată de această comisie este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.”

20. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22 – (1) Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice cuprinde 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs menţionate la art. 15 alin. (2) pct. 2 lit. a) – d).

(2) La testul-grilă fiecare răspuns corect primeşte 1 punct care are ca echivalent 10 sutimi în sistemul de notare de la 1 la 10.

(3) Dispoziţiile art. 16 alin. (3) şi ale art. 17-21 se aplică în mod corespunzător.

(4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei7.”

21. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Candidaţii susţin un interviu în faţa comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecător, un procuror, un profesor universitar şi un pedagog, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Numărul comisiilor de interviu se stabileşte în funcţie de numărul candidaţilor declaraţi admişi după prima etapă eliminatorie.  Membrii care vor activa în comisii se stabilesc, pe fiecare categorie, în ordinea aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs. În situaţia în care activează mai multe comisii, componenţa nominală a fiecăreia dintre ele va fi stabilită prin tragere la sorţi, în ziua desfăşurării probei.”

22. La articolul 23, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11) – (13), cu următorul cuprins:

„(11)  Interviul constă în:

a) elaborarea în scris a unei analize, cu privire la subiectul extras de către candidat şi susţinerea orală a acestuia;

b) analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei.

(12) Analiza prevăzută la alin. (11) lit. a) se predă comisiei de examinare după susţinerea orală a acesteia şi va fi avută în vedere pentru aprecierea interviului.

(13) Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului, elaborată de Institutul Naţional al Magistraturii, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, odată cu anunţul privind organizarea concursului.”

23. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Aprecierea interviului se face, în baza grilei de evaluare elaborată de comisia de examinare, cu note de la 1 la 10, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.”

24. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care au obţinut nota minimă7.”

25. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25 – Nota obţinută la concurs este suma notelor obţinute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere: nota de la prima etapă 75%, interviul 25%.”

26. La articolul 26, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Clasificarea candidaţilor urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concurs.

(3) Departajarea candidaţilor cu note egale se face în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la cele 3 probe de concurs, în următoarea ordine: testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, testul-grilă de verificare a raţionamentului logic, interviul.”

27. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27 – (1) Candidaţii admişi după cele două etape ale concursului vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală.

(2) Raportul referitor la îndeplinirea condiţiilor de numire în funcţia de judecător sau procuror se înaintează Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte cu privire la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) şi validează rezultatele concursului. Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei, din punct de vedere medical, sunt declaraţi respinşi.

(4) Lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişila Institutul Naţionalal Magistraturii se comunică pentru afişare la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.”

28. La articolul 28, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) şi art. 23 alin. (31), dar care nu au fost declaraţi admişi în limita locurilor scoase la concurs, pot ocupa, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la concurs, stabilită conform art. 25, posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, menţionate în lista prevăzută la alin. (4), după promovarea probei constând în verificarea cunoştinţelor de limbă străină, reglementată de Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

………………………………………………………………………………………

(3) Rezultatele concursului pot fi valorificate în termen de un an de la data finalizării concursului, posturile de personal asimilat magistraţilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii care se vacantează ulterior validării concursului putând fi ocupate de candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) şi art. 23 alin. (31),  şi care nu au ocupat posturi conform alin. (1). Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.”

29. După articolul 28, se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

„Art. 281 – (1) Lucrările de concurs ale candidaţilor declaraţi admişi, inclusiv analiza prevăzută la art. 23 alin. (11) lit. a), se păstrează, în original, la dosarele profesionale ale acestora.

(2) Restul lucrărilor scrise, precum şi toate celelalte documente privind desfăşurarea concursului se arhivează şi se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane si organizare. Lucrările scrise anulate pentru fraudă se arhivează şi se păstrează separat.

(3) Originalele documentelor în privinţa cărora prezentul regulament dispune că se înaintează Direcţiei resurse umane şi organizare prin fax se transmit de către tribunale sau parchetele de pe lângă acestea, prin grija preşedinţilor tribunalelor şi a prim-procurorilor parchetelor de pe lângă acestea, după caz, în cel mai scurt timp şi se arhivează la mapele de concurs.”

30. La articolul 305, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) În componenţa comisiilor se numesc şi membri supleanţi, care vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de examen, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comisiilor de examen.”

31. La articolul 309, alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Baremele de evaluare şi notare se afişează la centrul de examen, după încheierea probelor scrise.

………………………………………………………………………………………

(6) Lucrările scrise se notează pentru fiecare dintre disciplinele de examen cu note de la 0 la 10, cu două zecimale.”

32. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

„Art. 321 – Lucrările de examen ale auditorilor de justiţie care au promovat examenul de absolvire se păstrează, în original, la mapele profesionale ale acestora.”

33. Articolul 35 se abrogă.

195 comentarii »

 1. Va multumesc pentru informatii !

  Comentariu de Marina.Marina — 11/04/2012 @ 12:54 PM | Răspunde

  • Buna ziua,va deranjez si eu cu o intrebare:Are vreo importanta facultatea terminata si forma de invatamant FR sau zi la admiterea INM?

   Comentariu de cristina — 23/04/2012 @ 9:24 AM | Răspunde

   • Legea 304 din 2004 ce spune?

    Comentariu de Cristi — 23/04/2012 @ 11:29 AM | Răspunde

    • Unde se tine examenul din 26 august 2012?{locatie si adresa.}Multumesc.

     Comentariu de Dumitrescu Stefana — 21/08/2012 @ 1:24 AM | Răspunde

     • Ora 10: la Facultatile din Timpuri Noi pentru admiterea la INM
      Ora 10: la Universitatea Romano-Americana pentru admiterea in magistratura.

      Comentariu de Cristi — 21/08/2012 @ 1:26 AM | Răspunde

 2. Subiectul eseului din cadrul interviului va fi din sfera juridica ?

  Comentariu de Marius — 11/04/2012 @ 3:35 PM | Răspunde

 3. Sunt profund dezamagita!!! Sincer, nici nu cred ca este nevoie sa comentez scaderea procentului alocat probei de cunostinte juridice! Rusine!

  Comentariu de alex — 11/04/2012 @ 4:51 PM | Răspunde

 4. Aveti cumva idee, cat timp o sa avem intre logic si juridic ? ( aproximativ ) ( parerea dvs ) . Multumesc !

  Comentariu de Marian T. — 11/04/2012 @ 5:38 PM | Răspunde

 5. Am observat noile reguli privind intrarea in magistratura si cred ca ar fi fost util sa se solicite si punctul de vedere al candidatilor care intamplator sunt si ei juristi. Hotararea a fost luata si urmeaza sa fie publicata.
  O prima observatie este aceea ca se muta centrul de greutate al examenului pe o proba a carei evaluare are un pronuntat caracter de subiectivism si al carei rezultat nu poate fi contestat: 75% (cunostinte juridice + rationament) si 25% (interviu). Mai mult de atat, nota minima obligatorie 7, este pastrata tot pe “impresia artistica” si nu pe stiinta de carte si logica, cum ar fi normal. Analizand ultimele examene de admitere am constatat ca cei care au absolvit o facultate in Bucuresti primesc note mai mari la interviu. Cum nimic nu este intamplator, probabil fara pregatire pentru interviu, fiind natural, va fi foarte greu sa fii declarat admis. Oricum cei din provincie vor pleca cu handicapul de a nu fi cunoscuti (in sens bun) personal, de niciun membru al comisiei. Aceasta deplasare a centrului de greutate in selectia viitorilor magistrati arata ce se doreste: mai putin capacitatea unei analize juridice si mai mult impresia pe care o lasi celorlalti (presupunand ca membrii comisiei de interviu vor trece de rol-play-ul tau exersat acasa in fata oglinzii, in cele 15 min. cat dureaza evaluarea). Sper, totusi, sa fie o tematica publicata pe site in ceea ce priveste temele eseurilor (juridice??) pentru a nu se trage concluzia ca sunt tampit deoarece nu ma pricep la medicina sau la extragerea cocsului si sper ca eseul scris intocmit sa aiba o pondere in nota obtinuta.
  A doua observatie tine de nr. candidatilor care trec de ″proba eliminatorie″ pe criterii care nu tin de competenta profesionala, ci de dificultatea si costurile organizarii concursului (??). Pai, nu este gratis. Taxa este de 400 lei. Departajarea se face la sutime si avand in vedere ponderea mare a interviului in nota finala sunt eliminati nejustificat o parte dintre candidati care, daca ar fi continuat concursul, era posibil sa fie admisi. Nu inteleg de ce nu a fost pastrata nota minima obligatorie 7, in aceasta etapa. In anii anteriori a fost ales un grad de dificultate al subiectelor corespunzator astfel incat nu s-au aglomerat comisiile de interviu. Cred ca depasirea aceastei probe trebuia sa tina strict de nivelul candidatului si nu de elemente exterioare lui. Mai mult de atat, nota contine si o doza de noroc – cele 20 de intrebari nepunctate de la rationament logic. Care este rostul lor si daca au mai fost date la pretestarile organizate de INM? Daca da, apare o problema: sansele egale ale concurentilor (Esti in culpa pentru ca nu te inscrii la pretestari? Poate nu poti din varii motive). Am observat ca este imposibil in conditii de concurs sa tratezi toate cele 120 intrebari de la rationament logic, impartite inegal pe cele 2 + 2 ore. Majoritatea folosesc urmatoarea metoda – bifez tot cu b sau c si este imposibil sa nu prind 30. NU LE MAI CITESC. Doar trebuie sa fiu odihnit pentru interviu, nu?
  Cred ca este un lucru bun verificarea reputatiei inca de la inscriere. Despre testarea psihologica, atunci cand vor fi mai multe informatii. Sper sa fie buni profesionisti, iar evaluarea sa nu fie dupa sablon: “Vreau sa devin magistrat pentru ca imi place dreptatea (care uneori nu este acelasi lucru cu aplicarea legii). Nu ma intereseaza banii (ca da rau). Nu am prieteni (deci nu pot fi influentat). Am modele juristi din familie (daca nu am gasesc pentru a depasi un handicap) … etc…”.

  Comentariu de un nene — 11/04/2012 @ 6:14 PM | Răspunde

  • Nu ai cum sa faci 30 de raspunsuri la rationament dintr-o suta daca pui la nimereala un raspuns. Sunt 5 variante de raspuns, deci în medie 20 de „a”, „b”, „c”, „d” şi „e”. Puţină logică nu ţi-ar strica….

   Comentariu de burebista — 12/04/2012 @ 7:32 AM | Răspunde

   • Urmareste examenele anterioare si aplica ce ai facut la probabilitati in liceu. Nu le-am insirat pe toate, ci doar b si c

    Comentariu de un nene — 12/04/2012 @ 12:44 PM | Răspunde

   • Un sfat: un bun jurist ataca problema, nu persoana. Nu castigi nimic atacandu-ti adversarul sau judecatorul. Sustine-ti cauza cu argumente si chiar daca judecatorul a gresit respingandu-ti o cerere, isi va repara singur greseala, pe o alta cale, dar din convingere si nu pentru ca i-o impui tu. Accepta si parerea celuilalt. S-ar putea sa o folosesti intr-o alta situatie.

    Comentariu de un nene — 12/04/2012 @ 1:42 PM | Răspunde

  • Am impresia ca nu stii despre ce vorbesti. In primul rand din comisii fac parte si profesori de la facultatile din provincie. in al doilea rand, cei ce vor miza pe un punctaj de 30 la testul de rationament logic vor pica examenul cu brio. Nu te intereseaza minimul cerut ci maximul pe care tu poti sa-l dai. Daca nu te simiti in stare sa sustii un astfel de examen, de altfel, nu usor, atunci iti sugerez sa incerci la barou poate ai mai mult noroc ;)

   Comentariu de Anonim — 13/06/2012 @ 11:19 PM | Răspunde

 6. Multumim pentru promptitudine, dl Danilet! Cu siguranta modificarile adoptate vor arunca un pic de lumina asupra folclorului candidatilor INM, dar, in acelasi timp, vor da nastere inca multor comentarii mai mult sau mai putin relevante. Probabil ca o decizie categorica cu privire la problema codului civil ne va elibera definitiv de orice dubii si vom putea pune serios mana, creionul, pixul, markerul pe carte.

  Comentariu de Garrett — 11/04/2012 @ 6:20 PM | Răspunde

 7. Domnule judecator Danilet,
  Cu respect am o intrebare, legata de o nedumerire: de ce s-a stabilit ca prima proba sa fie cea de rationament logic? Ma gandesc ca acest lucru va genera pentru INM/CSM costuri suplimentare in situatia in care, practic, vor trece de aceasta proba un procent de – estimez eu – peste 90%. Or, in aceste conditii, practic, vor fi 2 probe, cu (probabil) peste 3000 de candidati (fiecare), care inseamna toata organizarea etc. Bine, in postura de candidat, nu port eu grija, in acest sens, INM-ului/CSM-ului, dar si pe candidati o sa-i afecteze sub mai multe aspecte, dintre care primul este cel financiar.

  Comentariu de Jean — 11/04/2012 @ 10:14 PM | Răspunde

  • Acest aspect a fost omis in analiza problemei in cauza, fapt ce va duce probalil la marirea taxei de participare la concurs. Nu mai vorbin de cheltuielile candidatilor care sunt nevoiti sa vina in Bucuresti, sa stea cazati o noapte undeva pentru testul de rationament, ca sa observe faptul ca nu meritau sa faca astfel de sacrificii deoarece nu au luat peste 7 la proba de cunostinte juridice (nota minima care a ramas valabila).

   Comentariu de alex — 12/04/2012 @ 12:36 PM | Răspunde

 8. Multa vreme a fost locul unde nu prea conta ce relatii ai sau care-ti este numele, toata lumea avea o sansa egala, dar cu 25% pondere interviul, o sa avem o justitie plina de fii/fiice, nepoti si nepoate, ai mai marilor nostri.

  Comentariu de un absolvent suparat — 12/04/2012 @ 4:14 PM | Răspunde

 9. 1.in ceea ce priveste actele necesare verificarii bunei reputatii inainte de concurs, vad o problema in a aduce caracterizarea de la ultimul loc de muncă, in conditiile in care foarte multi fac eforturi mari pt a nu se afla la serviciu ca intentioneaza ‘schimbarea locului de munca’, iar verificarea de catre angajator a locului pe care te afli este facila. Este posibil, daca nu si chiar de asteptat, ca situarea pe un loc mai jos de prima pagina cu cei picati poate aduce dupa sine si probleme…neincredere in performantele profesionale ale consilierului juridic, in cazul de fata, cu consecintele de rigoare.

  Mai mult, de la data obtinerii unei caracterizari, pana la sustinerea examenului, te poate ‘sabota’ linistit, printr-o incarcare peste poate a activitatii curente, ca la serviciu sa nu vezi decat fiscal spre exemplu, iar acasa sa ajungi epuizat.

  A incarca cadidatul si mai mult cu aducerea de documente care nu au relevanta intr-un prim stadiu este lipsit de sens pe de o parte, si deosebit de impovarator de celalata parte. Toate aceste documente – privind verificarea bunei reputatii (pe care nu o va verifica nimeni anterior admiterii) au sens, asa cum avea si pana acum, doar pentru cei admisi. O simpla declaratie pe proprie raspundere privind in/existenta sanctiunilor la locul de munca etc ar fi fost suficinenta, urmand ca aceasta sa fie probata in situatia promovarii examenului.

  2. Rationamentul de logica si interviul sunt ok. Poate se precizeaza ce inseamna exact eseu (tema libera sau juridic).

  Comentariu de ela — 12/04/2012 @ 8:38 PM | Răspunde

  • Buna ziua domnule Danilet,

   Referitor la postarea de mai sus, as avea rugamintea sa dezbatem putin problema pusa si sa nu trecem prea usor peste aceasta.
   Pentru acei candidati care nu sunt proaspeti absolventi ci au un loc de munca, divulgarea intentiei de a sustine examenul de admitere, angajatorului lor, le poate crea probleme. Nu contest de loc importanta caractarizarilor, ele sunt absolut necesare dar trebuie avut in vedere faptul ca un angajat care aduce o caracterizare de la locul sau de munca este pus intr-o situatie mai dificila decat cea a unui absolvent care aduce o caracterizare de la scoala.
   Propunerea mea ar fi sa se ceara celor care au vechime in munca caracterizare doar dupa ce s-a trecut de prima etapa, anterior interviului, cand fiecare poate sa-si aprecieze sansele de reusita si poate sa decida daca este cazul sa divulge acest lucru angajatorului sau. Initial se poate suplini acest act cu o declaratie pe propria raspundere a candidatului (sanctiunea pentru declaratie mincinoasa fiind interzicerea de a mai participa la examen) ca nu a avut abateri disciplinare.

   Multumesc

   Comentariu de cosmin turcu — 16/04/2012 @ 5:03 PM | Răspunde

   • Propunerea dvs e tardiva. Regulamentul modificat e adoptat deja.

    Comentariu de Cristi — 17/04/2012 @ 8:41 PM | Răspunde

    • Da s-a gandit cineva ca ar trebui si o dezbatere publica pe astfel de schimbari? ca, in principiu, in masura in care nu esti in stare sa anticipezi corect toate efectele pe care le pot genera deciziile tale intrebi oamenii vizati de aceste decizii. S-a gandit cineva ce se intampla daca angajatorul tau refuza sa iti dea o caracterizare? ca nu e obligat si nici bucuros ca vrei sa pleci. Nu o sa zica „sunt mandru de tine si abia astept sa te intorci la birou dupa examen pentru ca vreau sa-ti dau o marire de salariu”. S-a gandit cineva ce fel de caracterizari vor aduce proaspetii absolventi care dau toti la INM dupa ce termina? pentru ca profesorii vor fi cunoscand ei pe cativa care vor fi fost mai activi pe la seminarii dar atunci cand vor trebui sa dea sute de caracterizari le vor da copy-paste, Si atunci care mai e rostul? un nou nod birocratic, un nou „va lipseste timbrul de pe cerere”. Repet ideea nu e rea ci modul in care se pune in practica, pentru ca nu are nici un pic de gandire in spate.
     Dupa ani in care am sustinut continu acest examen (nu ca asta ar fi ceva cu care sa te lauzi, dar fiind aproape de reusita am continuat sa invat cu toate ca atunci cand muncesti iti ramane foarte putin timp) ma vad nevoit sa abandonez din cauza faptului ca „imi lipseste timbrul de pe cerere”..
     Nu am nevoie de raspuns, Multumesc

     Comentariu de cosmin turcu — 18/04/2012 @ 8:02 PM | Răspunde

     • Nu numai ca s-a facut dezbatere publica, dar chiar a fost mare tam-tam pe tema asta si a cam durat doi ani. Detalii aici http://emap.csm1909.ro/site/Quiz/Quiz_no7.aspx?quizID=7.

      Comentariu de Cristi — 18/04/2012 @ 11:11 PM | Răspunde

      • Banuiesc ca ati glumit. Cunosc forumul respectiv si nu s-a discutat aspectul despre care vorbim noi. Dar observ din ultimele comentarii ca ati realizat amploarea problemei. Oricum, in alta ordine de idei, chiar daca toate comentariile acide le incasati dumneavoastra, este laudabil faptul ca stati in fata si ne raspundeti.
       Mai demult la un seminar ne-ati spus ca doriti sa schimbati sistemul juridic din Romania. Inca mai trag speranta dar pentru acest lucru aveti nevoie de oameni buni in sistem. Recrutarea e cel mai important aspect pentru acest obiectiv. Nu il ratati!

       Comentariu de cosmin turcu — 19/04/2012 @ 8:14 PM | Răspunde

       • Sistemul deja s-a schimbat in ultimii 10 ani. Inca nu e de ajuns. Poate si datorita unora ca mine, pt care transparenta si profesionalismul sunt obiective principale, nicidecum salariile mari si munca putina. Veniti alaturi de mine si ne va fi, poate, mai bine tuturor.

        Comentariu de Cristi — 19/04/2012 @ 9:04 PM | Răspunde

        • Pai as pune bucuros osul la treaba si ca mine mai sunt multi, sunt convins, dar acuma ne va lipsi timbrul de pe cerere. Asta e, sper sa nu fie multi oameni capabili blocati de aspectul asta

         Comentariu de cosmin turcu — 19/04/2012 @ 9:23 PM | Răspunde

         • Nici nu stiti cati zmei am vazut eu, si ce nevertebrate au devenit in scurt timp…Succes sa va gasiti timbrul. Sincer, astept sa fim colegi!

          Comentariu de Cristi — 19/04/2012 @ 9:44 PM | Răspunde

   • Si eu sunt in aceasta situatie. Nu pot sa-i spun sefului ca vreau sa plec la INM si sa-i cer caracterizare fara sa risc foarte mult sa fiu dat afara. Dar…pentru ca mi se pare o conditie care nu tine cont de multi factori din ecuatie, eu as incerca urmatoarea posibilitate: fiind eu insumi seful departamentului de personal, iar regulamentul neprecizand cine anume trebuie sa-mi faca caracterizarea, sa mi-o fac singur, avanad dreptul sa semnez si implicit sa certific si faptul ca nu am avut sanctiuni la ultimul loc de munca. Ce ziceti de asta?

    Comentariu de Razvan — 18/04/2012 @ 11:04 PM | Răspunde

    • Nu vad vreo problema. Dar in caz de fals intelectual, veti avea probleme…

     Comentariu de Cristi — 18/04/2012 @ 11:11 PM | Răspunde

     • Pai tocmai asta e chestia, ca nu va fi un fals. Eu voi semna ca Inspector Resurse Umane si voi pune stampila unitatii. Acum, nu stiu exact ce invastigatii va face INM pt a vedea daca datele sunt reale, adica nu m-ar deranja sa fie facute verificari, problema principala este de a nu afla angajatorul. Da, e penibil, ciudat…cum vreti, dar asta e realitatea in care traim si care nu e luata in considerare, dupa cate vad.

      Comentariu de Razvan — 18/04/2012 @ 11:21 PM | Răspunde

      • Nu. Asta e realitatea in care va complaceti. Si daca Romania a ajuns unde e acum, se datoreaza compromisurilor de acest gen pe care in mod deliberat multi dintre voi le faceti.

       Comentariu de Cristi — 18/04/2012 @ 11:34 PM | Răspunde

       • Desigur. Imi puteti spune, va rog, ce se intampla in cazul in care angajatorul refuza sa imi dea caracterizarea sau imi face una in bataie de joc?

        Comentariu de Razvan — 19/04/2012 @ 10:04 AM | Răspunde

        • Nu pot spune. Dar daca as fi in comisia de interviu, probabil v-as chestiona pe tema asta, prima impresie fiind ca aveti o problema de integrare in colectiv si de comunicare cu sefii. Nu stiu cat e de relevant, dar poate un raspuns al dvs despre situatia ivita ar fi necesar.

         Comentariu de Cristi — 19/04/2012 @ 11:00 AM | Răspunde

         • Nu cred ca prima dvs. impresie ar fi cea mai potrivita. Situatia e mult mai simpla: in sectorul privat, nimeni nu te va angaja pe un post cat de cat important, la o firma serioasa, stiind ca tu ai sanse sa pleci de acolo in 6 luni- un an si, mai mult, chiar iti doresti sa pleci. Daca m-as duce acum la seful meu sa-i cer aceasta mult ravnita hartiuta- caracterizarea, as putea deasemenea sa-i propun sa uite de o eventuala de marire de salariu si chiar sa inceapa sa caute pe altcineva pentru postul meu. Pentru ca el sigur asta va face. Da stiu, ideal ar fi sa fim curajosi, hotarati si sa nu facem compromisuri. Dar ideal ar fi si sa privim din 100 de unghiuri impactul unei decizii, inainte de a o lua.

          Comentariu de Razvan — 19/04/2012 @ 12:41 PM | Răspunde

          • Eu nu vad nimic rau in faptul ca seful dvs vrea sa isi asigure un personal bun o perioada lunga de timp. Daca dvs vreti sa il `trageti in piept`, eu spun ca trebuie sa va asumati posibilele consecinte. Oricum, dupa modul in care ati pus problema, sunt convins ca nu prea stiti cum merg lucrurile in sistemul de justitie: aici veti avea de a face cu multa responsabilitate, multe presiuni, mult stres, multe boli si la propriu si la figurat, si poate ca totusi va potrivit mai mult in mediul privat. Nu stiu, mai discutam…

           Comentariu de Cristi — 19/04/2012 @ 7:13 PM

         • Domnule Danilet, banuiesc ca nu ati lucrat niciodata in sectorul privat pentru ca altfel ati sti ca de foarte multe ori nu e o problema de integrare in colectiv sau de comunicare cu sefii. Mai ales in aceasta perioada.
          Seful sotiei mele („patron” de SRL) are o vorba catre proprii angajati care suna cam asa: „Aici la mine nu aveti drepturi. Daca vreti drepturi (adica tot salariul pe cartea de munca si program de 8 ore) angajati-va la stat. Nu va convine faptul ca lucrati 10 ore pe zi plus sambetele? Ne despartim in conditii amiabile. Am 200 de CV-uri pe birou”
          Cum credeti ca ar reactiona un asemenea om daca i-ai cere o caracterizare pt. INM?
          Dar daca tocmai ti-ai dat demisia de la ultimul loc de munca pt ca ti s-a cerut in mod repetat sa semnezi niste documente ilegale? (situatie ipotetica, bineinteles…) Cum va reactiona fostul angajator cand ii vei cere acea caracterizare?
          Dar daca esti la un nou loc de munca si te afli in perioada de proba (perioada in care poti fi dat afara printr-o simpla notificare). Ce faci, te duci la sef si-i spui ca, desi abia te-ai angajat acolo de 1 luna, tu cauti sa pleci la INM? Cum o sa reactioneze seful? Cel mai probabil iti va spune ceva de genul: „Pai abia ai venit si vrei sa pleci? Ia stai tu de maine acasa si vezi-ti de viata ta…”
          Si chiar daca nu te mai afli in perioada de proba, seful te va tine minte ca pe unul care „nu se vede in actuala organizatie peste 5 ani” si te va pune in capul listei la prima disponibilizare.

          Toate aceste situatii descrise de mine pot fi reale. Unele constatate „ex propriis sensibus”, altele relatate pe forumuri de viitori candidati la concursul INM/direct in magistratura.
          Foarte multi viitori candidati la admiterea la concursul INM/direct in magistratura nu spun la serviciu faptul ca intentioneaza sa se prezinte la aceste concursuri pt. ca stiu ca s-ar expune unui risc extrem de ridicat. Acest lucru este insa inevitabil avand in vedere ca vor trebui sa solicite acea caracterizare de la locul de munca, inainte de inscrierea la concurs.
          Traim vremuri foarte dificile, piata muncii este instabila, cine isi pierde locul de munca are dificultati foarte mari de a-si gasi un alt loc de munca, iar Consiliul Stiintific al INM si plenul CSM ar fi trebuit sa nu piarda din vedere situatiile delicate in care pot fi pusi candidatii in incercarea de a obtine actele necesare pt. depunerea dosarului de concurs.

          Comentariu de Ovidiu — 19/04/2012 @ 7:30 PM | Răspunde

          • Da, nu am lucrat in mediul privat. Cred ca aveti dreptate, insa.

           Comentariu de Cristi — 19/04/2012 @ 7:35 PM

 10. Ha, ha, ha!!! Unde traiesti prietene pe Marte? Crezi ca daca se numesc CSM sau INM vor sa faca economie la buget? Pai asta e si ideea, sa mai aiba o justificare pentru a cheltui banul public, sa mai faca si supraveghetorii un ban in plus duminica. Crezi ca le pasa lor ca marea majoritate din cei are vor da testul de rationament logic, nu vor face nici macar 50 de grile la testul de juridic? Eu cred ca nu.

  Comentariu de Cezar — 12/04/2012 @ 10:29 PM | Răspunde

 11. Totalmente dezamagit de viziunea „magistrala a iluminatilor” din Consiliul Stiintific al INM si de confirmarea acesteia de catre CSM. Sunt inca stupefiat de ponderea interviului, lasand la o parte modificarile de ordin organizatoric, corect combatute de preopinentii mei. NU poti sa acorzi o asemenea greutate intr un asemenea examen unui test incontestabil subiectiv ce se desfasoara in maxim 15 min. In concluzie, putem fi acuzati de procese de intentie,dar nu si de obtuzitate.

  Comentariu de bogdan — 13/04/2012 @ 9:21 PM | Răspunde

  • In masura in care nu cautati sa acceptati argumentele, eu pot spune ca sunteti obtuzi. Iar argumentul suprem este ca toti veti trece prin aceelasi tip de test. CEle 15 sau 20 min pt tine sunt aceleasi ca intindere cu cele ale celorlalti concurenti. Care e problema? Ca nu va veti putea concentra? Ca nu veti fi sinceri? Pai, atunci, chiar aveti o problema. Sau mai multe…Iar in justitie sunt destule probleme, nu mai avem nevoie si de altele…
   Oricum, succes. Bine ca ati aflat din timp ce si cum si va puteti pregati. Asta apropo de obtuzitate – de data asta de partea astalalalta. V-am pus la dispozitie regulamentul, puteti discuta intre voi – viitorii si fostii concurenti – chiar aici, pe blogul meu. Ce aveti nevoie mai mult?
   Pana la urma, deja sunteti specialisti in drept, si asta o spune diploma de licenta in stiinte juridice pe care o detineti cu totii. Ce avem noi nevoie, in sistem, este sa dovediti ca aveti si alte calitati. De regula, cateva minute sunt de ajuns: de la modul in care deschideti usa, intrati in sala si va asezati, pana la modul in care va aranjati picioarele, mainile, priviti pe cei care va intervieveaza, asudati, vorbiti etc. Dupa 15-20 min deja poti scrie o carte despre cel examinat…

   Comentariu de Cristi — 13/04/2012 @ 9:33 PM | Răspunde

   • Perfect de acord cu opinia exprimata in cel de-al doilea paragraf de domnul Danilet. Totusi, neincrederea candidatilor deriva din ponderea mare acordata interviului in nota finala si din faptul ca in acele comisii sunt inainte de toate, oameni, care sunt prin natura lor subiectivi!

    Sunt de acord ca sistemul are nevoie si de caractere nu doar de buni specialisti, cu toate acestea, cred ca s-ar fi impus mai multa obiectivitate in procesul de recrutare!

    Comentariu de George — 14/04/2012 @ 2:12 AM | Răspunde

    • NUmai la noi in Romania se tot verifica la infinit cunostintele tehnice. In strainatate, modul in care interactionezi cu oamenii pare a fi criteriul principal. Din acest motiv in Romania nici macar nu exista sintagma de `serviciu public`. Credeti-ma, ca avem buni cunoscatori ai dreptului, dar nu asa multi dascali (in facultatile de drept) si ascultatori asertivi (in salile de judecata). DE reflectat…
     Poate insa ca cineva va realiza adevarata problema si va intreba ori chiar va propune cum ii pregatim pe cei care intervieveaza…

     Comentariu de Cristi — 14/04/2012 @ 7:50 AM | Răspunde

     • Ma obligati sa va dau, inca o data, dreptate atat in ceea ce priveste sistemele din Europa, cat si in privinta lipsei acute de dascali, din pacate (si nu doar in facultatile de drept).
      Consistente subiectele de reflectie pe care le propuneti, recunosc.
      Personal, cred ca problema e una macro, ce tine de sistem si, in niciun caz, nu poate fi rezolvata prin marirea ponderii interviului la concurs sau prin pregatirea intervievatorilor. Problema nu tine atat de criteriile de selectie, cat, mai ales, de restrangerea ariei de selectie(din punctul de vedere al profilului urmarit la admiterea in magistratura). Aici cred ca e de lucrat inca de la gradinita. Reforma justitiei trebuie sa fie parte integrata a unei reforme generale, avand in centru educatia! Parerea mea…

      Comentariu de George — 14/04/2012 @ 9:18 AM | Răspunde

 12. Hristos a inviat! inainte de toate..Poate am fost prea caustic in comentariul meu anterior, imi cer scuze celor care se simt lezati..insa fondul mesajului mi l pastrez..Un om nu poate fi caracterizat si evaluat,corect,sincer si complet, intr o proba de 15-20 min..ci intr o dinamica a unor situatii,stari psihice eterogene in care este pus, de aici si proverbul la romani ” e nevoie sa mananci un sac de sare cu un om pentru a-l cunoaste”..Toate aceste indicii psihologice de care vorbeati pot fi usor mascate prin exercitiu..deci testul poate fi relativ usor pacalit,parerea mea, astfel ca mi se pare prea mare ponderea acestuia in contextul unei selectii cat mai obiective si pertinente,dupa cum este dezideratul(sper).
  Nu vreau sa pornesc de la o premisa incriminatorie, de lipsa de impartialitate a intervievatorilor,insa traim in Romania si NU in strainatate si stim cu totii cat de apreciat e sistemul de justitie roman in UE.
  Oricum va multumesc domnule judecator Danilet pentru disponibilitatea d-vs la dialog social si profesional, e de apreciat. Vroiam sa va mai intreb ce ne puteti spune despre subiectele ale caror analiza va fi ceruta in cadrul interviului, ce domeniu abordeaza..Va multumesc si un Paste fericit!

  Comentariu de bogdan — 15/04/2012 @ 2:20 PM | Răspunde

 13. Hristos a inviat . Am urmarit si urmaresc cu interes toate comentariile/intrebarile postate pe blogul dumneavoastra de vreun an de zile. Va multumim ca ati postat ,inainte de publicare in MONITORUL OFICIAL, regulamentele de admitere in magistratura.Referitor la concursul de admitere in magistratura direct pe post, acesta ca si grad de dificultate va fi la fel cu cel de la INM, sa inteleg .Referitor la intrebarile/comentariile postate de diversii candidati cu privire la proba interviului si ponderea acestuia, ma naucesc. Oamenii acestia isi fac atatea griji cu privire la proba interviului, ca si cum proba de cunostinte juridice care este cea mai grea de fapt in cadrul acestui concurs, nu le-ar pune nici un fel de problema.Din punctul meu de vedere proba interviului este destul de usoara si nici nu are o pondere mare care sa rastoarne situatia; testul de verificare a cunostintelor juridice este „”principala problema””.Referitor la locurile care vor fi scoase la concurs pentru juristii cu vechime, vor fi 160 de locuri in total:80la judecatori si 80 la procurori ? Am vazut ca ati raspuns la aceasta intrebare unui domn, ramane asa, in principiu? Va multumesc.

  Comentariu de gabi — 15/04/2012 @ 9:25 PM | Răspunde

  • Da. In urmatorii 2-3 ani va fi nevoie de f.multi oameni noi in sistem.

   Comentariu de Cristi — 15/04/2012 @ 9:36 PM | Răspunde

 14. Buna ziua. Va multumesc pentru raspunsul la una dintre intrebari, insa la cealalta intrebare nu mi-ati raspuns sau n-am fost eu explicita. Referitor la concursul de admitere in magistratuira pentru juristii cu vechime, avand in vedere reglementarile noi care vor fi in vigoare incepand din acest an, ce credeti/stiti/sau ce parere aveti despre gradul de dificultate al acestui concurs;va fi la fel, ca si grad de dificultate cu cel de la INM, avand in vedere prevederile ambelor regulamente ?

  Comentariu de gabi — 16/04/2012 @ 5:40 PM | Răspunde

  • Vor fi la fel. Personal, cred ca examinarea pt juristii cu 5 ani vechime ar tr sa fie mai dificila, asta pt ca intrarea lor in sala este aproape imediat dupa momentul sustinerii concursului.

   Comentariu de Cristi — 17/04/2012 @ 8:42 PM | Răspunde

 15. In calculul vechimii intra si concediul crestere copil?Trebuie ca la momentul sustinerii examenului sa fii angajat ca jurist?Sau sunt suficienti cei 5 ani vechime?
  Multumesc!

  Comentariu de Nicoleta Botezat — 16/04/2012 @ 8:03 PM | Răspunde

  • Practica de pana acum este ca in calculul vechimii intra si cea a concediului de cresterea a copilului – din pacate (parerea mea).
   Nu e nevoie ca la momentul sustinerii concursului sa fii jurist, ci e suficient sa ai vechimea necesara.

   Comentariu de Cristi — 17/04/2012 @ 8:43 PM | Răspunde

   • Buna ziua! Cei cinci ani de vechime se iau in considerare si pentru politisti, in speta ofiterii. Referitor la acest aspect, am inteles ca au exisat discutii , in sensul ca subofiterii cu vechimea de cinci ani in politia judiciara ar trebui, deasemenea sa poata participa la concursul de admitere in magistratura. Se va schimba ceva sub acest aspect?
    Multumesc

    Comentariu de Mihai — 01/06/2012 @ 10:11 AM | Răspunde

 16. Buna ziua! Domnule judecator, am citit pe blogul dumneavoastra ca e foarte posibil ca tematica pentru concursul de admitere INM din vara acestui an sa se stabileasca in saptamana de dupa Paste. M-am uitat pe ordinea de zi a CSM-ului din data de 19 aprilie si am vazut ca nu exista propuneri legate de cele mentionate de mine mai sus. De la INM mi s-a comunicat ca „fetele de la biroul de concursuri sunt plecate pentru doua zile” si ca alte informatii nu mi se pot da. Intrucat pregatirea pentru un astfel de concurs trebuie sa fie una intensa si sustinuta, ne-ar prinde bine sa stim cat mai din timp ce cunostinte ni se vor cere. Iar incertitudinea este una mare. Ma adresez dumneavoastra cu rugamintea de a ne spune daca exista informatii noi legate de concurs (in afara modificarilor deja adoptate) sau cand se va lua o decizie in acest sens. Va multumesc!

  Comentariu de Andreea — 17/04/2012 @ 2:41 PM | Răspunde

  • Urmariti site-ul CSM, aproape in fiecare joi avem sedinta de Plen.

   Comentariu de Cristi — 17/04/2012 @ 8:49 PM | Răspunde

 17. Buna seara!
  Tocmai am vazut care sunt modificarile si completarile aduse Regulamentului privind concursul de admitere la IMN din acest an si am o mica nelamurire referitoare la actele necesare verificarii conditiei privind buna reputatie, avand in vedere ca am lucrat la o firma privata care intre timp a dat faliment, iar recomandarea primita nu contine nicio referire cu privire la eventuale sanctiuni disciplinare sau administrative (oricum nu au existat asemenea sanctiuni), dar consider ca ar fi trebuit specificat in mod expres acest lucru. Din moment ce firma la care am lucrat nu mai exista, iar eu nu mi-am gasit un alt loc de munca, pot depune la dosar recomandarea primita in aceasta forma sau va trebui sa depun si alte acte doveditoare (eventual o declaratie pe propria raspundere)? Va multumesc!

  Comentariu de Cristina — 17/04/2012 @ 7:20 PM | Răspunde

  • Nu cred ca am acoperit aceasta situatie. Cred ca daca explicati asta, e suficient.

   Comentariu de Cristi — 17/04/2012 @ 8:49 PM | Răspunde

 18. „caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învăţământ absolvită, pentru candidaţii care nu au fost anterior încadraţi în muncă…”
  referitor la acest aspect, eu datorita unor probleme de sanatate, nu am fost incadrat in munca, dar am terminat acum sase ani dreptul. asadar, trebuie sa imi iau caracterizarea de la universitatea pe care am absolvit-o. concret, daca a trecut atat de mult timp, de la cine pot lua aceasta caracterizare ?
  iar in privinta sanatatii,eu am para-pareza spastica, mai pentru profani, am un defect la mers, vizibil, dar nu grav. practic, merg usor schiop. inteleg ca se face o verificare a sanatatii la finalul probelor de examen, problema mea de sanatate ar putea sa fie suficient de grava incat sa ma impiedice sa intru in cadrul INM ? Nu va cer sa imi faceti dvs acum o evaluare, nu sunt ridicol, vreau doar sa stiu daca are rost sa ma inscriu, caci avand un handicap fizic, nu stiu in ce masura va conta asta la admiterea in INM.
  Multumesc !

  Comentariu de dinu — 18/04/2012 @ 6:20 PM | Răspunde

 19. Buna ziua! In ceea ce priveste natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate care contribuie decisiv la stabilirea conditiei bunei reputatii, in ce masura o amenda rutiera pentru o defectiune la lumini, remediata de indata, o poate influienta?

  Comentariu de Andreea — 19/04/2012 @ 12:14 PM | Răspunde

  • Niciuna.

   Comentariu de Cristi — 19/04/2012 @ 12:35 PM | Răspunde

   • Pe aceeasi linie cu intrebarea nr. 19, in ce masura o amenda contraventionala aplicata pe legea 60/91 privind desfasurarea adunarilor publice, pentru participarea la un miting neautorizat, conf. art.26, lit d, aplicata in decembrie 2009 poate afecta buna reputatie?

    Multumesc!

    Comentariu de george — 19/04/2012 @ 5:57 PM | Răspunde

    • Oameni buni, rogu-va ganditi-va si voi inainte de a pune intrebari! Stiti ce inseamna buna reputatie sau doar va place sa va vedeti scriind? Pai, ati fost pe prima pagina a ziarelor, ati fost in centrul unor discutii publice, ati avut un comportament sfidator, ati starnit vacarm, rumoare in societate, in comunitate? Ati avut un comportamnt in trecut care, daca s-ar afla fiind magistrat, ar starni stupoare in randul publicului? Daca ati raspuns NU, atunci nu va faceti probleme.

     Comentariu de Cristi — 19/04/2012 @ 7:16 PM | Răspunde

     • Va multumim pt rabdarea pe care o aveti cu noi :)

      Comentariu de daniel — 20/04/2012 @ 2:48 PM | Răspunde

     • Multumesc pt raspuns!
      Credeti-ma ca m-a framantat problema si m-am tot gandit inainte de a va adresa intrebarea dar nu percepeam dimensiunile conceptului de „buna reputatie” in viziunea CSM!
      Raspunsul dvs. m-a luminat, fapt pt care va multumesc inca o data!

      Comentariu de george — 21/04/2012 @ 5:02 AM | Răspunde

 20. Buna seara! Domnule judecator, mai exista vreo posibilitate ca aceste modificari sa nu intre in vigoare si sa nu se aplice pentru admiterea in INM? Au fost publicate in Monitorul Oficial?Multumesc!

  Comentariu de Tiberiu — 19/04/2012 @ 8:00 PM | Răspunde

 21. Buna seara! Domnule Judecator, acum ceva timp am citit pe un site-ul e-juridice.ro , ca in ceea ce priveste materia de drept civil se va da dupa noul cod civil doar actul juridic civil si aplicarea legii civile in timp . Acel articol era semnat de dumneavoastra. Mai este valabil ? Multumesc.

  Comentariu de Alex B — 23/04/2012 @ 8:29 PM | Răspunde

 22. Am observat ca ati raspuns deja, multumesc ! Imi cer scuze.

  Comentariu de Alex B — 24/04/2012 @ 12:51 PM | Răspunde

 23. Buna ziua! Domnule judecator, am citit minuta comisiei nr. 2 din data de 25 apriliie. Sa intelegem din ce e scris acolo ca se va da concurs din codul civil nou?

  Comentariu de Andreea — 26/04/2012 @ 1:58 PM | Răspunde

 24. Buna ziua! O nelamurire am si eu in ceea ce priveste actele necesare verificarii conditiei bunei reputatii. In cazul in care ai lucrat in starinatate, intr un stat membru UE, cu forme legale 6 luni, apoi fara forme legale, timp de 2 ani (incluse cele 6 luni), e nevoie de aceasta caracterizare oricum? Ajutati ma macar indicandu mi actul, legea sau ce o fi care prevede asta. Va multumesc anticipat!

  Comentariu de Buhusanu Oana — 27/04/2012 @ 1:40 PM | Răspunde

  • Daca apare in carnetul de munca, tr sa aveti adeverinta de la angajator. Daca nu, doar de la facultate.

   Comentariu de Cristi — 29/04/2012 @ 2:24 PM | Răspunde

 25. Buna ziua !!!
  In primul rand, vreau sa va multumesc pentru informatiile pe care le comunicati si pentru faptul ca raspundeti la intrebarile noastre.
  In al 2-lea rand, as dori sa adresez o intrebare referitoare tot la actele necesare verificarii conditiei bunei reputatii. Aceasta caracterizare trebuie sa provina de la facultate ( aici ma refer la o caracterizare obtinuta de la secretariat, cu semnatura rectorului ) sau poate proveni si de la un profesor ?
  Stiu, intrebarea mea poate este stupida, insa am preferat sa intreb, decat sa ma duc sa ma rog la Secretariat 2 saptamani pana ma primeste, iar apoi sa nu fie de niciun folos.
  Poate ca exista anumite regului pentru acea caracterizare, nu as dori sa fie gresita…eu am de gand sa o redactez singura in cazul in care poate fi semnata de un profesor, iar dansul doar sa o semneze, pentru a nu-i rapi foarte mult timp. Va multumesc anticipat !

  Comentariu de Georgiana — 29/04/2012 @ 4:07 PM | Răspunde

  • In mod normal o astfel de adeverinta se da de decan si se stampileaza la secretariat.

   Comentariu de Cristi — 01/05/2012 @ 10:38 AM | Răspunde

 26. Buna ziua!
  Aveti informatii cu privire la examenul pentru SNG? Documentele necesare inscrierii raman aceleasi ca in anii trecuti sau sunt cerinte noi asemanatoare admiterii la INM? Am observat ca nu era cerut decat CV-ul, dar nu si o caracterizare de la unitatea de invatamant/ultimul loc de munca, sau alte documente referitoare la buna reputatie… Multumesc.

  Comentariu de Andrei — 03/05/2012 @ 2:59 PM | Răspunde

 27. Buna ziua! O nelamurire am si eu in ceea ce priveste actele necesare verificarii conditiei bunei reputatii.
  Am lucrat pana la inceputul acestui an in cadrul M.A.I. ca ofiter de politie, pana in momentul in care, din diverse motive, m-am cerut afara. Nelamurirea mea este legata de forma pe care ar trebui sa o imbrace respectiva caracterizare: este necesar sa fie semnata si stampilata de toate persoanele din conducerea respectivului Serviciu sau sa i se dea numar de inregistrare la secretariat? In cazul in care i se da numar de la secretariat, chiar si de nesecret, nu cred ca acea hartie mai poate parasi sediul dar acest aspect il voi discuta, daca este cazul si cu fostii colegi.
  In conditiile in care sper ca aceste intrebari nu vi se par ridicole, astept un raspuns din partea dumneavoastra. O zi buna va doresc!

  Comentariu de Sorin — 09/05/2012 @ 9:51 AM | Răspunde

  • Desigur ca problema e ridicola: o caracterizare a unui politist sa fie secreta fata de acesta, e cel putin ciudat daca nu chiar abuziv. Dar e Romania, tara in care pana si statele de plata ale politistilor sunt documente clasificate, ca instantele cu greu le pot obtine. Stiu.
   In orice caz, problema pe care o ridicati dvs nu tine de CSM, ci de organizarea politiei…

   Comentariu de Cristi — 10/05/2012 @ 10:32 AM | Răspunde

  • Respectiva caracterizare trebuie doar semnata de seful subunitatii unde ai lucrat si nu trebuie sa obtina numar de inregistrare.

   Comentariu de daniel — 10/05/2012 @ 3:02 PM | Răspunde

   • Va multumesc frumos!!! Sper sa nu va mai supar cu alte intrebari…:D
    O seara frumoasa!!!

    Comentariu de Sorin — 10/05/2012 @ 7:19 PM | Răspunde

 28. Buna ziua!
  Referitor la: ,,adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă” am urmatoarele nelamuriri in ceea ce ma priveste.
  Din anul 2008 locuiesc la actualul domiciliu cu urmatoarele particularitati:
  – in perioada septembrie 2008 – septembrie 2010 am avut domiciliul stabil in alta localitate, aici vand stabilita resedinta ( viza de flotant anuala),
  – din septembrie 2010 am si domiciluil stabil la domiciliul actal.
  De unde trebuie sa cer adeverinta pt. perioada anterioara lunii septembrie 2010? De la primaria unde aveam domiciliul stabil sau unde aveam stabilita resedinta. Intre respectivele loc. sunt aprox. 800km asa ca………
  Va multumsc anticipat!

  Comentariu de BURCA MEDA — 09/05/2012 @ 12:01 PM | Răspunde

  • Nu inteleg argumentul distantei. Ma intreb ce faceati daca ati fi fost mutat pentru o perioada de timp in alta tara. Legea e clara si egala pentru toata lumea. Cat priveste adeverinta pe care tr a o obtineti din alta parte, va invit sa folositi mijloacele moderne de comunicare, de la telefon la e-mail.

   Comentariu de Cristi — 10/05/2012 @ 10:34 AM | Răspunde

   • Buna ziua! Ma scuzati ca intervin in discutie, dar am o nelamurire tot in legatura cu aceasta cerinta din regulament. Intrebarea mea e urmatoarea: se face diferenta in situatia mentionata intre notiunea de „domiciliu” (locuinta statornica si principala) si cea de „resedinta” (locuinta temporara si secundara), avand in vedere ca in lege se prevede doar notiunea de „domiciliu” „….administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani…..” Prin urmare, daca intr-un an din cei 3, am avut resedinta in alta localitate decat cea de domiciliu, am nevoie de respectiva adeverinta si de la primaria/administratia financiara a localitatii de resedinta sau doar de la cea de domiciliu? Va multumesc!

    Comentariu de Paul M. — 11/05/2012 @ 5:33 PM | Răspunde

    • Scopul reglementarii este de a se cere dovezi de la institutia care aduna date. Legislatia fiscala prevede unde se strag aceste date – la domiciliu.

     Comentariu de Cristi — 12/05/2012 @ 11:55 PM | Răspunde

 29. in legatura cu caracterizarea de la ultimul loc de munca: pana in urma cu o saptamana, lucram intr-un loc, dar acum lucrez in alta parte. caracterizarea trebuie sa o iau de la actualul loc de munca, desi il am de mai putin timp ori de la cel vechi, care a fost pe o perioada mai lunga ? multumesc anticipat.

  Comentariu de dorin — 10/05/2012 @ 7:10 PM | Răspunde

  • Ar merge amandoua, ce spuneti?!

   Comentariu de Cristi — 10/05/2012 @ 10:52 PM | Răspunde

   • pai…eu spun ca as prefera sa iau caracterizarea de la actualul loc de munca ,nu pt ca as avea ceva de ascuns, ci pt ca sunt intr-o relatie de rudenie cu patronul. la vechiul loc ,relatia cu seful lipsea cu desavarsire.

    Comentariu de dorin — 11/05/2012 @ 9:43 AM | Răspunde

 30. Buna seara!
  O intrebare am , daca se poate sa -mi si raspundeti: caracterizarea de la ultimul loc de munca ( necesara admiterii la INM 2012) poate fi inlocuita de Fisa de evaluare a performantelor profesionale din anul precedent ?

  Comentariu de Angheluta Alina — 10/05/2012 @ 11:18 PM | Răspunde

 31. la tematica propusa pt 2012, pe juridice.ro, se pare ca urmeaza a fi scos capitolul „contractul ca izvor deobligatii”, astfel ca simulatia si clauza penala nu mai raman mentionate nicaieri, nici expres nici prin cuprinderea lor in vreun capitol in tematica. E o scapare sau s-au eliminat ?Ionut Bandol

  Comentariu de Ionut Bandol — 11/05/2012 @ 12:52 PM | Răspunde

 32. Bună ziua!
  Am şi eu o întrebare.
  În situaţia în care am întârziat cu depunerea actelor de înregistrare fiscală la achiţionarea unui imobil, am întârziat şi cu plata impozitului pe imobiului respectiv. În urma acestora mi s-au acordat majorări la impozit, impozit pe care l-am plătit în întregime în martie 2012, deci pâna la data înscrierii la concurs.

  Această situaţie poate afecta buna reputaţie?

  Comentariu de Adrian — 11/05/2012 @ 5:09 PM | Răspunde

  • Sper ca glumiti cu o asemenea intrebare.

   Comentariu de Cristi — 12/05/2012 @ 11:56 PM | Răspunde

   • Nu era ceva foarte serios, dar am vrut să îndepărtez orice dubiu. :D

    Vă mulţumesc foarte mult pentru răspuns!

    Comentariu de Adrian — 13/05/2012 @ 12:36 PM | Răspunde

 33. Buna ziua.Daca in timpul facultatii s-a repetat un an de studiu…se mai poate da examen la INM?Multumesc

  Comentariu de viky86 — 12/05/2012 @ 6:59 PM | Răspunde

  • Nu e nicio problema. Pt admitere la INM intereseaza doar diploma de licenta.

   Comentariu de Cristi — 12/05/2012 @ 11:51 PM | Răspunde

 34. Buna ziua.

  As dori si eu sa va adresez o intrebare, legata de buna reputatie. La ultimul loc de munca am lucrat trei saptamani, trebuie sa cer recomandare, fiind o perioada foarte scurta? De la celelalte doua locuri de munca am recomandari scrise.
  Multumesc.

  Comentariu de Andreea — 14/05/2012 @ 5:48 PM | Răspunde

  • Daca ati lucrat 3 sapt si ati fost data afara pt ca ati comis o abatere grava, ar trebui sa ne intereseze. Ce spuneti?

   Comentariu de Cristi — 14/05/2012 @ 7:37 PM | Răspunde

  • Buna ziua!
   Respect pozitia si ajutorul pe care ni-l dati prin acest blog. Sper sa imi puteti raspunde la urmatoarea intrebare.
   Ca urmare a reorganizarii unitatii de politie din care am facut parte, a reducerii unor functii din statul de organizare si a imposibilitatii incadrarii intr-o alta functie similara in aceeasi unitate sau in alte unitati , am fost disponibilizat. Acest aspect afecteaza buna reputatie , in acceptiunea CSM?

   Comentariu de Mihai — 01/06/2012 @ 5:08 PM | Răspunde

 35. Nu am comis nici o abatere. Doar pareri de rau, ca nu am ramas acolo. Contractul s-a desfacut de comun acord, pe acest motiv legal, lucru verificabil de altfel.
  Asadar sa aduc?
  Multumiri.

  Comentariu de Andreea — 14/05/2012 @ 7:48 PM | Răspunde

  • Of, argumentele nu trebuie sa mi le aduceti mie, ci comisiei de admitere. Da, evident ca tr sa aduceti!!!

   Comentariu de Cristi — 14/05/2012 @ 8:38 PM | Răspunde

 36. Buna ziua, domnule judecator in legatura cu scrisoarea de recomandare, aceasta trebuie sa aiba o valabilitate? Eu daca o solicit sefului meu acum inainte de depunerea dosarului de admitere este vreo problema?Multumesc

  Comentariu de Tiberiu — 15/05/2012 @ 12:20 PM | Răspunde

  • Daca legea sau regulamentul nu prevede o data limita, trebuie sa fie cat mai apropiata de data depunerii dosarului. Ce ne facem daca acum aveti recomandare favorabila, primiti hartia, si pe urma comiteti o abatere pt care sunteti sanctionat?!

   Comentariu de Cristi — 16/05/2012 @ 12:49 PM | Răspunde

 37. Buna ziua domnule judecator.
  Legat de buna reputatie, daca am am un credit si nu am mai avut posibilitatea sa-l platesc si drept urmare am fost executat silit prin poprire pe salariu, pot intampina probleme la inscrierea sustinerii examenului la INM?
  Va multumesc

  Comentariu de Alin — 17/05/2012 @ 11:15 AM | Răspunde

 38. Buna ziua d-le judecator !
  Tot legat de buna-reputatie. Daca am avut un litigiu cu Curtea de Conturi, in urma caruia s-a stabilit plata unor sume de bani pentru nerespectarea unei proceduri de licitatii, pentru contabilul-sef si directorul institutiei ( in persoana mea ) in solidar, sume care s-au achitat de indata dupa ce hotararea instantei a ramas definitiva, poate sa afecteze buna-reputatie? Evident ca in sprijinul meu as putea invoca ca nu am avut cunostinte de specialitate ( contabile ) insa fiind coordonator tertiar de credite mi-a fost atrasa responsabilitatea pentru ca am semnat acele angajamente. Insa nu este irelevant si am inteles sa platesc greseala de procedura ( a fost aleasa o alta procedura de licitatie ). Insa va afecta aceasta buna-reputatie ?

  Comentariu de gelu — 17/05/2012 @ 3:09 PM | Răspunde

  • Constat ca intrebarile sunt din ce in ce mai slabe, pe subiectul `buna reputatie`. Acum, eu deduc ca fie nu ati citit regulamentul si DEX-ul, fie ca eu am fost prea clar, fie vreti o certitudine pe tot ce faceti (am mai primit si interbari de genul `cum invat pt concurs`, `e buna cartea de grila a lui cutare` etc). Incercati sa intelegeti ca eu nu dau raspunsuri oficiale, nici macar nu voi face parte din comisia de primire a dosarelor sau de verificare a conditiei bunei-reputatii; dar e posibil sa fac parte din Plen daca se face contestatie in caz ca se considera ca nu aveti buna reputatie. Si daca va raspund in concret la aceasta intrebare, va trebuie sa ma abtin daca cazul dvs ajunge la mine.
   Incercati sa intelegei ca buna reputatie inseamna imaginea pe care dvs o aveti in societatea, varlva facuta in jurul unor fapte ale dvs reprobabile social. Nu ar intra aici nici amenzi de parcare neplatite, nici litigii civile sau comerciale, nici certuri cu nevasta care au ramas in cadrul privat.

   Comentariu de Cristi — 17/05/2012 @ 8:18 PM | Răspunde

   • Motivul pentru ca va cerem atatea lamuriri, va asiguram ca este unul privind certitudinea in ceea ce ne priveste. Probabil nu dorim sa lasam nimic la intamplare, si cum analiza bunei-reputatii se face pentru fiecare persoana in parte, suflam si in iaurt, si nu ne dorim „surprize”. Ce eu consider ca nu am depasit limita acestei bune-reputatii, poate altul considera ca nu ma incadrez. De aceea tendinta este de a va da exemple concrete. Va multumim ca aveti rabdare cu noi, si va rugam sa ne intelegeti !

    Comentariu de gelu — 18/05/2012 @ 6:07 PM | Răspunde

 39. Legat de mesajul de mai sus, subliniez faptul ca in urma acestui eveniment nu mi-au fost aplicate sanctiuni disciplinare.

  Comentariu de gelu — 17/05/2012 @ 3:14 PM | Răspunde

 40. Buna seara, as avea si eu nevoie de o lamurire legata de obtinerea adeverintei de la ultimul loc de munca.
  in cazul in care nu mai am loc de munca pentru ca firma la care lucram a facut disponibilizari pe motiv ca are dificultati financiare de unde mai pot lua o adeverinta?
  sau in situatia in cazul in care lucrez doar pe baza de contract de cesiune a drepturilor de autor pot solicita de la firma respectiva o adeverinta?
  va multumesc

  Comentariu de ion — 17/05/2012 @ 9:43 PM | Răspunde

  • În vederea stabilirii bunei reputaţii cei ce reuşesc la admiterea la I.N.M. sau în magistratură (examenul condiţionat de vechimea în profesii juridice de 5 ani) trebuie să prezinte o caracterizare de la ultimul loc de muncă. În primul caz consider că ultimul loc de muncă este cel de la care a fost indisponibilizat. Dacă societatea s-a desfiinţat şi nu ati avut şi un alt loc de muncă, ar trebui să probati acest fapt. În cel de-al doilea caz, adeverinţa trebuie luată de la societatea unde va desfăşuraţi activitate neavând relevanţă modalitatea în care sunteti plătit, respectiv salariu sau drepturi de autor.

   Comentariu de Cristi — 21/05/2012 @ 1:12 AM | Răspunde

 41. Buna ziua!
  Am o nelamurire in ceea ce priveste acea caracterizare de la ultimul loc de munca. Eu am fost angajata in perioada iunie 2006 – noiembrie 2006, ulterior terminand facultatea de drept in 2009 si masterul in 2011. Avand in vedere ca au trecut aproape 6 ani de cand am fost ultima data incadrata in munca este putin probabil sa pot obtine acel act de la firma respectiva. Credeti ca va fi suficienta doar caracterizarea de la unitatea de invatamant absolvita?
  Va multumesc pentru timpul acordat!

  Comentariu de irinagabriela86 — 21/05/2012 @ 10:38 AM | Răspunde

  • Incercati sa o obtineti, totusi. Daca nu se poate, va trebui sa aratati motivul.

   Comentariu de Cristi — 21/05/2012 @ 12:57 PM | Răspunde

 42. Buna ziua.
  Ne puteti spune ceva in ce priveste data examenului?
  Multumesc

  Comentariu de anca — 21/05/2012 @ 5:39 PM | Răspunde

  • 26 august.

   Comentariu de Cristi — 23/05/2012 @ 12:15 PM | Răspunde

   • 26 august, duminica ?? in ce proportie este sigura aceasta data?
    Dar data probei de logica juridica ?

    Va multumim mult !

    Comentariu de Alex B — 23/05/2012 @ 3:55 PM | Răspunde

    • Vedeti dvs, intrebarile astea eu nu le inteleg. Ce e in neregula duminica? Cum sa fie sigura o data care nu e avansata si aprobata oficial? Ce importanta are cand e proba de rationament logic? Cred ca e mai important ca in aceasta perioada sa invatati si sa urmariti saptamanal site/ul CSM ca sa aflati oficial calendarul, undeva pana la mijlocul lui iunie.

     Comentariu de Cristi — 24/05/2012 @ 8:32 AM | Răspunde

     • Datele exacte intereseaza pentru urmatoarele motive: serviciu, planificare concediu, (nevoia de zile libere pt. examen), copiii mici trebuie dusi la mare (doi, de 3 si 6 ani), in septembrie incepe clasa 0 si grupa mica (momente importante), un botez, o nunta (trebuie mers obligatoriu), si toate se planifica in functie de acest examen. Probabil cineva va spune sa o las balta, dar asa cum s-a mai spus, pana la 40 de ani (si mai am vreo 8) nu renunt, asa ca multumim pentru raspunsurile concrete, scurte si la obiect. Iar pentru cei care pun intrebari sacaitoare sfatul ar fi sa citeasca o lege, doua sau mai multe, daca intra in sistem vor avea de citit sute si mii de pagini si atunci cum digera/asimileaza/utilizeaza informatia?

      Comentariu de anca — 27/05/2012 @ 7:36 AM | Răspunde

      • Cred ca nu sunteti din Bucuresti, ci din Craiova. Si vrei sa intrati la INM. Sper sa aveti succes. Dar vreau sa stiti ca nu veti mai avea timp de copii daca nu va urmeaza la Bucuresti in cei doi ani ca auditor de justitie. Iar dupa ce deveniti magistrat, viata dvs personala va disparea complet. Ganditi-va bine inainte de a lua decizii!

       Comentariu de Cristi — 27/05/2012 @ 11:28 AM | Răspunde

       • Din fericire familia imi este alaturi (nu ma recomanda :))), in toamna fac 5 ani vechime, sansele cresc, copii cresc, ar mai fi ceva timp. Fara sacrificii nu reusesti mare lucru. Naveta Craiova-Bucuresti nu este asa grea (am mai facut-o, doar cu un bebe ce-i drept). Este drept ca fara alte griji este mai usor sa te concentrezi, sa asimilezi, nu trebuie sa te trezesti sambata si duminica la 05,00 sa inveti si ca mine cred ca sunt multi luptatori. Nu-mi luati speranta, va rog! (m-as multumi si cu un post la Satu Mare, langa socri, :)))))

        Comentariu de anca — 27/05/2012 @ 3:00 PM | Răspunde

        • Acum am inteles. Vreti sa mergeti la concursul pt cei cu 5 ani, nu la INM. SPer ca stiti ca riscati sa ajungeti in cele mai nedorite de catre INM-isti posturi. Podul Turcului, Vatra-Dornei etc, de unde nu veti mai putea pleca timp de minim 3 ani.
         Daca dupa toate astea familia inca va sustine (credeti-ma, am avut cazuri tragice in CSM cu cereri de transfer pe care le-am respins ca inadmisibile pt existenta interdictiei de mutare, cu colegi olnavi sau cu familie nevoiti sa stea la sute de km departare de ai lor), eu va tin pumnii. Astept sa fim colegi!

         Comentariu de Cristi — 27/05/2012 @ 3:52 PM | Răspunde

         • In august dau la INM, daca nu iau in toamna la vechime si asa mai departe pana iau.Pentru moment primul hop de trecut este sa iau acest examen.Toata lumea o sustine pe MAMI.Multumesc pentru preocupare.

          Comentariu de anca — 27/05/2012 @ 5:25 PM | Răspunde

   • Buna seara!Vreti sa spuneti ca rationamentul logic fiind prima proba se va desfasura duminica?Si proba de juridic cam la ce distanta de timp preconizati?Multumesc frumos.

    Comentariu de Tiberiu — 23/05/2012 @ 8:30 PM | Răspunde

 43. Buna ziua, domnule judecator!
  As dori sa ma lamuriti in legatura cu adeverinţele eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă.
  Avand in vedere folosirea conjunctiilor „şi/sau “, in ce situatie este nevoie sa se prezinte adeverinte atat de la primarii cat si de la administratiile financiare, respectiv in ce caz este suficienta adeverinta numai de la una dintre cele 2 institutii (primarie sau administratie) ?
  Multumesc anticipat!

  Comentariu de Cristina — 23/05/2012 @ 8:40 AM | Răspunde

  • Daca nu ma insel, anumite localitati au departamentul de fisc in cadrul primariilor (de ex la comune), iar altele au administratie financiara distincta (de ex la municipii).

   Comentariu de Cristi — 23/05/2012 @ 12:17 PM | Răspunde

 44. D-le judecatori, de multe ori ati raspuns la interpelarile anterioare privind buna-reputatie, ca nu prea citim regulamentele sau ca nu prea intelegem ce presupune buna-reputatie. Daca iau ca reper cazul d-nei judecator, nu spunem numele, pe care o tara intreaga a vazut-o la TV intr-o presupusa stare de ebrietate( sigura aproape) avand un limbajul vulgar si folosit impotriva unui organ de politie, si care ulterior dupa achitarea acesteia, a fost primita in magistratura cu bratele deschise…ne incadram la buna-reputatie ? Mai de notorietate si care sa aiba un impact mai grav asupra magistratilor nu am vazut pana acum ! Inafara faptului ca a fost achitata ( trebuie sa dam curs unei hotarari judecatoresti) a constatat cineva ca a incalcat buna-reputatie? Separat si distinct de raspunderea contraventionala, disciplinara si ce o mai fi? La INM nu poti intra, dar in functie poti ramane ???
  Pentru ca un lucru e clar. Fie nu pricepem un regulament, fie ne place sa ne aflam in treaba cand va scriem, fie nu intelegem daca se folosesc aceleasi unitati de masura pentru cei care vor sa intre in magistratura si cei care sunt deja in magistratura. Care unitati de masura se aplica pana la urma si daca ele sunt egale pentru toti? Cum e d-le judecator ? Eu unul nu prea inteleg ! Poate imi recomandati o lege, regulament unde asemenea comportamente sunt tolerate pentru magistratii in functie ! Sau facem aplicarea principiului „mai intai la ei, si apoi la noi”

  Comentariu de Cristi — 28/05/2012 @ 5:46 PM | Răspunde

  • Vai, vai, vai! Se vede treaa ca oamenii citesc mai putin si vobesc mai mult. Numai ca prost. No offence!
   Doamna pe care ati vazut-o dvs la TV e una din 6000 de magistrati. Ar fi bine sa intrati in salile de judecata sa ii vedeti pe judecatorii care lucreaza ca pe plantatie.
   Dar ma intorc la doamna cu pricina: cand a comis ea fapta, legea nu permitea sanctionarea sau excluderea din profesie a unui magistrat pt pierderea bnei reputatii. Aceasta modificare s-a facut de abia anul asta prin Legea 24 din 2012. Si cum legea nu se aplica retroactiv….restul pp ca il stiti.
   Revolta dvs e corecta pana la un punct: cel al informarii corecte. Va sfatuiesc sa fiti mai prudent. In rest, succes!

   Comentariu de Cristi — 29/05/2012 @ 12:52 AM | Răspunde

 45. buna ziua am si eu o intrebare in legatura cu caracterizarea de la ultimul loc de muncă daca sunt in alt oras si nu imi este asa usor sa merg pana acolo sa obtin caracterizarea si am primit una in engleza de la ei (e firma unde se lucreaza mai mult cu template-uri in engleza adica texte gata redactate si de aceea mi s-a trimis in limba engleza ) e in regula daca o atasez asa la dosar eventual sa o legalizez ca traducere la un notar ? am procedat la fel pt un examen pt post de grefier si mi-au acceptat-o
  multumesc .

  Comentariu de sorin — 28/05/2012 @ 10:58 PM | Răspunde

 46. Buna ziua d-le judecator !
  E adevarat ca nu stiam de acea lege, dar tot adevarat este ca verifcarea bunei-reputatii a fost introdusa ca si conditie de admitere la INM, mult mai inainte. Deci a mers cu aplicarea principiului ” mai intai la voi, si apoi la noi” . Pe de alta parte eu nu am pus la indoiala calitatea magistratului in general, ci doar a unuia care pune in umbra pe toti ceilalti. Este adevarat ca ati presupus ca am la cunostinta despre faptul ca legea nu retroactiveaza, dar totodata nu fac confuzie cu efectele unei fapte asupra bunei-reputatii , efecte care au impact si dupa intrarea in vigoare a acestei legi. Adica in prezent . Aceea doamna judecator nu va mai putea niciodata sa isi dreaga reputatia. Vreti sa spuneti ca o fapta de super notorietate a unui candidat la INM intamplata acum multi ani in urma cand nu se verifica buna-reputatie, si nu exista un regulament in acest sens, nu va avea efect asupra lui, in prezent, doar pentru argumentul ca la acea vreme nu era prevazuta buna-reputatie ? Haida de !! Va fi respins de nu se vede ! Chiar d-voastra ati afirmat ca unele greseli sau intamplari din trecut au impact asupra viitorului nostru, evident independent de ce ne doream la acel moment, sa fim magistrati sau actori de cinema, si de ce legi erau in vigoare. Prin urmare permiteti-mi ca simplu cetatean sa constat ca buna- reputatie a acelei doamne a fost distrusa si ramane asa si in prezent cand legea este in vigoare, si nu cred ca va fi refacuta vreodata. In concluzie, eu cred ca pe buna dreptate aveti acele intrebari, unele destul de personale cu privire la indeplinirea acestei conditii. Nu prea stim ce inseamna si cum se cantareste ea.Vedeti d-voastra legea nu este doar o ingramadire de norme,… are si un spirit. Ar insemna ca orice contestatie avand ca obiect aspectul ca un candidat nu a stiut ce vrea sa devina in viata si a facut cateva fapte de notorietate reprobabile, nu ii sunt imputabile pentru ca nu erau prevazute in regulamente la data savarsirii lor, va fi super admisa ! Si invoca exemplul d-nei judecator.Sa fim seriosi !
  Si eu va doresc succes !

  Comentariu de Cristi — 29/05/2012 @ 7:09 AM | Răspunde

 47. Buna ziua ! In legatura cu caracterizarea de la facultatea absolvita, nu ia in considerare CSM-ul crearea unui formular astfel incat sa stie fiecare ce are nevoie si sa nu mai intrebam peste tot si sa nu primim niciun raspuns? Spre exemplu, la UBB Cluj nu exista baza de date cu sanctiunile/abaterile disciplinare din timpul anilor de studiu si banuiesc ca nu e un caz singular. Noi ce facem ? Incropim un dosar cu actele care consideram ca ni se cer si apoi spunem o rugaciune sa fie alea si nu altele? CSM are atributia de a garanta independenta justitiei dar nu poate formula un regulament clar si neechivoc din care sa si inteleaga lumea ce se cere …..?

  Comentariu de Daniel Popescu — 30/05/2012 @ 10:46 PM | Răspunde

  • Eu spun sa faca facultatile formular, nu CSM. Noi am spus clar ce vrem.

   Comentariu de Cristi — 31/05/2012 @ 11:28 AM | Răspunde

 48. Buna ziua,
  Referitor la buna reputatie, din raspunsurile dumneavoastra am dedus ca, pentru cei care se afla la o distanta considerabila de sediul facultatiilor, caracterizarea poate fi primita si prin email, de la acestea.Nu va fi o problema ca exemplarul atasat la dosar nu va fi un original?
  Va intreb deoarece nu mi-as dori sa pierd 2 zile pe drum ca sa merg personal si sa ridic caracterizarea de la sediul facultatii.
  Va multumesc.

  Comentariu de Adrian — 01/06/2012 @ 5:29 PM | Răspunde

 49. Domnule judecator ,referitor la caracterizarea de la ultimul loc de munca sau anterioarele,doresc sa va specific ca la toate (3 srl) am ocupat functia de asociat si administrator .In cazul acesta eu ar trebui sa-mi dau singura caracterizarea sau cine? Specific faptul ca am 42 ani si doresc sa sustin examenul de admitere la INM.Cu stima si multumiri
  Jr.Emilia Suciu

  Comentariu de suciu emilia — 05/06/2012 @ 10:28 AM | Răspunde

 50. buna seara..a, si eu o mare nedumerire…daca am lucrat in anul 1 de facultate cateva luni..dupa in anul trei cateva luni..iar dupa ce am terminat facultateaam lucrat un an..fiind si ultimul loc de munca..trebuie..sa iau recomandari de peste tot? si plus k am fost la primarie..in ilfov k akolo locuies..ci cei de akolo nu vor sa imi dea a deverinta cu privire la sanctiunile si abaterile din ultimii 3 ani..pe motiv..k nu are cum sa imi dea..k ei nu stiu daca eu am vreo sanctiune pe la cluj sau etc….le am explicat k se refere la abaterile de la domiciuliul avut in ultimii 3 anu dar nu inteleg….cum pot rezolva situatia asta? va multmesc …si sper sa imi raspundeti

  Comentariu de alina — 05/06/2012 @ 10:40 PM | Răspunde

  • Aduceti de la facultate si de la ultimul loc de munca. Cum sa va dea cineva adeverinta pt eventualele abateri comise la alt loc de munca?!

   Comentariu de Cristi — 06/06/2012 @ 7:06 AM | Răspunde

 51. Buna ziua d-le judecator ! In conditiile in care buna-reputatie va fi verificata dupa admiterea celor trei probe, documentele de verificare a acesteia vor trebui sa fie prezentate odata cu inscrierea la concursul INM ?
  Multumesc !

  Comentariu de Cristi — 07/06/2012 @ 7:03 PM | Răspunde

  • Saptamana viitoare, joi, modificam regulamentele si lamurim.

   Comentariu de Cristi — 07/06/2012 @ 7:33 PM | Răspunde

 52. cine trebuie sa ne faca caracterizarea de la ultimul loc de munca ? o poate face un si un coleg sau numai seful nemijlocit ?

  Comentariu de vlad — 10/06/2012 @ 12:06 AM | Răspunde

 53. Caracterizarea trebuie sa aiba nr. de inregistrare si data ?

  Comentariu de Iordache Elena — 11/06/2012 @ 7:23 PM | Răspunde

 54. Domnule judecator lucrez in cadrul unui Inspectorat Judetean de Politie , caracterizarea trebuie facuta de inspectorul sef sau poate fi facuta de seful serviciului?

  Comentariu de Victor — 12/06/2012 @ 8:32 AM | Răspunde

  • Noi nu avem o reglementare speciala in acest sens.

   Comentariu de Cristi — 12/06/2012 @ 9:42 AM | Răspunde

 55. Buna seara! in legatura cu declaratia pe proprie raspundere privind domiciliul, notiunea de domiciliu este stricto sensu sau se refera la unde am locuit efectiv in ultimii 3 ani? intreb pentru ca eu am absolvit facultatea in alt oras si nu am avut viza de flotant sau ceva asemanator…

  Comentariu de klaudia — 18/06/2012 @ 1:20 AM | Răspunde

  • Nu sunteti singurul in situatia asta. Sfatul meu este sa indicati ambele adrese, specificand care e domiciliul. .

   Comentariu de Cristi — 18/06/2012 @ 9:21 AM | Răspunde

 56. Si atunci ar trebui sa obtin si o adeverinta de la administratia financiara din orasul unde am studiat? desi..este putin probabil ca voi obtine asa ceva., am stat intr-un camin studentesc …nu cred ca apar in nici o evidenta.
  Va multumesc pentru raspuns!

  Comentariu de klaudia — 18/06/2012 @ 1:51 PM | Răspunde

  • Adeverinte de la Primarie si Finante obtineti doar in orasul unde aveti domiciliul.

   Comentariu de Cristi — 18/06/2012 @ 2:18 PM | Răspunde

 57. Buna ziua,d-le judecator. In primul rand as dori sa va multumesc pentru toate informatiile pe care le postati, atat de necesare noua. In al doilea rand va adresez si eu o intrebare cu scuzele de rigoare daca vi s-a mai adresat si ati raspuns la ea. Sunt absolventa de drept promotia 2011, respectiv am sustinut examenul de licenta in data de 10.07.2011. In acest moment sunt doar in posesia adeverintei de licenta care este valabila un an de zile. Mentionez ca am facut demersuri pentru obtinerea diplomei de licenta, in sensul ca la sfarsitul lunii martie 2012 am formulat cerere de eliberare a diplomei de licenta in regim de urgenta, cerere care inca nu a fost solutionata, iar temerea mea este ca nici nu se va solutiona in timp util pentru a putea depune dosarul de inscriere la admiterea in INM 2012. As dori sa stiu daca, avand in vedere ca adeverinta de licenta este valabila pana pe 10.07, trebuie sa depun dosarul pana la aceasta data, sau il pot depune si ulterior pana la sfarsitul perioadei de inscriere, in ipoteza in care nu reusesc totusi sa ridic diploma de licenta?
  Va multumesc!

  Comentariu de Teodora — 19/06/2012 @ 8:29 AM | Răspunde

  • Mai luati o adeverinta.

   Comentariu de Cristi — 19/06/2012 @ 1:07 PM | Răspunde

  • adeverinta provizorie se poate prelungi. O duci pe cea originala la Biroul de Eliberare Acte Studii si ti-o prelungeste

   Comentariu de Daniel — 19/06/2012 @ 1:45 PM | Răspunde

 58. Buna seara! Domnule judecator, azi s-a postat o stire conform careia in aceasta toamna se vor organiza doua concursuri pentru admiterea in magistratura, fara a se preciza daca al doilea se organizeaza daca la primul nu se ocupa toate locurile sau daca cele doua vor fi independente unul de celalalt. Puteti sa ne lamuriti in aceasta privinta? eu ca absolvent de facultate, pot sa ma inscriu la amandoua?

  Comentariu de Iulia Cusco — 19/06/2012 @ 8:05 PM | Răspunde

 59. exact.

  Comentariu de Iulia Cusco — 19/06/2012 @ 9:49 PM | Răspunde

 60. Eu nu mai inteleg nimic…in regulament scrie ca prima proba pentru admitere la inm 2012 este rationamentul logic iar in link-ul de mai sus scrie ca pe 26 august este proba de cunostinte juridice…care este varianta corecta?

  Comentariu de klaudia — 20/06/2012 @ 3:53 AM | Răspunde

  • unde ati gasit dvs in Regulament asa ceva? pai nu am spus ca a fost modificat pe 14 iunie?!

   Comentariu de Cristi — 20/06/2012 @ 9:19 AM | Răspunde

 61. Multumesc pentru raspunsuri!

  Comentariu de Teodora — 20/06/2012 @ 7:45 AM | Răspunde

 62. m-am lamurit si eu dupa ce am mai citit chestiunile referitoare la admiterea din toamna de pe acest site. multumesc de informatii!

  Comentariu de Iulia Cusco — 20/06/2012 @ 11:12 AM | Răspunde

 63. buna ziua. ne puteti spune daca subiectele la cele doua tipuri de admitere din vara vor fi la fel? sau se va pastra structura pt admiterea in magistratura ca pana acum, cu excluderea evidenta a unor materii- cedo si organizare jud. multumesc frumos pt raspuns

  Comentariu de ramona — 20/06/2012 @ 2:29 PM | Răspunde

 64. Buna ziua, d-le judecator! As dori sa va supun atentiei situatia mea, avand in vedere cele invederate de dumneavoastra cu privire la studentii Universitatii Spiru Haret pentru care inmatricularea a avut loc intre anii 2008-2011 si sa va rog sa-mi raspundeti la doua intrebari. M-am inscris la aceasta universitate- la fac. de drept in anul 2008 – forma de invatamant frecventa redusa,pe care am absolvit-o in iulie 2011, deoarece am avut posibilitatea sa cumulez anul 2 cu anul 3. In anul 4 m-am transferat la Zi. Insa pe diploma mea de licenta, in a carei posesie am reusit sa intru ieri, nu scrie forma de invatamant absolvita, ci doar numarul de credite, respectiv 240, aferent studiului de 4 ani. Faptul ca am absolvit la forma de invatamant Zi apare pe adeverinta de licenta si pe suplimentul la diploma de licenta. Fata de cele aratate de mine, as dori sa stiu:
  – daca ma pot inscrie la concursul de admitere la INM din 2012?
  – in caz afirmativ, daca atunci cand depun dosarul trebuie sa atasez la diploma de licenta si suplimentul sau adeverinta din care reiese ce forma de invatamant am absolvit?( tot in copie legalizata?)
  Va multumesc!

  Comentariu de Teodora — 26/06/2012 @ 9:18 AM | Răspunde

  • Ne intereseaza diploma de licenta. Pt situatia de la spiru haret am mai raspuns.

   Comentariu de Cristi — 26/06/2012 @ 7:20 PM | Răspunde

 65. Buna ziua ! puteti sa imi spuneti , va rog, unde se gaseste o lista oficiala cu afectiunile medicale care duc la respingerea unui candidat ? m-ar interesa in special afectiunile oftalmologice .
  Multumesc !

  Comentariu de daria — 28/06/2012 @ 10:55 AM | Răspunde

  • In Ghidul pe care l-am scops apare ordinul ministrului justitiei si sanatatii cu toate bolile ce va fac inapti pt functia de magistrat.

   Comentariu de Cristi — 28/06/2012 @ 1:07 PM | Răspunde

 66. Buna ziua, mii de scuze pentru deranj. Domnule judecător, am absolvit Facultatea de Drept in cadrul Universitatii București, anul acesta. Va deranjez cu o nelamurire, întrucât nici de la doamnele secretare din cadrul inm ului, nici de la personalul din cadrul Poliției Capitalei, nu am obținut un răspuns ferm. Buletinul meu a rămas neschimbat pe parcursul facultatii. In cele scrise mai sus de Dvs., am văzut ca s-a introdus o litera referitor la ultimii 3 ani avuti….in ideea in care as avea posibilitatea de a-mi schimba buletinul zilele acestea, in București, desigur, as putea sa obtin toate actele necesare de la instituțiile din capitala sau aceasta noua litera nu va influența in niciun fel schimbarea domiciliului? Va multumesc si îmi cer scuze încă o data.

  Comentariu de Oana — 28/06/2012 @ 11:36 AM | Răspunde

  • Cand veti completa CV-ul, va trebui sa indicati domiciliul pe care l-ati avut in trecut, indiferent de ce scrie in cartea de identitate.

   Comentariu de Cristi — 28/06/2012 @ 1:11 PM | Răspunde

   • Va multumesc mult. Credeam ca aceasta noua litera se va rasfrange asupra oricaror situatii in ceea ce priveste schimbarea domiciliului. Daca trebuie doar sa mentionez acest lucru in CV, nu este nicio problema. Voi proceda la schimbarea buletinului. Multumesc mult si multa bafta tuturor candidatilor!

    Comentariu de Oana — 28/06/2012 @ 3:06 PM | Răspunde

 67. adeverinta de la facultate se depune in original la dosar, sau trebuie o copie legalizata?

  Comentariu de nadina — 05/07/2012 @ 10:13 PM | Răspunde

 68. Multumesc pentru ghid. O lucrare detaliata si pe intelesul tuturor :)

  Comentariu de Gabriel — 18/07/2012 @ 7:14 AM | Răspunde

 69. Buna dimineata si va rog sa ma scuzati pentru faptul ca va voi rapi din timpul dumneavoastra, mai ales cand este vorba de urmatoarea problema. Ma confrunt cu o foarte mare probabilitate de a nu mai putea sustine examenul de admitere in cadrul Institutului National al Magistraturii, atat din motive subiective dar si obiective. Intrucat in viitorul apropiat voi avea nevoie de diferite sume de bani si cum nu voi mai putea participa in prima faza a concursului, as avea unele intrebari legate de varianta restituirii taxei de inscriere. Cererea de restituire se depune personal sau este posibil ca, in baza unei procuri, acest lucru sa fie efectuat de catre unul dintre membrii familiei? Tot acelasi membru al familiei ar avea posibilitatea de a ridica suma reprezentand taxa de inscriere, ulterior solutionarii cererii de restituire? Iar in contextul in care nimeni nu ar putea sa ajunga in timp util la sediul CSM pentru a depune cererea de restituire, este posibil ca aceasta cerere sa fie depusa la sediul institutiei unde am depusa initial dosarele de inscriere?
  Inca odata imi cer scuze daca intr-o anumita masura v-am deranjat cu aceasta problema.
  Va multumesc frumos pentru timpul acordat si va doresc o zi buna!

  Comentariu de ionut — 02/08/2012 @ 9:37 AM | Răspunde

 70. Nu inteleg nimic. Conform calendarului de desfasurare a concursului prima proba este examenul-grila de specialitate, adica drept civil, drept procesual civil, drept penal si procesual penal. Regulamentul reglementeaza ca prima proba ar fi rationamentul logic.
  Puteti sa ne spuneti care va fi totusi prima proba de concurs???

  Comentariu de Victoria — 08/08/2012 @ 2:49 PM | Răspunde

 71. Buna dimineata,
  Cand se vor publica rezultatele verificarii dosarelor? M-am uitat pe site-ul INM si nu am vazut nimic.

  Comentariu de Victoria — 10/08/2012 @ 8:36 AM | Răspunde

 72. Buna seara. S-au afisat rezultatele la concursurile din 26 august 2012. Procentul de promovabilitate (nota 7) este de 11% pentru INM si 10% pentru cei cu 5 ani vechime. Cum comentati, avand in vedere ca multi spuneau ca admiterea directa in magistratura este cu mult mai usoara si ca acestor magistrati trebuie sa li se aloce posturile „neatractive”, plus o „binemeritata” interdictie de 3 ani la transfer, detasare, promovare?

  Comentariu de Florentina — 31/08/2012 @ 6:59 PM | Răspunde

  • Incepand de anul acesta, concursurile sunt egale ca si dificultate.

   Comentariu de Cristi — 31/08/2012 @ 7:06 PM | Răspunde

 73. Buna seara, stimate domn judecator.
  Sunt o candidata de la concursul de admitere la INM. Citind regulamentul postat de dumneavoastra, am observat ca in baza art. 28 al.3, citez: „Rezultatele concursului pot fi valorificate în termen de un an de la data finalizării concursului, posturile de personal asimilat magistraţilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii care se vacantează ulterior validării concursului putând fi ocupate de candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) şi art. 23 alin. (31), şi care nu au ocupat posturi conform alin. (1). Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător locurile vacante deconsilieri asimilati magistratilor”.
  Aceasta regula exista in mare si la concursul de anul trecut. Inseamna ca in temeiul acestui articol, cele 10 posturi de personal asimilat magistratilor aprobate de curand de CSM vor fi ocupate de candidatii de anul trecut? Din acest motiv nu s-au scos la acest concurs?
  Va multumesc anticipat pentru lamuriri.

  Comentariu de Alina — 31/08/2012 @ 8:30 PM | Răspunde

  • Sigur nu.

   Comentariu de Cristi — 01/09/2012 @ 9:58 AM | Răspunde

   • Si cum explicati ca cei care au optat pentru posturi de personal asimilat magistratilor si au si promovat proba de limba straina nu mai au voie sa ocupe locurile care se vacanteaza intr-un an de la finalizarea concursului si pe care li le confera regulamentul pe care l-ati postat?
    Rezultatele sunt pe siteul CSM, iata: http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/31_10_2011__44838_ro.PDF
    Se poate ca un concurs in desfasurare, de fapt finalizat, daca s-a incheiat si proba de limba straina, sa fie inlocuit cu un alt concurs pentru aceleasi locuri? Nu ma asteptam sa vad asa ceva chiar si la CSM.

    Comentariu de Alina — 22/09/2012 @ 10:01 AM | Răspunde

    • As dori sa va limitati in aprecieri. Un jurist ar sti ce sa faca daca sesizeaza o nelegalitate.

     Comentariu de Cristi — 22/09/2012 @ 4:17 PM | Răspunde

    • Art. 28 – (1) Candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) şi art. 23 alin. (31), dar care nu au fost declaraţi admişi în limita locurilor scoase la concurs, pot ocupa, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la concurs, stabilită conform art. 25, posturile vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, menţionate în lista prevăzută la alin. (4), după promovarea probei constând în verificarea cunoştinţelor de limbă străină, reglementată de Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

     (2) Dispoziţiile art. 26 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

     (3) Rezultatele concursului pot fi valorificate în termen de un an de la data finalizării concursului, posturile de personal asimilat magistraţilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii care se vacantează ulterior validării concursului putând fi ocupate de candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) şi art. 23 alin. (31) şi care nu au ocupat posturi conform alin. (1). Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.

     (4) Lista posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii se publică odată cu anunţul referitor la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii

     Hotărârea nr. 439/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii reglementează această procedură care cuprinde şi posibilitatea de valorificare a rezultatelor timp de un an. Valorificarea este reglementată ca o vocaţie şi nu ca un drept, rămânând la latitudinea C.S.M. utilizarea acestei modalităţi de recrutare.

     Comentariu de Cristi — 25/09/2012 @ 9:58 PM | Răspunde

     • „(3)…Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător”.
      Daca s-a indeplinit conditia suspensiva de la alin 3, atunci si acesti candidati vor avea aceleasi drepturi ca cei de la alin 1, bineinteles daca si-au exercitat acest drept de a opta sa valorifice rezultatele. Nu se intelege de aici ca pot sa valorifice ceva daca mai vrea acest lucru CSM, ci dimpotriva, CSM a vrut deja, cu conditia sa se vacanteze locuri.

      Comentariu de Alina — 26/09/2012 @ 6:49 PM | Răspunde

 74. Ce schimbari credeti ca vor fi la concursul de admitere la INM in 2013?

  Comentariu de Iordache Elena — 06/09/2012 @ 6:15 PM | Răspunde

  • Mai e un an pana atunci. Nu stiu daca vor fi schimbari.

   Comentariu de Cristi — 06/09/2012 @ 8:25 PM | Răspunde

 75. Buna ziua!

  Imi doresc sa dau la INM in 2013. Stiu ca se verifica reputatia studentului. Daca am copiat la un examen in timpul facultatii si am fost prinsa, are vreo relevanta asupra reputatiei? As putea sa nu fiu admisa din cauza acestui lucru?

  Multumesc.

  Comentariu de Anita — 17/09/2012 @ 1:37 PM | Răspunde

  • Evident, nu e bine ca ati copiat. Si mai rau este ca ati fost prinsa :). Dar dupa cum stiti, noi avem nevoie de o caracterizare de la facultate. Daca acolo va scrie acest lucru, s-ar putea (deci nu e cert!) sa fie probleme. Pana acum nu am fost confruntati cu asa ceva.

   Comentariu de Cristi — 17/09/2012 @ 4:19 PM | Răspunde

 76. Buna ziua!
  Imi doresc sa dau la INM in 2013, va rog sa mi spuneti ce autori imi recomandati la drept penal si procesual penal. Va multumesc!!!!

  Comentariu de iosif vasile — 06/11/2012 @ 3:19 PM | Răspunde

 77. Buna ziua!

  As dori o parere din partea dumneavostra, sau, in caz ca nu va puteti exprima parerea, din partea altor persoane care se pregatesc in vederea sustinerii examenului de admitere la INM.

  In materia drepturilor rele, eu ma pregatesc dupa cartea de Institutii civile scrisa de Boroi si dupa o carte de drepturi reale scrisa de Cristian Jora. As dori sa stiu o parere despre acest autor ( Cristian Jora ), daca mai invata cineva sau a mai invatat dupa el, daca este un autor recomandat sau valabil pt acest examen. Stiu ca in principiu putem invata dupa orice materiale, insa as dori o parere a unui cunoscator al acestor carti. Mi se pare ca in cartea domnului Boroi drepturile reale sunt tratate destul de putin si as vrea sa aprofundez aceasta parte a civilului.

  Multumesc!

  Comentariu de Anita — 08/11/2012 @ 8:20 AM | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: